Helsingfors stad

Protokoll

19/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 373

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2013

HEL 2012-014382 T 02 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bestämma att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är 0,80, skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,32 och skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,80 för år 2013.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att den höjda skatteprocentsatsen ovan inte tillämpas på en sådan obebyggd byggplats som gränsar till en av samma ägare ägd byggplats där ett bostadshus som ägaren själv använder för stadigvarande boende är beläget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bestämma att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är 0,80, skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,32 och skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,80 för år 2013.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att den höjda skatteprocentsatsen ovan inte tillämpas på en sådan obebyggd byggplats som gränsar till en av samma ägare ägd byggplats där ett bostadshus som ägaren själv använder för stadigvarande boende är beläget.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att det i 11 § i fastighetsskattelagen är angivet att kommunfullmäktige årligen på förhand bestämmer storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom vissa i lagen bestämda gränser och samtidigt fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet.

Varje kommun ska alltid bestämma en allmän fastighetsskatteprocentsats och en skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende. En kommun kan, om den så önskar, bestämma en särskild skatteprocentsats också för andra bostadshus än sådana som används för stadigvarande boende, för kraftverksbyggnader, för allmännyttiga sammanslutningar och under vissa förutsättningar för obebyggda byggplatser. Vissa kommuner (Helsingforsregionen) ska enligt 12 b § i fastighetsskattelagen bestämma en särskild skatteprocentsats för obebyggda byggplatser.

I Helsingfors finns det enbart sådana kraftverksbyggnader som staden själv äger. Beskattningsvärdet för andra bostadshus än sådana som används för stadigvarande boende är så lågt att en särskild skatteprocentsats för dem inte har någon ekonomisk betydelse för staden. Stadsstyrelsen anser dessutom att det saknas grunder för en avvikande skatteprocentsats för allmännyttiga sammanslutningar. Följaktligen är det i enlighet med den gällande fastighetsskattelagen inte ändamålsenligt att en särskild procentsats bestäms för de ovannämnda fastigheterna. Stadsfullmäktige bör således bestämma endast den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen, skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende och skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser.

Gränserna för fastighetsskatteprocentsatserna vid beskattningen för år 2013 är följande:

-        allmän fastighetsskatteprocentsats 0,60–1,35

-        skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,32–0,75

-        skatteprocentsats för andra bostadshus 0,60–1,35, dock högst 0,60 procentenheter högre än skatteprocentsatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende

-        skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 1,00–3,00, i de kommuner som anges i 12 b § i fastighetsskattelagen lägst den av fullmäktige bestämda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen höjd med 1,00, dock högst 3,00

-        skatteprocentsats för allmännyttiga sammanslutningar lägst 0,00

-        skatteprocentsats för kraftverk högst 2,85

Förslaget till budget för år 2013 utgår från att fastighetsskatten inbringar 35 mn euro för byggnader som används för stadigvarande boende, 2 mn euro för obebyggda byggplatser och 160 mn euro för annan fastighetsegendom, dvs. sammanlagt 197 mn euro. Jämfört med de beräknade intäkterna från fastighetsskatten i en prognos som publicerades i oktober 2012 är det fråga om en ökning med 3,1 %.

Det beräknade beloppet baserar sig på en kalkyl med utgångspunkt i preliminära uppgifter om den debiterade fastighetsskatten är 2012. Enligt denna kalkyl är fastighetsskatteprocentsatserna år 2013 desamma som år 2012, dvs. skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,32, den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,80 och skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,80.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 1194

HEL 2012-014382 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä vuoden 2013 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattomanrakennuspaikan veroprosentiksi 1,80.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, ei sovelleta edellä mainittua korotettua veroprosenttia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566