Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 21

Kaupungin takauksen myöntäminen Jätkäsaaren pysäköinti Oy:lle

HEL 2012-016665 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen ja väestönsuojapaikkojen rakentamiseen saamien enintään 40 000 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Otso Kivekäs valtuutettu Eija Loukoilan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Otso Kivekkään palautusehdotus hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Jaa-äänet: 56
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Heikki Takkinen, Anna Vuorjoki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn takaushakemus

2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy_Täydennys takaushakemukseen.pdf

3

Äänestyslista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen ja väestönsuojapaikkojen rakentamiseen saamien enintään 40 000 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Tiivistelmä

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on käynnistänyt Jätkäsaaren kallion alueelle toteutettavan kalliopysäköintilaitoksen rakentamishankkeen. Pysäköintilaitoksen (n. 900 autopaikkaa) ja väestönsuojapaikkojen (n. 9 000 VSS-paikkaa) rakentamisen alustava kustannusarvio on 54,4 miljoonaa euroa (alv 0 %). Yhtiö tarvitsee lainan rakennusajaksi ja lopullinen rahoitus tulee  rakennettavilta asunto- ja kiinteistöyhtiöiltä liittymismaksuina. Yhtiöllä ei ole lainaan tarvittavia rahalaitoksen hyväksymiä vakuuksia.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan ja pitää kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämistä ilman vastavakuutta perusteltuna, koska yhtiöllä ei ole käytettävissä riittäviä reaalivakuuksia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn takaushakemus

2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy_Täydennys takaushakemukseen.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varanhallinta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 34

HEL 2012-016665 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen ja väestönsuojapaikkojen rakentamiseen saamien enintään 40 000 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Käsittely

14.01.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Elina Moisio: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Kannattajat: Ville Ylikahri

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Eija Loukoila, Elina Moisio, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

07.01.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566