Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/16

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 367

Eron myöntäminen Elina Siltaselle Helsingin kaupunginorkesterin intendentin virasta 20.11.2012 alkaen

HEL 2012-013334 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää eron Elina Siltaselle Helsingin kaupunginorkesterin intendentin virasta 20.11.2012 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Siltanen Elina eropyyntö

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Elina Siltaselle Helsingin kaupunginorkesterin intendentin virasta 20.11.2012 alkaen.

Esittelijä

Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Elina Siltanen on ilmoittanut siirtyvänsä uusiin tehtäviin Helsingin kaupungilla 15.9.2012 alkaen. Hän on virkavapaalla kaupunginorkesterin intendentin virasta 19.11.2012 saakka.

Helsingin kaupunginorkesterin johtosäännön mukaan viraston päällikkönä toimii intendentti. Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä ja riittävä musiikkielämän tuntemus. Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. 

Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. Virasta maksettava kokonaiskuukausipalkka on 5 877,24 euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Helsingin kaupunginorkesterin johtokuntaa julistamaan intendentin viran haettavaksi Helsingin kaupunginorkesterin johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja virasta maksettavan kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin ehdoin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Siltanen Elina eropyyntö

Tiedoksi

Asianosainen

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin johtokunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1150

HEL 2012-013334 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Elina Siltaselle Helsingin kaupunginorkesterin intendentin virasta 20.11.2012 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566