Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/17

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 368

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 3 motioner

HEL 2012-015134, 2012-015136, 2012-015135

Beslut

1.     Motion av ledamoten Antti Vuorela om bättre trafiksäkerhet på Hemmalmsvägen
 

2.     Motion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om tillgång till hälsostationstjänster på Forsby äldrecenter
 

3.     Motion av ledamoten Antti Vuorela om åtgärder mot problemen med inomhusluften i Suutarilan ala-asteen koulu

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566