Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/14

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 365

Detaljplaneändring för park-, närrekreations- och vattenområden m.m. i Degerö (Nothusudden, parkområdet vid Finnträsk) (nr 12023)

HEL 2011-001611 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för parkområden, områden för närrekreation, vattenområden, båtbryggsområden och områden för båtuppläggning i 49 stadsdelen (Degerö, Hästnässund) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12023, daterad 2.12.2010 och ändrad 10.5.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pirkko Vainio, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12023 kartta, päivätty 2.12.2010, muutettu 10.5.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12023 selostus, päivätty 2.12.2010, muutettu 10.5.2012

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti 2.12.2010, täydennetty 10.5.2012

5

Päätöshistoria

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för parkområden, områden för närrekreation, vattenområden, båtbryggsområden och områden för båtuppläggning i 49 stadsdelen (Degerö, Hästnässund) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12023, daterad 2.12.2010 och ändrad 10.5.2012.

Sammandrag

Området är beläget på Degerö, vid Stansvikens östra strand. Området är en del av det centralparksaktiga rekreationsområdet på Degerö.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att skydda och utveckla en byggd kulturmiljö av riksintresse. De värdefulla husen med gårdsomgivning på Nothusudden skyddas och villorna kan fortfarande användas som sommarviste. Med hjälp av ett nät av rekreationsstråk öppnas området också för allmänt rekreationsbruk. Detaljplaneändringen gör det möjligt att inrätta en körförbindelse och att anlägga en parkeringsplats för villainnehavarna på Nothusudden. Det går dessutom att uppföra en servicebyggnad på 100 m² vy på Nothusudden som tjänar villorna. En reservering för en båtbrygga och för ett båtuppläggningsområde har strukits i detaljplaneändringen då den inte har blivit utnyttjad. Dessutom har där avgränsats ett område för den befintliga badstranden.

Detaljplaneområdet har en areal på ca 15,5 ha.

Föredraganden

Tidigare beslut av stadsplaneringsnämnden

Området för Nothusudden ingick i utkastet till detaljplan och detaljplaneändring för Stansviksområdet, som stadsplaneringsnämnden godkände 16.4.2009 som underlag för den fortsatta planeringen. Vid beredningen av förslaget till detaljplan för Stansviksområdet (stadsplaneringsnämnden 28.1.2010) avskildes området för Nothusudden till ett särskilt detaljplaneområde, till vilket parkområdet vid Finnträsk invid fogades. Vid planeringen hade det visat sig att trafikarrangemangen i området kräver att området för detaljplaneändringen förstoras och att växelverkan med områdets invånare fördjupas i fråga om trafikplaneringen.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 10.6.2012 återremittera förslaget till detaljplaneändring för Nothusudden och parkområdet vid Finnträsk (nr 11981) för ny beredning utgående från att de s-1-områden som i förslaget till detaljplaneändring nu sträcker sig till havsstranden avgränsas närmare villorna i områdena (Villa Tallbacka och Villa Lahdensivu). På detta sätt kan området mellan villorna och stranden friare användas av stadsborna. Dessutom utreds möjligheten att inhägna eller på något annat sätt avskilja villornas gårdsomgivningar så att det för dem som besöker området blir klart vad som är allmänt rekreationsområde och vad som hör till villornas gårdar.

Planläggningssituation

I Generalplan 2002 för Helsingfors är området upptaget som rekreationsområde. Området utgör ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på landskapskulturen betydelsefullt område.

De gällande detaljplanerna för området är fastställda 1968 och 1988. I dessa utgör området park-, båtbryggs- och båtuppläggningsområde och område för närrerekreation.

Ägandeförhållanden och hyresavtal

Staden äger marken i hela detaljplaneområdet. Tre villor, gårdsbyggnader och två bastur på Nothusudden är uthyrda till Jyty Helsingfors rf (Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund), som i sin tur hyr ut villorna och enskilda rum i villorna främst till föreningsmedlemmar. För hyresavtalet gäller en sex månaders uppsägningstid. Villa Nuottaniemi, som är bebodd året om, är uthyrd till Eteläloisto Oy som bas för bolagets företagsverksamhet.

