Helsingfors stad

Protokoll

19/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 371

Budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013 - 2015

Bordlades 14.11.2012

HEL 2012-005014 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige behandla detta ärende före ärendena nr 3 och 4 på föredragningslistan.

Ordföranden föreslog följande handläggningsordning:

Först medges diskussion i ärendet. Eventuella ändringsförslag och förslag till hemställningsklämmar ska framställas och understödjas under diskussionen. När diskussionen har förklarats avslutad, bordläggs ärendet till stadsfullmäktiges följande sammanträde, då omröstningarna förrättas.

Handläggningsordningen godkändes.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och meddelade att handläggningen av ärendet fortsätter 28.11.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna budget för år 2013 och ekonomiplan som anvisning för åren 2013–2015.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att budgeten för år 2013 och ekonomiplanen för åren 2013–2015 ingår i bilaga 1. De ändringar som gjordes 5.11.2012 i stadsstyrelsen framgår av bilaga 3. Svaren på de av fullmäktigeledamöter väckta budgetmotioner som ska behandlas i anslutning till budgeten ingår i bilaga 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Förslag till budget för år 2013 och till ekonomiplan för åren 2013-2015 Stn.pdf

2

Khs vastaukset talousarvioaloitteisiin, Kj ehdotus.pdf

3

TAE13_muutokset_Khs _20121105.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 1195

HEL 2012-005014 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2013 - 2015.

Käsittely

05.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan liitteen 3 mukaisesti.

29.10.2012 Pöydälle

08.10.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566