Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 354

Inställande av frågestunden 14.11.2012

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade inställa frågestunden 14.11.2012. Frågorna som har lämnats in till frågestunden besvaras skriftligt senast under sammanträdet 14.11.

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar inställa frågestunden 14.11.2012.

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566