Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 372

Vuoden 2013 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2012-014383 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

Khs toteaa, että kuntalain 66 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Lokakuussa julkaistussa ennusteessa arvioidaan kunnan tuloveron kertymäksi kuluvalta vuodelta 2 290 milj. euroa eli talousarvion mukaisesti. Vuoden 2011 kunnallisveron tuottoon verrattuna lisäystä on 72 milj. euroa (+ 3,2 %).

Yhteisöveron tuotoksi on ennakoitu lokakuun ennusteessa 290 milj. euroa eli 20 milj. euroa talousarviota enemmän. Vuoden 2011 yhteisöveron tuottoon verrattuna pudotusta on 45 milj. euroa (- 13,4 %).

Lokakuun ennusteessa arvioidaan kiinteistöveron kertymäksi kuluvalta vuodelta 191 milj. euroa eli 3 milj. euroa talousarviota vähemmän. Vuoden 2011 kiinteistöveron tuottoon verrattuna lisäystä on 4,5 milj. euroa (+ 2,4 %).

Kaiken kaikkiaan verotulojen kokonaiskertymän arvioidaan tänä vuonna olevan lokakuun ennusteen mukaan 2 772 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 17 milj. eurolla (+ 1,1 %).

Yleisen talouskehityksen arvioihin perustuen kunnan tuloveron tuotoksi on talousarvioehdotuksessa 2013 arvioitu 2 359,0 milj. euroa 18,5 %:n verokannalla. Tämä on + 3,0 % lokakuun ennusteessa arvioitua vuoden 2012 tuloverokertymää enemmän.

Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa verotulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu 2 832 milj. euroa, joka on + 2,2 % kuluvan vuoden ennustetta enemmän. Kokonaisverotulojen ennakoitu matala kasvu johtuu yhteisöveron tulokertymän ennustetusta heikkenemisestä vuonna 2013 vuoden 2012 ennusteen mukaisesta epävarman talouskehityksen seurauksena. Matala kokonaisverotulojen kasvu vuonna 2013 luo haasteen kaupungin talouden tasapainon säilyttämiselle.

Helsingin kunnan tuloveron tuottoarvio perustuu valtion ja Kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta kuntien tuloveron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2012 saamiin verotilityksiin. Tuottoarvion pohjana on valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen yhteydessä esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2013, jossa Suomen vuoden 2013 BKT:n kasvuksi ennakoitiin 0-1 %.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 1193

HEL 2012-014383 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566