Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 358

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2013

HEL 2012-013569 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti pitää kokouksensa vuonna 2013 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

16.1.2013

18

 

2

5

30.1.2013

18

  kyselytunti

3

7

13.2.2013

18

  aloitekäsittely

4

9

27.2.2013

18

  kyselytunti

5

11

13.3.2013

18

 

6

13

27.3.2013

18

  kyselytunti

7

15

10.4.2013

18

 

8

17

24.4.2013

18

  kyselytunti

9

20

15.5.2013

18

  aloitekäsittely

10

22 

29.5.2013

18

  kyselytunti

11

25

19.6.2013

16

  tilinpäätös

12

35

28.8.2013

18

  

13

37 

11.9.2013

18

  kyselytunti

14

39

25.9.2013

18

  aloitekäsittely

15

41 

9.10.2013

18

  kyselytunti

16

43

23.10.2013

18

  

17

45

6.11.2013

15

  talousarvio

18

46

13.11.2013

16

  talousarvio, kyselytunti 

19

48

27.11.2013

16

  aloitekäsittely

20

50 

11.12.2013

16

  

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2013 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

16.1.2013

18

 

2

5

30.1.2013

18

  kyselytunti

3

7

13.2.2013

18

  aloitekäsittely

4

9

27.2.2013

18

  kyselytunti

5

11

13.3.2013

18

 

6

13

27.3.2013

18

  kyselytunti

7

15

10.4.2013

18

 

8

17

24.4.2013

18

  kyselytunti

9

20

15.5.2013

18

  aloitekäsittely

10

22 

29.5.2013

18

  kyselytunti

11

25

19.6.2013

16

  tilinpäätös

12

35

28.8.2013

18

  

13

37 

11.9.2013

18

  kyselytunti

14

39

25.9.2013

18

  aloitekäsittely

15

41 

9.10.2013

18

  kyselytunti

16

43

23.10.2013

18

  

17

45

6.11.2013

15

  talousarvio

18

46

13.11.2013

16

  talousarvio, kyselytunti 

19

48

27.11.2013

16

  aloitekäsittely

20

50 

11.12.2013

16

  

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

Kuntalain 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1145

HEL 2012-013569 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2013 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

16.1.2013

18

 

2

5

30.1.2013

18

  kyselytunti

3

7

13.2.2013

18

  aloitekäsittely

4

9

27.2.2013

18

  kyselytunti

5

11

13.3.2013

18

 

6

13

27.3.2013

18

  kyselytunti

7

15

10.4.2013

18

 

8

17

24.4.2013

18

  kyselytunti

9

20

15.5.2013

18

  aloitekäsittely

10

22 

29.5.2013

18

  kyselytunti

11

25

19.6.2013

16

  tilinpäätös

12

35

28.8.2013

18

  

13

37 

11.9.2013

18

  kyselytunti

14

39

25.9.2013

18

  aloitekäsittely

15

41 

9.10.2013

18

  kyselytunti

16

43

23.10.2013

18

  

17

45

6.11.2013

15

  talousarvio

18

46

13.11.2013

16

  talousarvio, kyselytunti 

19

48

27.11.2013

16

  aloitekäsittely

20

50 

11.12.2013

16

  

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

15.10.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566