Allmän beskrivning av området och byggd miljö

Planeringsområdets västligaste del, Nothusudden, ligger vid havsstranden mitt emot Stansviks gård på andra sidan viken. På Nothusudden finns fyra villor från sekelskiftet 1800/1900: Villa Tallbacka, Villa Lahdensivu, Villa Norrmen och Villa Nuottaniemi. Villornas gårdsplaner är en del av den omgivande skogen. Ett undantag är Villa Nuottaniemi, vars gårdsplan är inhägnad och till växtligheten öppen. Nothusudden har i hög grad karaktären av ett privat område och uppfattas inte som ett allmänt rekreationsområde.

I en bukt vid strandberget söder om Nothusudden upprätthåller idrottsverket en badstrand. Vid badstranden finns en brygga, en servicebyggnad och lekredskap.

Till strandzonen gränsar det centralparksaktiga skogiga rekreationsområdet i nordsydlig riktning på Degerö. I skogszonen finns det ett belyst friluftsstråk. Intill friluftsstråket finns det på vintern skidspår från Hästnässund på södra Degerö till Turholm i norr.

Östligaste delen av planeringsområdet, parkområdet vid Finnträsk, utgör område för närrekreation för bostadsområdet Finnträsk, med en spelplan, planteringar och en ansad jämn gräsmatta. Gårdsplanerna i bostadsområdet öppnar sig rakt mot parken.

Trafik

I den gällande detaljplanen finns det ingen körförbindelse till funktionerna på stranden. Servicetrafiken och invånarnas fordonstrafik på Nothusudden leds i dag i strid mot detaljplanen genom Finnträskparken, utmed en parkgång som börjar i ändan av Brusgränden. Körvägen korsar det huvudsakliga friluftsstråket och fortsätter längs stranden till Nothusudden. De som bor vid Brusgränden har uttryckt sitt missnöje med nuvarande praxis.

Naturmiljö

I västra delen av detaljplaneområdet, mellan strandklipporna, finns det grunda havsvikar med vass. Bortom strandklipporna finns det skogiga bergsryggar och frodiga morän- och kärrsänkor. Skogarna domineras av tall. I östra delen av detaljplaneområdet kantas parkområdet vid Finnträsk av skogiga bergsryggar.

Skyddsobjekt

Havsstrandszonen i detaljplaneområdet är en byggd kulturmiljö av riksintresse. (Museiverket: Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 2009).

I södra delen av detaljplaneområdet, intill badstrandsområdet, finns det ett objekt med värdefull vegetation (värdeklass III, tämligen värdefullt) på 0,6 ha. I sprickorna i berget vid havsstranden växer det tuvor med gaffel- och svartbräken.

Detaljplaneområdet gränsar på havet till naturskyddsområdet Bergvikshällarna med värdefull fågelfauna. Bergvikshällarna består av ett flertal små skär.

Samhällsteknisk försörjning

Vatten- och avloppsförsörjningen och avfallshanteringen sköts decentraliserat i området.

Markbeskaffenhet

Detaljplaneområdet består av kalt berg, som ställvis är täckt av ett tunt lager lös jord. Vid spelplanen finns det ett tunt ler- och torvskikt.

Miljöstörningar

Ljudet från skjutningar i Sandhamn kan tidvis höras på Nothusudden. Ljudstyrkan beror bl.a. på ljudkällan och väderförhållandena. Ljudnivån i detaljplaneområdet överskrider inte de gällande riktvärdena för skjutbuller.

Mål

Målet med detaljplaneändringen är att skydda och utveckla kulturmiljön i området, att förbättra möjligheterna att använda rekreationsområdet och att uppdatera detaljplanen så att den motsvarar den nuvarande markanvändningen.

Innehåll i detaljplaneändringen

Den byggda kulturmiljön av riksintresse och de därtill hörande kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnaderna på Nothusudden har skyddats tillsammans med sin gårdsomgivning. Beteckningen för ett område för båtbryggor och båtuppläggning, som inte har anlagts, har strukits i detaljplanen. Det befintliga badstrandsområdet har upptagits i detaljplanen. Att villaområdet utvecklas säkerställs genom att det i området anvisas en byggnadsyta för en ekonomibyggnad och genom att behörig fordonstrafik tillåts på Nothusudden. Detaljplaneändringen omfattar ett nytt rekreationsstråk, som bättre öppnar Nothusudden för allmänt rekreationsbruk.

Förslaget till detaljplaneändring har utarbetats med stöd av det utkast till detaljplan och detaljplaneändring som nämnden har godkänt. Vid planeringen har områdesgränserna och skyddsbeteckningarna preciserats.

