Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/11

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 379

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat yhdeksän aloitetta

HEL 2012-015504, 2012-015499 , 2012-015500 , 2012-015501 , 2012-015502 , 2012-015503 , 2012-015496 , 2012-015497 , 2012-015498

Päätös

1.     Valtuutettu Päivi Lipposen ym. aloite Tattarisuon asuinalueen viihtyvyyden kehittämisestä
 

2.     Valtuutettu Annika Anderssonin ym. aloite Meilahden huvila-alueella sijaitsevan pysäköintipaikan muuttamiseksi 4H pysäköinnin sallivaksi
 

3.     Valtuutettu Annika Anderssonin ym. aloite skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkkiin
 

4.     Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite Heikkiläntie 2:n asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten käyttöön
 

5.     Valtuutettu Sari Näreen ym. aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa
 

6.     Valtuutettu Sari Näreen ym. aloite lapsilähtöisen lastensuojelutyön kehittämisestä
 

7.     Valtuutettu Mirka Vainikan ym. aloite nuorisotakuun toteuttamisesta
 

8.     Valtuutettu Mirka Vainikan ym. aloite omaishoitajien tuesta ja koulutuksesta
 

9.     Valtuutettu Mirka Vainikan ym. aloite vanhusasiamiehestä turvaamaan ikäihmisten palveluita

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566