Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/15

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 366

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

HEL 2012-013867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 1.1.2013 lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 ja 4 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

2 §
Jäsenkunnat
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

4 §
Sairaanhoitoalueet

Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin seuraavasti:

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään HYKS-sairaanhoitoalue
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa 

Hyvinkään sairaanhoitoalue
Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula

Lohjan sairaanhoitoalue
Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue
Hanko, Inkoo, Raasepori

Porvoon sairaanhoitoalue
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perussopimuksen muutosesitys (suomi)

2

Perussopimuksen muutosesitys (ruotsi)

3

HUS-perussopimus

4

HUS-perussopimus (ruotsi)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee, että 1.1.2013 lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 ja 4 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

2 §
Jäsenkunnat
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

4 §
Sairaanhoitoalueet

Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin seuraavasti:

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään HYKS-sairaanhoitoalue
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa 

Hyvinkään sairaanhoitoalue
Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula

Lohjan sairaanhoitoalue
Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue
Hanko, Inkoo, Raasepori

Porvoon sairaanhoitoalue
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo.

Tiivistelmä

Valtioneuvoston tekemien päätösten mukaisesti 1.1.2013 lukien Karjalohjan kunta liitetään Lohjan kaupunkiin sekä Nummi-Pusulan kunta lakkaa ja yhdistyy Lohjan kaupunkiin. HUS-kuntayhtymän perussopimusta on tarpeen muuttaa vastaamaan uutta kuntajakotilannetta.   

Esittelijä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 1.10.2012 esittää jäsenkunnille sairaanhoitoalueita koskevan HUSin perussopimuksen 2 ja 4 §:ien muuttamista 1.1.2013 lukien päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla. 

Valtioneuvosto on päättänyt, että Karjalohjan kunta liitetään Lohjan kaupunkiin 1.1.2013. Niin ikään valtioneuvosto on päättänyt, että Nummi-Pusulan kunta lakkaa ja yhdistyy Lohjan kaupunkiin 1.1.2013. Kuntajaossa tapahtuvien muutosten vuoksi HUS-kuntayhtymän perussopimusta tulee muuttaa vastaavasti.  

Kuntajakolain 36 §:n mukaan kuntien yhdistyessä siirtyvät lakkaavan kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet uudelle kunnalle. Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntien peruspääomaosuudet HUSissa siirtyvät Lohjan kaupungille.

Kuntalain 79 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien yhtäpitävillä päätöksillä. HUSin perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.   

Voimassa olevan perussopimuksen 2 §:n mukaan HUSin jäsenkunnat ovat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.  

Voimassa olevan perussopimuksen 4 §:ssä luetellaan HUSin jäsenkunnat sairaanhoitoalueittain. Lohjan sairaanhoitoalueen muodostavat Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Vihti. 

Kaupunginhallitus katsoo, että perussopimuksen 2 ja 4 §:ien muuttaminen kuntajakomuutosten vuoksi tulisi hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.   

HUSin hallituksen muutosesitys perusteluineen ja voimassa oleva perussopimus ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perussopimuksen muutosesitys (suomi)

2

Perussopimuksen muutosesitys (ruotsi)

3

HUS-perussopimus

4

HUS-perussopimus (ruotsi)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Terveyskeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2012 § 1174

HEL 2012-013867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että 1.1.2013 lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 ja 4 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

2 §
Jäsenkunnat
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

4 §
Sairaanhoitoalueet

Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin seuraavasti:

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään HYKS-sairaanhoitoalue
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa 

Hyvinkään sairaanhoitoalue
Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula

Lohjan sairaanhoitoalue
Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue
Hanko, Inkoo, Raasepori

Porvoon sairaanhoitoalue
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566