Då detaljplanen bereddes på nytt minskades s-1-områdena vid Villa Tallbacka och Villa Lahdensivu så att de nu motsvarar villornas gårdsomgivningar. Mellan dessa villors gårdsomgivningar och stranden upptas en normativ stig, som är en del av rekreationsstråken i området.

Områden för närrekreation (VL/s, VL och VP)

Rekreationsområdet längs detaljplaneområdets strand har upptagits som en kulturhistorisk och med tanke på trädgårdskulturen värdefull landskapshelhet, som ska skötas så att dess värden och särdrag bevaras. Området följer gränserna för det område som klassificerats som en byggd kulturmiljö av riksintresse. I området har 100 m² vy anvisats för en ekonomibyggnad på Nothusudden.

Parkområdet vid bostadsområdet Finnträsk utgör område för närrekreation (VL) och parkområde (VP).

Område för badstrand (VV)

Den befintliga badstranden i Hästnässund har i detaljplanen avgränsats som ett område för badstrand. Det ingår i området för en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Vattenområde (W)

Vattenområdet för Stansviken har upptagits i detaljplanen. På Nothusuddens västra strand har det upptagits en del av ett område (lv) på vilken en brygga för allmän rekreationsbruk får placeras.

Trafik

En körförbindelse till Nothusudden har anvisats som nu från Brusgränden utmed Lahdensivustigen. Intill Lahdensivustigen har det upptagits en parkeringsplats för dem som besöker villaområdet. Parkeringsplatsen är dimensionerad för högst tio bilar. Det huvudsakliga rekreationsstråket i nordsydlig riktning, Bergviksstigen, och ett nytt rekreationsstråk från Bergviksstigen till Nothusudden har upptagits i detaljplanen.

Rekreationstjänster

De nya rekreationsstråken från Bergviksstigen till Nothusudden öppnar för dem som rör sig i området en fin udde med havsstrand vid det centralparksaktiga skogsområdet på Degerö. Vid stranden på Nothusudden är det möjligt att bygga en brygga för allmänt rekreationsbruk. Semesterfirandet i de skyddade sommarvillorna kan fortsätta. En byggnadsyta för en ny ekonomibyggnad för villorna har upptagits i detaljplanen. Verksamheten på badstranden kan fortsätta i nuvarande omfattning.

Natumiljö

Havsstrandszonen i detaljplaneområdet är en byggd kulturmiljö av riksintresse. Detaljplaneändringen omfattar bestämmelser som leder utvecklingen av landskapet i riktningen mot ett kulturlandskap.

Skyddsobjekt

Tre av villorna på Nothusudden, Villa Tallbacka, Villa Norrmen och Villa Lahdensivu, har skyddats med beteckningen sr-1. Villorna är historiskt, arkitektoniskt och för områdeshelheten värdefulla byggnader för sommarbruk.

Villa Nuottaniemi, en liten strandbastu, en lekstuga och ett avträde har skyddats med beteckningen sr-2.

De skyddade villornas gårdsomgivningar ska skötas så att deras värden bevaras och det får inte uppföras fristående gårdsbyggnader, konstruktioner eller skärmtak i området. Områdena får inte heller inhägnas.

Samhällsteknisk försörjning

I detaljplanen finns ledningsgränder som säkerställer det allmänna va-nätets funktion.

Miljöstörningar

Fordonstrafiken på Lahdensivustigen till Nothusudden medför störningar för dem som besöker rekreationsområdet. Det är nödvändigt med en körväg till Nothusudden och förbindelsen utmed Lahdensivustigen är tryggast och stör den övriga verksamheten minst av de alternativ som utretts.

Namnskick

Namnkommittén beslutade 14.4.2010 föreslå namnet Lahdensivustigen på parkgången till Nothusudden och namnet Finnträskparken på området för närrekreation vid Finnträsk.

Konsekvenser av detaljplaneändringen

Detaljplanen säkerställer att villorna med gårdsomgivningar i kulturmiljön av riksintresse blir skyddade.

Den nuvarande sommarhemsverksamheten i villorna kan fortsätta och den kan utvecklas tillsammans med det allmänna rekreationsbruket i en omgivning där naturen och den byggda kulturmiljön med vyer varierar.

Det är möjligt att köra till Nothusudden utmed Lahdensivustigen.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av staden som en del av planeringen av Stansviksområdet.

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för deltagande och bedömning (daterat 16.5.2008). Att frågan om en detaljplaneändring blivit väckt meddelades även i planläggningsöversikterna för åren 2008, 2009 och 2010.

