Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 355

Överskridning av anslag i 2012 års budget och överföring av ett anslag

HEL 2012-013568 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen, fastighetsnämnden och Helsingfors stads partitorg att överskrida anslag i 2012 års budget enligt följande:

Driftsekonomidelen

 

 

moment  

 

euro

1 39

Övrig allmän förvaltning

 

1 39 05

Understöd till sammanslutningar, till Stns disposition

35 000

4 17

Kulturväsendet 

 

4 17 05

Understöd till Stiftelsen Finlands Nationalopera, till Stns disposition

55 510

Driftsekonomidelen

sammanlagt

90 510

 

 

 

Resultaträkningsdelen

 

 

moment

 

 

7 03

Fondering

 

7 03 06

Fonden för Kampen–Tölöviken

9 610 000

Resultaträkningsdelen

sammanlagt

9 610 000

 

 

 

Investeringsdelen     

 

 

moment

 

 

8 01

Fast egendom

 

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

5 000 000

8 02

Husbyggnad

 

8 02 01

Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen

1 000 000

8 02 02

Reparationsprojekt vid lokalcentralen

21 000 000

8 18

Helsingfors stads partitorg

 

8 18 08

Ombyggnadsprojekt och projektering

600 000

Investeringsdelen 

sammanlagt

27 600 000

 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom ändra anslagsdisponeringen i 2012 års budget och överföra 3 357 000 euro från momentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition, till undermomentet 7 02 02 04, Övriga finansieringsutgifter, till ekonomi- och planeringscentralens disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kiinteistöviraston esitys, 29.6.2012.pdf

2

Kiinteistölautakunnan esitys, 9.8.2012.pdf

3

Teknisen palvelun ltkn esitys, 20.9.2012.pdf

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen, fastighetsnämnden och Helsingfors stads partitorg att överskrida anslag i 2012 års budget enligt följande:

Driftsekonomidelen

 

 

moment  

 

euro

1 39

Övrig allmän förvaltning

 

1 39 05

Understöd till sammanslutningar, till Stns disposition

35 000

4 17

Kulturväsendet 

 

4 17 05

Understöd till Stiftelsen Finlands Nationalopera, till Stns disposition

55 510

Driftsekonomidelen

sammanlagt

90 510

 

 

 

Resultaträkningsdelen

 

 

moment

 

 

7 03

Fondering

 

7 03 06

Fonden för Kampen–Tölöviken

9 610 000

Resultaträkningsdelen

sammanlagt

9 610 000

 

 

 

Investeringsdelen     

 

 

moment

 

 

8 01

Fast egendom

 

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

5 000 000

8 02

Husbyggnad

 

8 02 01

Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen

1 000 000

8 02 02

Reparationsprojekt vid lokalcentralen

21 000 000

8 18

Helsingfors stads partitorg

 

8 18 08

Ombyggnadsprojekt och projektering

600 000

Investeringsdelen 

sammanlagt

27 600 000

 

Stadsfullmäktige beslutar dessutom ändra anslagsdisponeringen i 2012 års budget och överföra 3 357 000 euro från momentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition, till undermomentet 7 02 02 04, Övriga finansieringsutgifter, till ekonomi- och planeringscentralens disposition.

Föredraganden

De föreslagna överskridningarna uppgår i driftsekonomidelen till 90 510 euro, i resultaträkningsdelen till 9 610 000 euro och i investeringsdelen till 27 600 000 euro.

Anslagsöverskridning

Driftsekonomidelen

1 39 05, Understöd till sammanslutningar, till Stns disposition

Helsingfors stad har årligen understött Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (HOAS) med skillnaden mellan de arrenden som staden debiterar av stiftelsen för tomter för bostadsändamål och de räntor som den betalar på lån från staden. Stadsstyrelsen beslutade 9.1.2012 (15 §) bevilja stiftelsen ett understöd på 660 000 euro från budgetmomentet 1 39 05, Understöd till sammanslutningar, till Stns disposition.

Anslaget beräknas årligen i form av skillnaden mellan föregående års arrenden och räntorna på den befintliga lånestocken. För år 2012 behövs det 34 948,26 euro mer än beräknat, eftersom de vid levnadskostnadsindex bundna arrendena steg och låneräntorna i sin tur sjönk på grund av extra amorteringar. Anslaget på budgetmomentet 1 39 05, Understöd till sammanslutningar, till Stns disposition, bör därför få överskridas med 35 000 euro.

4 17 05, Understöd till Stiftelsen Finlands Nationalopera, till Stns disposition

Stadsfullmäktige godkände 10.9.2003 ett nytt avtal om finansieringen av driftkostnaderna för Finlands Nationalopera. Avtalet trädde i kraft 1.1.2004. Enligt avtalet baserar sig understödet till operan på förändringarna i kostnadsnivån och understödet justeras årligen i form av en indexjustering.

I 2012 års budget har ett understöd på 3,589 mn euro reserverats för Stiftelsen Finlands Nationalopera. Understödsbeloppet bestämdes enligt den beräknade förändringen i kostnadsnivån enligt anvisningarna för budgetarbetet.

