Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/8

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 359

Ändring av instruktionen för byggtjänsten

HEL 2012-010990 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag i fråga om instruktionen för byggtjänsten ändra 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. (endast i den finska versionen), 4, 7, 8 och 9 §, 12 § 1 mom. och 13 §, införa en ny 10 § och ändra ordningsföljden på 6–9 § och numreringen på 10–15 §:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS BYGGTJÄNST

2 §
Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

-        geotjänster

-        förvaltning

-        stadstekniskt byggande

-        stadstekniskt underhåll

-        logistik

-        byggteknik

-        miljövård

– – –

3 §
Ledarskap

– – –

Cheferna för avdelningarna är enhetschefer, och dessa leder avdelningarna och ansvarar för att de godkända målen nås.

4 §
Verksamhetsområde för avdelningen geotjänster

Avdelningen tillhandahåller grundundersöknings- och mätningstjänster som gäller jord- och berggrunden, likaså iståndsättnings- och behandlingstjänster som gäller ren och förorenad mark, i enlighet med de godkända målen.

6 §
Verksamhetsområde för avdelningen stadstekniskt byggande

Avdelningen tillhandahåller byggtjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden, i enlighet med de godkända målen.

7 §
Verksamhetsområde för avdelningen stadstekniskt underhåll

Avdelningen tillhandahåller underhållstjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden, i enlighet med de godkända målen.

8 §
Verksamhetsområde för avdelningen logistik

– – –

9 §
Verksamhetsområde för avdelningen byggteknik

Avdelningen tillhandahåller bygg- och underhållstjänster som gäller fastigheter, i enlighet med de godkända målen.

10 §
Verksamhetsområde för avdelningen miljövård

Avdelningen tillhandahåller tjänster som gäller renhållning i vattenområden, växtproduktion och naturliga grönområden, i enlighet med de godkända målen.

11 §
Verkschefens uppgifter

– – –

12 §
Avdelningschefernas uppgifter

– – –

13 §
Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en avdelningschef förordnad av nämnden.

– – –

14 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som verkställer valet.

15 §
Anställning av personal

– – –

16 §
Framställningar och utlåtanden till utomstående

– – –

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt upphäva 4 § 16 punkten i instruktionen för nämnden för tekniska tjänster:

16 §
Nämndens uppgifter

Nämnden har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

– – –

16

att besluta om distrikt för byggtjänstens avdelningar östra stadstekniken, västra stadstekniken och norra stadstekniken.

 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att ändringarna ska träda i kraft 1.1.2013.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Teknisen palvelun lautakunnan päätös 20.9.2012

2

Teknisen palvelun lautakunnan ehdotus johtosäännöksi

3

Nykyinen johtosääntö

4

Sääntötoimikunnan lausunto

5

Kaupungin henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar i fråga om instruktionen för byggtjänsten ändra 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. (endast i den finska versionen), 4, 7, 8 och 9 §, 12 § 1 mom. och 13 §, införa en ny 10 § och ändra ordningsföljden på 6–9 § och numreringen på 10–15 §:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS BYGGTJÄNST

2 §
Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

-        geotjänster

-        förvaltning

-        stadstekniskt byggande

-        stadstekniskt underhåll

-        logistik

-        byggteknik

-        miljövård

– – –

3 §
Ledarskap

– – –

Cheferna för avdelningarna är enhetschefer, och dessa leder avdelningarna och ansvarar för att de godkända målen nås.

4 §
Verksamhetsområde för avdelningen geotjänster

Avdelningen tillhandahåller grundundersöknings- och mätningstjänster som gäller jord- och berggrunden, likaså iståndsättnings- och behandlingstjänster som gäller ren och förorenad mark, i enlighet med de godkända målen.

6 §
Verksamhetsområde för avdelningen stadstekniskt byggande

Avdelningen tillhandahåller byggtjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden, i enlighet med de godkända målen.

7 §
Verksamhetsområde för avdelningen stadstekniskt underhåll

Avdelningen tillhandahåller underhållstjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden, i enlighet med de godkända målen.

8 §
Verksamhetsområde för avdelningen logistik

– – –

9 §
Verksamhetsområde för avdelningen byggteknik

Avdelningen tillhandahåller bygg- och underhållstjänster som gäller fastigheter, i enlighet med de godkända målen.

10 §
Verksamhetsområde för avdelningen miljövård

Avdelningen tillhandahåller tjänster som gäller renhållning i vattenområden, växtproduktion och naturliga grönområden, i enlighet med de godkända målen.

11 §
Verkschefens uppgifter

– – –

12 §
Avdelningschefernas uppgifter

– – –

13 §
Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en avdelningschef förordnad av nämnden.

– – –

14 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som verkställer valet.

15 §
Anställning av personal

– – –

16 §
Framställningar och utlåtanden till utomstående

– – –

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt upphäva 4 § 16 punkten i instruktionen för nämnden för tekniska tjänster:

16 §
Nämndens uppgifter

Nämnden har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

– – –

16

att besluta om distrikt för byggtjänstens avdelningar östra stadstekniken, västra stadstekniken och norra stadstekniken.

