Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

12.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 434

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen

HEL 2012-015063 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että luottamushenkilöiden palkkiosääntöä tarkistetaan seuraavasti:

2 §:n 1, 2 ja 4 momentti

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

1          kaupunginvaltuusto:
            puheenjohtaja                                             470 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     355 e

2          kaupunginhallitus:
            puheenjohtaja                                             385 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     295 e

            johtosääntöön perustuvan jaoston
            puheenjohtaja                                             200 e
            jäsen                                                           145 e

3          kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta,             
            opetuslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta:
            puheenjohtaja                                             155 e
            jäsen                                                           140 e

4         muut ratkaisuvaltaa käyttävät toimielimet:
            puheenjohtaja                                             145 e
            jäsen                                                           125 e

Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 295 euroa.

--

Kaupungin toimielimen asettaman, ilman ratkaisuvaltaa olevan jaoston, toimikunnan, komitean, ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän, neuvottelukunnan tai neuvoston kokouksista maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle 125 euroa.

--

4 §:n 1 ja 5 momentti

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

            kaupunginvaltuuston puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginhallituksen puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat        6970 e
            kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 6970 e
            tarkastuslautakunnan puheenjohtaja               6970 e
            tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet 3490 e

            kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistö-
            lautakunnan, opetuslautakunnan, rakennus-
            lautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
            puheenjohtaja                                                   6970 e

            muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston
            valitseman johtokunnan ja lautakunnan jaoston
            puheenjohtaja                                                   4370 e

--

Kun luottamushenkilö toimii kahden tai useamman edellä mainitun toimielimen puheenjohtajana, maksetaan hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10450 euroa.

5 §:n 1 momentti

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, vara-puheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

            puheenjohtaja                                               325 e
            varapuheenjohtaja                                        265 e
            jäsen                                                             230 e
            kotiäänestyksen vaalitoimitsija                     295 e

--

6 §

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä seudullisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

            puheenjohtaja                                               385 e
            jäsen                                                             295 e

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

            puheenjohtaja                                               5225 e
            jäsen                                                             3485 e

7 §:n 4 momentti

--

Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta.

8 §:n 3 momentti

--

Lastenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on enintään 23 euroa tunnilta.

9 §:n 2 momentti

--

Avustajalle maksettavan tuntipalkkion korvattava määrä on enintään 23 euroa.

13 §:n 2 momentti

--

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja muille jäsenille korvataan edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

--

15 §:n 3 momentti

--

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos kysymys on ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä tai avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja korvattava määrä on enintään 23 euroa tunnilta. Luottamushenkilön on tällöin kuitenkin annettava kirjallinen vakuutus kustannusten määrästä.

--

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että palkkiosääntöön lisätään uusi 4 §:n 6 momentti seuraavasti:

Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta

            kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen
            puheenjohtajalle kullekin 3480 euroa vuodessa,
            kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
            varapuheenjohtajille 1750 euroa vuodessa,
            kaupunginhallituksen jäsenille ja niille valtuustoryhmien
            puheenjohtajille, jotka eivät kuulu kaupunginvaltuuston
            eivätkä kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon eivätkä ole
            kaupunginhallituksen jäseniä, kullekin 840 euroa vuodessa.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että muutokset ja lisäykset tulevat voimaan 1.1.2013.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Tuomo Valokaisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

3 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuusto hylkää esityksen luottamushenkilöiden palkkioiden korottamisesta 20 prosentilla.

Jaa-äänet: 60
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Miina Kajos, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Ei-äänet: 5
Lilli Autti, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 8
Gunvor Brettschneider, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jere Lahti, Jan D Oker-Blom, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen

Poissa: 12
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Antti Valpas

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee, että luottamushenkilöiden palkkiosääntöä tarkistetaan seuraavasti:

2 §:n 1, 2 ja 4 momentti

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

1          kaupunginvaltuusto:
            puheenjohtaja                                             470 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     355 e

2          kaupunginhallitus:
            puheenjohtaja                                             385 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     295 e

            johtosääntöön perustuvan jaoston
            puheenjohtaja                                             200 e
            jäsen                                                           145 e

3          kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta,             
            opetuslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta:
            puheenjohtaja                                             155 e
            jäsen                                                           140 e

4         muut ratkaisuvaltaa käyttävät toimielimet:
            puheenjohtaja                                             145 e
            jäsen                                                           125 e

Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 295 euroa.

--

Kaupungin toimielimen asettaman, ilman ratkaisuvaltaa olevan jaoston, toimikunnan, komitean, ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän, neuvottelukunnan tai neuvoston kokouksista maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle 125 euroa.

--

4 §:n 1 ja 5 momentti

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

            kaupunginvaltuuston puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginhallituksen puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat        6970 e
            kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 6970 e
            tarkastuslautakunnan puheenjohtaja               6970 e
            tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet 3490 e

            kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistö-
            lautakunnan, opetuslautakunnan, rakennus-
            lautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
            puheenjohtaja                                                   6970 e

            muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston
            valitseman johtokunnan ja lautakunnan jaoston
            puheenjohtaja                                                   4370 e

--

Kun luottamushenkilö toimii kahden tai useamman edellä mainitun toimielimen puheenjohtajana, maksetaan hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10450 euroa.

5 §:n 1 momentti

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, vara-puheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

            puheenjohtaja                                               325 e
            varapuheenjohtaja                                        265 e
            jäsen                                                             230 e
            kotiäänestyksen vaalitoimitsija                     295 e

--

6 §

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä seudullisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

            puheenjohtaja                                               385 e
            jäsen                                                             295 e

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

            puheenjohtaja                                               5225 e
            jäsen                                                             3485 e

7 §:n 4 momentti

--

Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta.