Eftersom förtjänstnivåindexet har utvecklats snabbare än beräknat, bör understödsanslaget på budgetmomentet 4 17 05, Understöd till Stiftelsen Finlands Nationalopera, till Stns disposition, få överskridas med 55 510 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 06, Fonden för Kampen–Tölöviken

Stadsstyrelsen beslutade 1.10.2012 (1089 §) bemyndiga fastighetsnämnden att med Paavo Nurmen säätiö ingå ett köpeavtal om försäljning av tomten nr 1 i kvarteret nr 4013 i 4 stadsdelen (Kampen). Den totala köpesumman för tomten blir 9 610 000 euro.

Tomten 4013/1 för flervåningshus (tidigare tomtnummer 13001/1) i Alkärr, som omfattar 6 200 m² vy, har sedan 2004 varit reserverad för Paavo Nurmen säätiö med tanke på byggande av fritt finansierade hyresbostäder för äldre.

Försäljningarna i området Kampen–Tölöviken bokförs som inkomster på momentet 8 01 54, Försäljning av tomter i Kampen–Tölöviken, i budgetens investeringsdel. Dessutom bokförs försäljningarna med budgetinverkan också som utgifter på budgetmomentet 7 03 06, Fonden för Kampen–Tölöviken. Eftersom det är svårt att beräkna när tomtförsäljningarna blir gjorda, finns det ingen reservering för dem i 2012 års budget.

Utgifterna på budgetmomentet  7 03 06, Fonden för Kampen–Tölöviken, bör få överskridas med 9,61 mn euro. En motsvarande inkomstökning görs i budgetens investeringsdel.

Investeringsdelen

8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

Ett anslag på 4,0 mn euro har ställts till fastighetsnämndens disposition på undermomentet 8 01 03 01, Köp och inlösen av mindre fastigheter och planläggningsersättningar, i 2012 års budget. Stadsfullmäktige beviljade dessutom 1.2.2012 rätt att överskrida anslaget på budgetmomentet 8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition, med 1,33 mn euro med anledning av anslag som blivit oförbrukade år 2011. Anslagen för köp av mindre fastigheter uppgår därmed till 5,33 mn euro år 2012.

Fastighetskontorets markförvärv i Östersundom är viktigt med tanke på den framtida planeringen av markanvändningen och för själva genomförandet. Det är i år möjligt för staden att göra fler markaffärer i området än beräknat. Dessutom är det på Degerö aktuellt med ett förvärv som hänför sig till genomförandet av detaljplaneenlig bostadsproduktion och med förvärv av ett flertal parker, gator och tomter för allmänna byggnader. Också utanför staden, i Kantvik i Kyrkslätt, planeras ett markpolitiskt markförvärv som gör det möjligt att anlägga ett båtservicecenter i området. I båtservicecentret planeras bl.a. platser där helsingforsare kan lägga upp båtar för vintern.

Eftersom anslagen för förvärv av mindre fastigheter har förbrukats, behövs det enligt tomtavdelningens preciserade markförvärvsplan ett tilläggsanslag på 5,0 mn euro för förvärven under återstoden av året.

Anslaget på momentet  8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition, i 2012 års budget bör få överskridas med 5,0 mn euro med tanke på förvärv av mindre fastigheter.

8 02 01, Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen

8 02 02, Reparationsprojekt vid lokalcentralen

I 2012 års budget har sammanlagt 159,3 mn euro ställts till lokalcentralens disposition för husbyggnadsinvesteringar. Av anslaget har 45,1 mn euro anvisats för ny- och tillbyggnadsprojekt, 108,1 mn euro för reparationsprojekt och 6,1 mn euro för utveckling av stadshuskvarteren.

I budgeten har 17 mn euro av anslagen för reparationsprojekt anvisats för sådana reparationsarbeten som inte ingår i byggprogrammet. Dessa medel har använts för nödvändig reparation av skadade lokaler, så att ytterligare skador kan undvikas, reparationen inte försvåras ytterligare och lokalerna kan hållas i brukbart skick. De disponibla anslagen hade i sin helhet använts för dessa ändamål redan före mitten av året. De behövliga anslagen för projekt som inte ingår i byggprogrammet varierar årligen och lokalcentralen beräknar tilläggsbehovet för ändamålen ovan under resten av året till 17 mn euro.

Dessutom görs det oförutsedda lokaländringar för sammanlagt 5 mn euro med anledning av ändringar i förvaltningarnas verksamhet, såsom utbildningsnämndens ändringar i skollokaler till följd av omläggningarna i servicenätet inom utbildningen på andra stadiet och grundskolan och ändringar som beror på beslutet att justera den svenska dagvården och det svenska skolnätet. Ombyggnads- och reparationsprojekt som inte har någon reservering i investeringsprogrammet står för 4 mn euro av beloppet. Till utbildningsverkets projekt hör tilläggslokaler i Ala-Malmin peruskoulu för 400 studerande vid yrkesläroanstalten Hesote på andra stadiet för 1,2 mn euro, nya ersättande lokaler som repareras för verkstaden Metallica för 0,7 mn euro och ändringsarbeten i Åshöjdens grundskola till följd av ändringarna i servicenätet för 0,3 mn euro. Andra projekt vid lokalcentralen är reparationen av Sandvikshallen som ersättande lokal för Gamla saluhallen för 0,8 mn euro och lokalreparationer på grund av omorganiseringar för 1,0 mn euro.

