Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 15

I 17 § i kommunallagen avsedda val

HEL 2012-016953 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag och bilaga 1 för mandattiden 2013–2016 välja:

Utbildningsnämndens svenska sektion:
Samma två ledamöter som företräder den svenska språkgruppen i utbildningsnämnden och dessas ersättare, dessutom sju extra ledamöter och sju personliga ersättare
Ordförande och vice ordförande bland de valda ordinarie ledamöterna från nämnden

Social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion:
Sju ledamöter och sju personliga ersättare som alla ska företräda den svenska språkgruppen
Ordförande, som ska vara en ordinarie nämndledamot, dessutom sex extra ledamöter och sex personliga ersättare som alla ska företräda den svenska språkgruppen
Vice ordförande bland de extra ledamöterna

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhdistelmä valittavista luottamushenkilöistä (16.1.2013 pöydälle jääneet - muutokset 28.1.2013)

2

Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2012/24.10.2012: Kunnanhallituksen lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat

3

Kuntaliiton yleiskirje 20/80/2012/24.10.2012: Kuntayhtymän toimielinten valinta

4

Kvsto 16.1.2013, 5 §

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för mandattiden 2013–2016 välja:

Utbildningsnämndens svenska sektion:
Samma två ledamöter som företräder den svenska språkgruppen i utbildningsnämnden och dessas ersättare, dessutom sju extra ledamöter och sju personliga ersättare
Ordförande och vice ordförande bland de valda ordinarie ledamöterna från nämnden

Social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion:
Sju ledamöter och sju personliga ersättare som alla ska företräda den svenska språkgruppen
Ordförande, som ska vara en ordinarie nämndledamot, dessutom sex extra ledamöter och sex personliga ersättare som alla ska företräda den svenska språkgruppen
Vice ordförande bland de extra ledamöterna

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

I 19 § i kommunallagen är föreskrivet att ledamöterna i kommunstyrelsen, revisionsnämnden och andra nämnder utses vid ett sammanträde som fullmäktige håller i januari. Det nedanstående ska beaktas vid valen.

Finlands Kommunförbunds cirkulär om val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och övriga organ (nr 19/80/2012/24.10.2012), Finlands Kommunförbunds cirkulär om val av samkommunens organ (nr 20/80/2012/24.10.2012) och en sammanställning över personer som enligt fullmäktigegrupperna ska bli förtroendevalda i utbildningsnämndens svenska sektion och social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion finns som bilaga till ärendet. Stadsfullmäktige bordlade ärendet i fråga om valet av de två sektionerna vid sitt sammanträde 16.1.2013 (bilaga 4).

Bestämmelser i kommunallagen

Kommunens organ (17 § 1–4 mom.)

Kommunens organ är förutom fullmäktige kommunstyrelsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer.

Fullmäktige tillsätter kommunstyrelsen samt den revisionsnämnd som avses i 71 §.

Fullmäktige kan dessutom tillsätta

1

nämnder som under kommunstyrelsen ska sköta uppgifter av bestående natur, samt

2

direktioner för skötseln av affärsverk eller andra institutioner eller uppgifter.

 

Angående kommunstyrelsens, nämnders och direktioners sektioner gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om organet i fråga.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (19 §)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid eller något annat stadgas.

Ledamöterna i kommunstyrelsen, revisionsnämnden och andra nämnder utses vid ett sammanträde som fullmäktige håller i januari.

Ordförande och vice ordförande för organen (20 §)

Fullmäktige eller ett annat organ som förrättar valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande för organet. De väljs vid samma valförrättning.

Kommunens förtroendevalda (32 § 2 mom.)

De förtroendevalda ska arbeta för kommunens och invånarnas bästa samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter. En förtroendevald samt en person som är på förslag till ett annat förtroendeuppdrag än ledamot i fullmäktige ska på begäran av fullmäktige eller det organ som saken gäller lägga fram en utredning över omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han är valbar eller jävig.

Allmän valbarhet (33 § 1 mom.)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1

har kommunen som hemkommun

2

har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktige väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som

3

inte står under förmynderskap.

 

Valbarhet till andra organ (36 § 1 och 3 mom.)

Valbar till en nämnd är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

1

den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden,

2

den som är anställd hos ett samfund eller en stiftelse som verkar inom nämndens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmanderätt, eller

3

den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i organet.

 

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är valbar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommunen inte är.

Bestämmelser i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Utbildningsnämnden och dess sektioner

Instruktionen för utbildningsnämnden, 2 §: ”Utbildningsnämnden har elva ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nio av ledamöterna i nämnden företräder den finska och två den svenska språkgruppen.

De finska ledamöterna i nämnden bildar finska sektionen. De svenska ledamöterna i nämnden hör till svenska sektionen och dessutom väljs det sju extra ledamöter i sektionen och en personlig ersättare för varje extra ledamot. De extra ledamöterna ska företräda den svenska språkgruppen.

Stadsfullmäktige väljer för vardera sektionen en ordinarie ledamot i nämnden till ordförande och en till vice ordförande.”

Social- och hälsovårdsnämnden och dess sektioner

Instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet, 2 §: ”Nämnden har tretton ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Minst en ledamot och dennes ersättare ska vara från den svenska språkgruppen.

Stadsfullmäktige tillsätter för nämndens mandattid en första, en andra och en tredje sektion. Varje sektion har sju ledamöter. Fullmäktige väljer ordinarie nämndledamöter till ordförande i sektionerna.
Ordförandena i sektionerna har samma ersättare där som i nämnden. Dessutom väljer fullmäktige för varje sektion sex extra ledamöter och en personlig ersättare för var och en av dessa. Fullmäktige väljer extra ledamöter till vice ordförande i sektionerna.