8 §:n 3 momentti

--

Lastenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on enintään 23 euroa tunnilta.

9 §:n 2 momentti

--

Avustajalle maksettavan tuntipalkkion korvattava määrä on enintään 23 euroa.

13 §:n 2 momentti

--

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja muille jäsenille korvataan edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

--

15 §:n 3 momentti

--

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos kysymys on ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä tai avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja korvattava määrä on enintään 23 euroa tunnilta. Luottamushenkilön on tällöin kuitenkin annettava kirjallinen vakuutus kustannusten määrästä.

--

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että palkkiosääntöön lisätään uusi 4 §:n 6 momentti seuraavasti:

Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta

            kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen
            puheenjohtajalle kullekin 3480 euroa vuodessa,
            kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
            varapuheenjohtajille 1750 euroa vuodessa,
            kaupunginhallituksen jäsenille ja niille valtuustoryhmien
            puheenjohtajille, jotka eivät kuulu kaupunginvaltuuston
            eivätkä kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon eivätkä ole
            kaupunginhallituksen jäseniä, kullekin 840 euroa vuodessa.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että muutokset ja lisäykset tulevat voimaan 1.1.2013.

Esittelijä

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia palkkiomääriä on tarkistettu valtuustokausittain. Viimeksi palkkioita korotettiin vuoden 2009 alusta lukien (Kvsto 10.12.2008, 292 §). Vuonna 2010 (Kvsto 5.5.2010, 109 §) palkkiosääntöä uudistettiin yhdistämällä kohtia palkkiosäännön soveltamisohjeista ja matkakustannusten korvaamispäätöksestä. Tällöin kaikki luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet kirjattiin yhteen sääntöön, kulukorvauksia lukuun ottamatta.

Päätösehdotuksessa esitetään palkkioiden korottamista 20 %:lla vuonna 2013 alkavaksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Samalla palkkiosäännön 4 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 momentti kulukorvauksista, joista on aiemmin ollut maininta talousarviossa asianomaisessa tilikohdassa. Kulukorvauksista, joiden osalta ei ole esitetty tositetta, suoritetaan ennakonpidätys.

Sääntötoimikunta on käsitellyt palkkiosääntöön ehdotetut muutokset.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2012 § 1319

HEL 2012-015063 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että luottamushenkilöiden palkkiosääntöä tarkistetaan seuraavasti:

2 §:n 1, 2 ja 4 momentti

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

1          kaupunginvaltuusto:
            puheenjohtaja                                             470 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     355 e

2          kaupunginhallitus:
            puheenjohtaja                                             385 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     295 e

            johtosääntöön perustuvan jaoston
            puheenjohtaja                                             200 e
            jäsen                                                           145 e

3          kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta,             
            opetuslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta:
            puheenjohtaja                                             155 e
            jäsen                                                           140 e

4         muut ratkaisuvaltaa käyttävät toimielimet:
            puheenjohtaja                                             145 e
            jäsen                                                           125 e

Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 295 euroa.

--

Kaupungin toimielimen asettaman, ilman ratkaisuvaltaa olevan jaoston, toimikunnan, komitean, ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän, neuvottelukunnan tai neuvoston kokouksista maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle 125 euroa.

--

4 §:n 1 ja 5 momentti

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

            kaupunginvaltuuston puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginhallituksen puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat        6970 e
            kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 6970 e
            tarkastuslautakunnan puheenjohtaja               6970 e
            tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet 3490 e

            kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistö-
            lautakunnan, opetuslautakunnan, rakennus-
            lautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
            puheenjohtaja                                                   6970 e

            muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston
            valitseman johtokunnan ja lautakunnan jaoston
            puheenjohtaja                                                   4370 e

--

Kun luottamushenkilö toimii kahden tai useamman edellä mainitun toimielimen puheenjohtajana, maksetaan hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10450 euroa.

5 §:n 1 momentti

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, vara-puheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

            puheenjohtaja                                               325 e
            varapuheenjohtaja                                        265 e
            jäsen                                                             230 e
            kotiäänestyksen vaalitoimitsija                     295 e

--

6 §

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä seudullisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

            puheenjohtaja                                               385 e
            jäsen                                                             295 e

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

            puheenjohtaja                                               5225 e
            jäsen                                                             3485 e

7 §:n 4 momentti

--

Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta.

8 §:n 3 momentti

--

Lastenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on enintään 23 euroa tunnilta.

9 §:n 2 momentti

--

Avustajalle maksettavan tuntipalkkion korvattava määrä on enintään 23 euroa.

13 §:n 2 momentti

--

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja muille jäsenille korvataan edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

--

15 §:n 3 momentti

--

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos kysymys on ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä tai avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja korvattava määrä on enintään 23 euroa tunnilta. Luottamushenkilön on tällöin kuitenkin annettava kirjallinen vakuutus kustannusten määrästä.

--

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että palkkiosääntöön lisätään uusi 4 §:n 6 momentti seuraavasti:

Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta

            kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen
            puheenjohtajalle kullekin 3480 euroa vuodessa,
            kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
            varapuheenjohtajille 1750 euroa vuodessa,
            kaupunginhallituksen jäsenille ja niille valtuustoryhmien
            puheenjohtajille, jotka eivät kuulu kaupunginvaltuuston
            eivätkä kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon eivätkä ole
            kaupunginhallituksen jäseniä, kullekin 840 euroa vuodessa.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että muutokset ja lisäykset tulevat voimaan 1.1.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566