Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/2

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 353

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Seija Muurinen och Antti Vuorela till protokolljusterare med ledamöterna Emma Kari och Kauko Koskinen som ersättare.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566