Det anslag på 1 mn euro som behövs för nybyggnader fördelar sig så att 0,7 mn euro används för grundläggnings- och gårdsarbeten vid de hyrda paviljongdaghemmen Uutela 2 i Nordsjö och Telkkä på Drumsö och 0,3 mn euro för en ny ersättande tilläggsbyggnad för fastighetsskötseln och avfallshanteringen vid Stengårds sjukhus.

Fastighetsnämnden bör bemyndigas att överskrida anslagen på budgetmomentet 8 02 01, Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, och budgetmomentet 8 02 02, Reparationsprojekt vid lokalcentralen, med 21,0 mn euro.

8 18 08, Helsingfors stads partitorg, ombyggnadsprojekt och projektering

För investeringar vid Helsingfors stads partitorg har i 2012 års budget anvisats 0,8 mn euro. Med anslaget har byggnaderna i området underhållits och stadens gamla slakthus renoverats till ett nytt område för detaljhandel och restaurangverksamhet i det dynamiska Fiskehamns- och Hermanstadsområdet.

Kostnaderna för iståndsättning av gamla byggnader och för tilläggsarbeten på grund av verksamhetsändringarna har visat sig bli större än i den ursprungliga kostnadskalkylen. Portbyggnaden från år 1933 visade sig vara i betydligt sämre skick än väntat. Också i Klockhallen har det utförts fler nödvändiga tilläggsarbeten än förutsett, såsom förbättring av brandsäkerheten och akustiken. Dessutom har det bl.a. av byggnadstillsyns- och byggnadsskyddsskäl varit nödvändigt med en projektplan för hela området i motsats till det tidigare konceptet.

Nämnden för tekniska tjänster föreslår att Partitorget ska beviljas rätt att överskrida investeringsanslagen med 0,6 mn euro, så att reparations- och byggarbetena inom Slakthusprojektet kan utföras i anslutning till det nya bostadsområdet. Det är viktigt att Slakthusprojektet avancerar planenligt, eftersom det kommer fler redan konkurrensutsatta företag till lokalerna år 2013.

Helsingfors stads partitorg bör beviljas rätt att överskrida budgetmomentet 8 18 08, Ombyggnadsprojekt och projektering, med 0,6 mn euro.

Överföring och omdisponering av anslag

Stadsfullmäktige beslutade 1.2.2012 (12 §) bemyndiga stadsstyrelsen att överskrida anslaget på momentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, i 2012 års budget med 6,5 mn euro med tanke på Arctic Sport Center Oy:s auktion som arrangeras i enlighet med utsökningsbalken. Staden löste in bolagets fastighet för 3 mn euro, varav 700 000 euro överfördes som betalning av stadens lånefordran enligt förmånsrättsordningen för pantskuldebreven. För att stadens återstående lånefordran hos Arctic Sport Center Oy, 3 356 638,42 euro, ska avskrivas bör 3 357 000 euro av det oförbrukade anslaget på budgetmomentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, omdisponeras och överföras till undermomentet 7 02 02 04, Övriga finansieringsutgifter, till ekonomi- och planeringscentralens disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kiinteistöviraston esitys, 29.6.2012.pdf

2

Kiinteistölautakunnan esitys, 9.8.2012.pdf

3

Teknisen palvelun ltkn esitys, 20.9.2012.pdf

För kännedom

Helsingin Tukkutori

Kiinteistövirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1142

HEL 2012-013568 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kiinteistölautakunnan ja Helsingin kaupungin tukkutorin ylittämään vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa

 

 

Kohtaa  

 

euroa

1 39

Muu yleishallinto

 

1 39 05

Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi

35 000

4 17

Kulttuuritoimi 

 

4 17 05

Avustus Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

55 510

Käyttötalousosa

yhteensä

90 510

 

 

 

Tuloslaskelmaosa

 

 

Kohtaa

 

 

7 03

Rahastointi

 

7 03 06

Kamppi-Töölönlahtirahasto

9 610 000

Tuloslaskelmaosa

yhteensä

9 610 000

 

 

 

Investointiosa     

 

 

Kohtaa

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi

5 000 000

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

1 000 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

21 000 000

8 18

Helsingin kaupungin tukkutori

 

8 18 08

Peruskorjaukset ja suunnittelu

600 000

Investointiosa 

yhteensä

27 600 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee siirtää vuoden 2012 talousarviokohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 3 357 000 euroa talousarvion alakohtaan 7 02 02 04, Muut rahoitusmenot, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi, määrärahan käyttötarkoitusta tältä osin muuttaen.

Käsittely

22.10.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Minerva Krohn ja Johanna Sumuvuori

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566