Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/16

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 367

Ansökan från Elina Siltanen om avsked från tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester från 20.11.2012

HEL 2012-013334 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Elina Siltanen avsked från tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester från 20.11.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Siltanen Elina eropyyntö

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja Elina Siltanen avsked från tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester från 20.11.2012.

Föredraganden

På basis av ett meddelande från intendenten för Helsingfors stadsorkester Elina Siltanen sköter hon sedan 15.9.2012 andra uppgifter hos Helsingfors stad. Hon är tjänstledig från tjänsten som intendent för stadsorkestern till 19.11.2012.

Enligt instruktionen för Helsingfors stadsorkester är intendenten chef för verket. Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen, erfarenhet av administration och ledarskap och tillräcklig kännedom om musiklivet. Enligt stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare. Den totala månadslönen för intendenttjänsten uppgår till 5 877,24 euro.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana direktionen för Helsingfors stadsorkester att utlysa intendenttjänsten med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för stadsorkestern och av stadens språkkunskapsstadga och med den totala månadslön som betalas för tjänsten. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Siltanen Elina eropyyntö

För kännedom

Asianosainen

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin johtokunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1150

HEL 2012-013334 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Elina Siltaselle Helsingin kaupunginorkesterin intendentin virasta 20.11.2012 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566