Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/17

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 368

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 3 aloitetta

HEL 2012-015134, 2012-015136, 2012-015135

Päätös

1.     Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Kotinummentien liikenneturvallisuuden parantamisesta
 

2.     Valtuutettu Kati Peltolan ym. aloite terveysasemapalvelujen saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta
 

3.     Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Suutarilan ala-asteen sisäilmaongelmien hoitamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566