Helsingfors stad

Protokoll

19/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 379

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande nio motioner

HEL 2012-015504, 2012-015499 , 2012-015500 , 2012-015501 , 2012-015502 , 2012-015503 , 2012-015496 , 2012-015497 , 2012-015498

Beslut

1.     Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om bättre trivsel i Tattarmossens bostadsområde
 

2.     Motion av ledamoten Annika Andersson m.fl. om tillåtande av parkering i högst fyra timmar på en parkeringsplats i Mejlans villaområde
 

3.     Motion av ledamoten Annika Andersson m.fl. om skateboardramper i lekparken Munken
 

4.     Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om rätt att åter använda området vid Heikasvägen 2 för besöksparkering med tanke på företagen
 

5.     Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om starkare specialstöd i grundskolor och daghem
 

6.     Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om utveckling av barnorienterat barnskyddsarbete
 

7.     Motion av ledamoten Mirka Vainikka m.fl. om genomförande av ungdomsgarantin
 

8.     Motion av ledamoten Mirka Vainikka m.fl. om stöd och utbildning för närståendevårdare
 

9.     Motion av ledamoten Mirka Vainikka m.fl. om en äldreombudsman för tryggande av tjänster för äldre

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566