 

Stadsfullmäktige beslutar dessutom att ändringarna ska träda i kraft 1.1.2013.

Föredraganden

Framställning från nämnden för tekniska tjänster och utlåtande från stadgekommittén

Nämnden för tekniska tjänster föreslår (20.9.2012) att instruktionen för byggtjänsten ska ändras på nedanstående sätt. 

-        Avdelningsnamnet östra stadstekniken bör ersättas med namnet stadstekniskt byggande, och bestämmelsen om verksamhetsområdet för den nya avdelningen bör ha följande lydelse: Avdelningen tillhandahåller byggtjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden, i enlighet med de godkända målen.
 

-        Avdelningsnamnet norra stadstekniken bör ersättas med namnet stadstekniskt underhåll, och bestämmelsen om verksamhetsområdet för den nya avdelningen bör ha följande lydelse:Avdelningen tillhandahåller underhållstjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden, i enlighet med de godkända målen.
 

-        Bestämmelsen om verksamhetsområdet för avdelningen miljövård bör ha följande lydelse: Avdelningen tillhandahåller tjänster som gäller renhållning i vattenområden, naturliga grönområden och växtproduktion, i enlighet med de godkända målen.
 

-        Bestämmelsen om verksamhetsområdet för avdelningen geotjänster bör ha följande lydelse: Avdelningen tillhandahåller grundundersöknings-, mätnings- och laboratorietjänster som gäller jord- och berggrunden, likaså iståndsättnings- och behandlingstjänster som gäller ren och förorenad mark, i enlighet med de godkända målen.
 

-        Avdelningsnamnet husbyggnad bör ersättas med namnet byggteknik.
 

-        Avdelningen västra stadstekniken bör läggas ned och tjänsten som enhetschef dras in.
 

-        Utbildningskrav för enhetscheferna bör vara högre högskoleexamen.
 

-        Den finska beteckningen yksikön johtaja bör ändras till yksikönjohtaja.

Nämnden föreslår att ändringarna ska träda i kraft 1.1.2013.

Nämnden föreslår dessutom att stadsfullmäktige ska besluta godkänna det förslag till ny instruktion för Helsingfors stads byggtjänst som utgör bilaga till nämndens framställning och upphäva 4 § 16 punkten i instruktionen för nämnden. 

Ändringsförslaget behandlades av byggtjänstens (Staras) personalkommitté 21.8.2012. Personalkommittén tillstyrker förslaget.

Nämndens protokoll, av vilket framställningen med motivering framgår, utgör bilaga 1, nämndens förslag till ny instruktion bilaga 2, utlåtandet från byggtjänstens personalkommitté bilaga 3 och den gällande instruktionen bilaga 4. 

Stadgekommittén gav utlåtande om instruktionsförslaget 16.10.2012. Den har behandlat endast de delar av instruktionen där nämnden för tekniska tjänster föreslår ändringar.

Utlåtandet från stadgekommittén utgör bilaga 5.

Innehåll i den ändrade instruktionen

Enligt nämndens framställning är syftet med de föreslagna instruktionsändringarna huvudsakligen att ändra verksamhetsområdena för de avdelningar som arbetar med stadsteknik på så sätt att den nuvarande geografiska indelningen ersätts med en verksamhetsbaserad indelning. Den ena avdelningen för stadsteknik koncentrerar sig i den nya organisationen på byggande som gäller kommunalteknik och allmänna områden, medan den andra koncentrerar sig på underhåll. Den nya indelningen i avdelningar främjar enligt framställningen bl.a. rörlighet i fråga om personal och materiel och enhetligare rutiner.

Det är meningen att bestämmelserna om verksamhetsområden för de nuvarande avdelningarna miljövård, geotjänster och husbyggnad ska justeras i någon mån i instruktionen för att de ska motsvara avdelningarnas arbetsfält. Själva arbetsfälten förändras inte. Avdelningarna förvaltning och logistik förblir oförändrade.

Nämnden föreslår att namnet husbyggnad ska ersättas med namnet byggteknik. Avdelningen tillhandahåller bygg- och underhållstjänster som gäller fastigheter. Ordet fastigheter ingår i bestämmelsen om verksamhetsområdet för att detta ska skilja sig från verksamhetsområdena för de avdelningar som arbetar med stadsteknik, m.a.o. tillhandahåller byggtjänster respektive underhållstjänster i fråga om kommunalteknik och allmänna områden, såsom gator och torg. Avdelningarna för stadsteknik sköter också parkbygge och parkunderhåll, medan avdelningen miljövård sköter de naturliga områdena, såsom skogar, åkrar och ängar, och naturskyddsområdena. Arbetsfältet för avdelningen miljövård förändras inte.