Ledamöterna och extra ledamöterna i tredje sektionen ska väljas från den svenska språkgruppen."

Bestämmelser om val i kommunallagen (60 § 1–4 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhdistelmä valittavista luottamushenkilöistä (16.1.2013 pöydälle jääneet - muutokset 28.1.2013)

2

Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2012/24.10.2012: Kunnanhallituksen lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat

3

Kuntaliiton yleiskirje 20/80/2012/24.10.2012: Kuntayhtymän toimielinten valinta

4

Kvsto 16.1.2013, 5 §

Tiedoksi; kunnallisvalitus

Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 16.01.2013 § 5

HEL 2012-016953 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med bilaga 1 välja

ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsen för mandattiden 2013–2014

ledamöter och personliga ersättare i de övriga organen i bilaga 1 för mandattiden 2013–2016

ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion för en mandattid som går ut när social- och hälsovårdsnämnden och barnomsorgsnämnden har sammanträtt första gången

ordförande och vice ordförande i organen bland de valda ledamöterna.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt bordlägga ärendet i fråga om utbildningsnämndens svenska sektion och social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ordföranden konstaterade att för de val som skall förrättas i detta ärende har en kompletterad sammanställning över de ledamöter som skall inväljas delats ut till fullmäktigeledamöterna på borden. Denna sammanställning, som baserar sig på förslagen från fullmäktigegrupperna, läggs till grund för behandlingen. Om ändringar eller kompletteringar önskas, ber jag att de görs utgående från sammanställningen.

Handläggningsordningen godkändes.

Följande motförslag hade framställts under diskussionen:

Ledamoten Laura Rissanen

Utbildningsnämndens finska sektion
ledamot Anniina Palm, ersättare Ted Apter
Utbildningsnämndens svenska sektion
ledamot Ted Apter, ersättare Anniina Kitula

Ledamoten Emma Kari

Utbildningsnämnden
Outi Alanko-Kahiluoto, ersättare Meeri Kuikka
Katri Korolainen-Virkajärvi, ersättare Markku Hannula
Bernt Nordman, ersättare Peter Stadius

Utbildningsnämndens finska sektion
ledamot Outi Alanko-Kahiluoto, ersättare Meeri Kuikka
ledamot Katri Korolainen-Virkajärvi, ersättare Markku Hannula

Utbildningsnämndensn svenska sektion
ledamot Bernt Nordman, ersättare Peter Stadius
ledamot Lena Sjöberg-Tuominen, ersättare Frida Westerback

Social- och hälsovårdsnämnden
ledamot Laura Nordström, ersättare Katriina Juva
ledamot Hannu Tuominen, ersättare Leena Riittinen
ledamot Husein Muhammed, ersättare Marko Rosenholm

1 social- och hälsovårdssektionen
ordförande Hannu Tuominen, ersättare Leena Riittinen

Ledamoten Harri Lindell

Direktionen för djurgården
ersättare Raimo Mattson i stället för Belle Selene Xia

Ledamoten Astrid Thors

Utbildningsnämnden
ledamot Tove Ørsted till ersättare för Johan Ekman.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 07.01.2013 § 8

HEL 2012-016953 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2014 kaupunginhallituksen, toimikaudeksi 2013 - 2016 muiden jäljempänä mainittujen toimielinten jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä toimikaudeksi, joka päättyy, kun sosiaali- ja terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta ensimmäisen kerran kokoontuvat, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston sekä valita toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

Kaupunginhallitus:
15 jäsentä ja 15 henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto:
13 jäsentä ja 13 henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä ja varapuheenjohtaja jaoston jäsenistä

Tarkastuslautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä vuosien 2013 - 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Asuntolautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Eläintarhan johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Kaupungin taidemuseon johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Kaupunginmuseon johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Kaupunginorkesterin johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Kaupunkisuunnittelulautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Keskusvaalilautakunta:
Viisi jäsentä ja viisi varajäsentä (sijaantulojärjestys)
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Kiinteistölautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Liikuntalautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Nuorisolautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Opetuslautakunta:
11 jäsentä ja 11 henkilökohtaista varajäsentä, joista yhdeksän suomenkielisestä ja kaksi ruotsinkielisestä kieliryhmästä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto:     
Opetuslautakunnan suomenkieliset jäsenet muodostavat suomenkielisen jaoston
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista lautakunnan varsinaisista jäsenistä   

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto:
Kaksi opetuslautakunnan ruotsinkielistä jäsentä varajäsenineen sekä seitsemän lisäjäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varalisäjäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista lautakunnan varsinaisista jäsenistä

Palmia-liikelaitoksen johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Pelastuslautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Rakennuslautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Sosiaali- ja terveyslautakunta:
13 jäsentä ja 13 henkilökohtaista varajäsentä. Vähintään yksi jäsen ja hänen varajäsenensä ruotsinkielisestä kieliryhmästä.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen jaosto:
Seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja lautakunnan varsinaisista jäsenistä sekä kuusi lisäjäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä
Varapuheenjohtaja lisäjäsenistä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen jaosto:
Seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja lautakunnan varsinaisista jäsenistä sekä kuusi lisäjäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä
Varapuheenjohtaja lisäjäsenistä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmas jaosto:
Seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä, jotka kaikki ruotsinkielisestä kieliryhmästä
Puheenjohtaja lautakunnan varsinaisista jäsenistä sekä kuusi lisäjäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä, jotka kaikki ruotsinkielisestä kieliryhmästä
Varapuheenjohtaja lisäjäsenistä

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Teknisen palvelun lautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Varhaiskasvatuslautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Yleisten töiden lautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Ympäristölautakunta:
Yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valituista jäsenistä

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566