Stadsplaneringsnämnden godkände utkastet till detaljplan och detaljplaneändring för Stansviksområdet 16.4.2009 som underlag för den fortsatta planeringen. Vid beredningen av föreslaget bestämdes det att ett särskilt förslag ska utarbetas för Nothusudden och att parkområdet vid Finnträsk ska ingå i detta.

Deltagande och växelverkan vid beredningen av detaljplaneändringen för Nothusudden och parkområdet vid Finnträsk ordnades i enlighet med ett nytt program för deltagande och bedömning (daterat 25.3.2010). Programmet och ett detaljplaneutkast presenterades vid ett möte för allmänheten 21.4.2010.

Utkastet till detaljplaneändring och utkastet till detaljplanebeskrivning hölls framlagda 6–27.4.2010 på stadsplaneringskontoret och Degerö bibliotek och på stadsplaneringskontorets webbsidor.

Stadsplaneringsnämnden återremitterade 10.6.2010 förslaget till detaljplaneändring för Nothusudden och Finnträsk för ny beredning.

Körförbindelse till Nothusudden och utredda alternativ

I den gällande detaljplanen har ingen förbindelse för service- eller fordonstrafik anvisats till Nothusudden. Under arbetet på detaljplaneändringen utreddes många alternativa rutter för körning till Nothusudden. De som bor vid Brusgränden har uttryckt sitt missnöje med nuvarande praxis, enligt vilken fordonstrafiken till Nothusudden leds utmed Lahdensivustigen, en parkstig som börjar i ändan av Brusgränden. Som alternativ har de föreslagit att servicetrafiken ska ledas från ändan av Finnträskvägen eller söderifrån via Bergviksvägen utmed det huvudsakliga friluftsstråket.

Det är inte ändamålsenligt att anvisa en körförbindelse utmed det lokalt viktiga huvudsakliga friluftsstråket och inte heller utmed den långa och smala parkstig som utgår från Gunillagränden. Den gång- och cykelväg som börjar i ändan av Finnträskvägen korsar gårdsplanerna till bostadshusen vid Finnträskvägen 15 och idrottsplanen. Lahdensivustigen, som börjar i ändan av Brusgränden, har ytterst lite korsande trafik vid parken. Sikten är i huvudsak god och vägen är tillräckligt bred för att en bil ska rymmas förbi en fotgängare eller cyklist. På dessa grunder är den nuvarande körförbindelsen utmed Lahdensivustigen den tryggaste lösningen. Förbindelsen är i detaljplaneförslaget upptagen som en för allmän gång- och cykeltrafik reserverad ungefärlig del av område där en körförbindelse är tillåten. Det är inte ändamålsenligt att tillåta enbart servicetrafik till Nothusudden, eftersom de som utnyttjar villorna på Nothusudden också bör kunna parkera där.

Myndighetssamarbete

Vid beredningen av detaljplaneändringen har myndighetssamarbete bedrivits med stadsmuseet, miljöcentralen, byggnadskontoret, idrottsverket och fastighetskontoret. Det har inte kommit några skriftliga ställningstaganden.

Åsikter

I anslutning till beredningen av detaljplaneändringen fick stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning 3 skrivelser med åsikter. Dessutom framfördes det muntliga åsikter vid diskussionsmötet och per telefon.

Åsikterna gällde körförbindelsen till Nothusudden. Två av dem som framförde åsikterna motsatte sig en körförbindelse till Nothusudden utmed Lahdensivustigen från ändan av Brusgränden.

I skrivelserna med åsikter anses det i två fall att körförbindelsen från ändan av Brusgränden är otrygg, innebär olägenheter för bostäderna i ändan av Brusgränden och strider mot användningen av området för rekreation. I en skrivelse anses det att körförbindelsen till Nothusudden inte bör dras via Finnträskvägen. I detta fall hänvisas det till de många farliga situationer som kan uppkomma då trafiken på Finnträskvägen ökar.

I detaljplanen upptas en körförbindelse till Nothusudden utmed Lahdensivustigen. Motiveringarna för lösningen och de utredda alternativen relateras ovan under punkten "Planeringsfaser och växelverkan". Lahdensivustigen kan vid behov få konstruktioner som sänker körhastigheterna i syfte att förbättra säkerheten.

Den bifogade rapporten över växelverkan omfattar sammandrag av åsikterna och genmälena till dessa i större utsträckning.