En viktig ändring vid sidan om ändringarna i verksamhetsområdena för de avdelningar som arbetar med stadsteknik är att behörighetsvillkoren för avdelningscheferna ändras så att de följer gällande instruktionspraxis. Behörighetsvillkor blir högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. För närvarande krävs högskoleexamen som utbildning. Nämnden påpekar att cheferna för enheterna på byrånivå i praktiken har lägst högskoleexamen och största delen av avdelningscheferna högre högskoleexamen. Byggtjänsten hoppas att ändringen i utbildningskravet får en positiv inverkan på rekryteringen och personalens yrkesutveckling.

Cheferna för de nuvarande avdelningarna östra stadstekniken och norra stadstekniken blir efter omorganiseringen chefer för avdelningen stadstekniskt byggande respektive stadstekniskt underhåll. Omorganiseringen påverkar inte de andra avdelningschefernas ställning frånsett undantaget nedan.

En av de nuvarande avdelningarna för stadsteknik, västra stadstekniken, läggs ned och tjänsten som enhetschef dras in. Tjänsteinnehavaren går i pension år 2013 och övergår till andra uppgifter redan år 2012.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten att dra in tjänsten som enhetschef vid avdelningen västra stadstekniken räknat från 1.1.2013. Tjänsteinnehavaren har samtyckt till att övergå till andra uppgifter vid byggtjänsten.

Ställningstaganden från stadsstyrelsen

Personalkommitténs instruktionssektion tillstyrker (11.10.2012) de instruktionsändringar som föreslås av stadgekommittén. Utlåtandet utgör bilaga 6.

Stadsstyrelsen anser att de centrala ändringar som föreslås av nämnden för tekniska tjänster är motiverade för att de gör verksamheten vid byggtjänsten effektivare. Den hänvisar till utlåtandet från stadgekommittén och framhåller att beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadgekommitténs förslag vad instruktionsändringarna beträffar. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Teknisen palvelun lautakunnan päätös 20.9.2012

2

Teknisen palvelun lautakunnan ehdotus johtosäännöksi

3

Nykyinen johtosääntö

4

Sääntötoimikunnan lausunto

5

Kaupungin henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2012 § 1170

HEL 2012-010990 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön 2 §:n 1 momentin, 3 §:n 1 momentin, 4, 7, 8, 9 §:t, 12 §:n 1 momentin ja 13 §:n sekä lisätä johtosääntöön uuden 10 §:n, muuttaa 6 - 9 §:ien järjestystä sekä muuttaa 10 - 15 §:ien numeroinnin seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

2 §
Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

-        geopalvelu

-        hallinto

-        kaupunkitekniikan rakentaminen

-        kaupunkitekniikan ylläpito

-        logistiikka

-        rakennustekniikka

-        ympäristönhoito.

------

3 §
Johtaminen

----

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §
Geopalvelun toimiala

Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ja mittauspalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §
Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §
Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §
Logistiikan toimiala

------

9 §
Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

10 §
Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

11 §
Viraston päällikön tehtävät

-----

12 §
Osaston päällikön tehtävät

-----

13 §
Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

-----

14 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

15 §
Henkilökunnan ottaminen

-----

16 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

-----

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kumota teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16, joka kuuluu seuraavasti:

16 §
Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

----

16

päättää rakentamispalvelun itäisen, läntisen ja pohjoisen kaupunkitekniikan toiminta-alueista.

 

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee, että edellä mainitut muutokset tulevat voimaan 1.1.2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 20.09.2012 § 149

HEL 2012-010990 T 00 01 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti muutetun esityksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin rakentamispalvelun

-  osaston itäinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan rakentaminen ja sen toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston pohjoinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan ylläpito ja sen toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston ympäristönhoito toimialakuvaukseksi

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, luonnonmukaisten viheralueiden ja kasvintuotannon palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston geopalvelu toimialakuvaukseksi

Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ,mittaus- ja laboratoriopalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

-  osaston talonrakennus uudeksi nimeksi rakennustekniikka

-  osaston läntinen kaupunkitekniikka ja sen yksikön johtajan viran lakkauttamista

-  yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksen muuttamista ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi

-  yksikön johtaja nimikkeen muuttamista muotoon yksikönjohtaja

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2013 lukien.

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi ja kumota
teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16.
Ehdotus sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

Käsittely

20.09.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään kokouksessa 30.8.2012 esitetystä siten, että muutettu esitys kokonaisuudessaan kokouksessa oli:

-  osaston itäinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan rakentaminen ja sen toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston pohjoinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan ylläpito ja sen toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston ympäristönhoito toimialakuvaukseksi

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, luonnonmukaisten viheralueiden ja kasvintuotannon palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston geopalvelu toimialakuvaukseksi

Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ,mittaus- ja laboratoriopalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

-  osaston talonrakennus uudeksi nimeksi rakennustekniikka

-  osaston läntinen kaupunkitekniikka ja sen yksikön johtajan viran lakkauttamista

-  yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksen muuttamista ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi

-  yksikön johtaja nimikkeen muuttamista muotoon yksikönjohtaja

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2013 lukien.

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi ja kumota
teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16.
Ehdotus sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

30.08.2012 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

Jenny Koivisto, vs. yksikön johtaja, puhelin: +35831038415

jenny.koivisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566