Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/18

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 29

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloitetta

HEL 2013-001434, 2013-001435, 2013-001436, 2013-001443, 2013-001444 , 2013-001437, 2013-001445, 2013-001400, 2013-001441, 2013-001442, 2013-001438, 2013-001439

Päätös

1.     Valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. aloite talousarvion julkisuuden lisäämisestä
 

2.     Valtuutettu Matti Niirasen ym. aloite toimitiloista mikro- ja yksinyrittäjille sekä freelancereille
 

3.     Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. aloite ystävyyskaupunkisuhteen päättämisestä Helsingin ja Pietarin välillä
 

4.     Valtuutettu Hennariikka Anderssonin ym. aloite mainosrahoitteisesta kaupunkipyöräjärjestelmästä
 

5.     Valtuutettu Emma Karin ym. aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta
 

6.     Valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite allergiataloista
 

7.     Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite julkisen käymälän saamisesta Alppipuistoon
 

8.     Valtuutettu Heikki Takkisen ym. aloite lasten liikenneturvallisuuden parantamisesta Käpylän alueella
 

9.     Valtuutettu Heikki Takkisen ym. aloite rauniopuiston suunnittelun käynnistämisestä Käpylään
 

10. Valtuutettu Heikki Takkisen ym. aloite koulukiinteistöjen monipuolisen hyötykäytön lisäämisestä
 

11. Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä yksinäisten asuntotilanteen parantamiseksi
 

12. Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä asuinyksiköiden käytännöistä ja työpajojen järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566