Förslaget framlagt, utlåtanden

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 4.2–7.3.2011 i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, idrottsnämnden, direktionen för stadsmuseet, miljöcentralen och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster har gett utlåtande om förslaget.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionen miljötjänster och miljöcentralen har ingenting att påpeka om förslaget till detaljplaneändring.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser att detaljplanen mycket väl uppfyller de krav som i markanvändnings- och bygglagen ställs på en sådan.

Idrottsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneändring och konstaterar att det i Helsingfors råder stor brist på platser för båtuppläggning, men att detta område inte lämpar sig för ändamålet, utan tjänar kommuninvånarna bättre som rekreationsområde.

Fastighetsnämnden anser det inte vara bra med en lösning där servicetrafiken till fyra villor leds utmed ett friluftsstråk i ett rekreationsområde. Husen i rekreationsområdet är inte placerade på tomter, utan i ett område för närrekreation (VL/S). I detaljplaneändringen har husen ändå fått gårdsomgivningar, vilket vid behov gör det möjligt att sälja dem och att arrendera ut markområdet för en lång tid. Gårdsomgivningarna bör bestämmas så att alla hjälp- och ekonomibyggnader som tjänar huvudbyggnaden och är avsedda att bevaras hör till gårdsomgivningen. Detta gäller också fältet för infiltrering av gråvatten. Alternativt bör infiltreringsfält tillåtas i VL/s-området.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar att Finnträskparken till sin karaktär är en funktionell närpark och att detaljplanebeteckningen bör ändras till park (VP). På Nothusudden har det på ett flertal ställen upptagits normativa stigar (pl). En del av stigarna måste anläggas med spänger, och stigarnas sträckning preciseras vid den närmare parkplaneringen. Det har inte angetts någon gårdsomgivning för den servicebyggnad som tjänar villorna på Nothusudden. Det bör bestämmas en gårdsomgivning för servicebyggnaden så att den gemensamma parkeringsplatsen för villorna ingår i denna. Den skyddade delen av området för närrekreation bör få ett namn, exempelvis Nothusudden eller Nothusuddsparken.

Direktionen för stadsmuseet konstaterar att den nuvarande karaktären hos gårdsområdet vid Villa Nuottaniemi, som används året om, inte motsvarar målen för landskapsskydd i området. Direktionen föreslår att bestämmelsedelen ska kompletteras så att planteringarna och stigarna i gårdsområdet ska följa områdets särdrag. Följande tillägg bör göras i skyddsbeteckningarna sr-1 och sr-2 för villorna: Utlåtande om reparations- och ändringsplaner för byggnaden bör inhämtas från en museimyndighet.

Utlåtandena refereras närmare och bemöts i den bifogade rapporten över växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med anledning av utlåtandena har följande ändringar gjorts i förslaget till detaljplaneändring:

-        Detaljplanebeteckningen område för närrekreation (VL) för det område mellan bostadskvarteren (49088 och 49084) som använd såsom närpark har ändrats till park (VP).
 

-        Detaljplanebestämmelsen (piha) har getts lydelsen: "Riktgivande gårdsplan som ska gärdas in. Staketet och gården ska passa in i villamiljön."
 

-        Detaljplanebestämmelsen sr-1 har kompletterats på följande sätt: "Museimyndighetens utlåtande om ansökan ska inbegäras innan tillstånd beviljas."
 

-        Gårdsomgivningen vid Villa Norrmen har förstorats något österut, där marken är sådan att ett område för infiltrering av gråvatten kan anläggas inom gårdsomgivningen.

Detaljplanebeskrivningen har justerats så att den motsvarar ändringarna.

Detaljplanebeskrivningen har också kompletteras med en passus om att delgeneralplanen för Kronbergsstranden har trätt i kraft 23.6.2011, dock inte för Stansvikshedens område. Detaljplaneändringen stämmer överens med delgeneralplanen.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pirkko Vainio, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12023 kartta, päivätty 2.12.2010, muutettu 10.5.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12023 selostus, päivätty 2.12.2010, muutettu 10.5.2012

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti 2.12.2010, täydennetty 10.5.2012

5

Päätöshistoria

Bilagematerial

1

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Kaupunginmuseon johtokunta

Liikuntalautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1149

HEL 2011-001611 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, Hevossalmi) puisto-, lähivirkistys-, vesi- ja venelaituri- sekä veneiden säilytysalueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 2.12.2010 päivätyn ja 10.5.2012 muutetun piirustuksen nro 12023 mukaisena.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566