Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 354

Kyselytunnin 14.11.2012 peruuttaminen

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti peruuttaa 14.11.2012 kyselytunnin. Kyselytunnille jätettyihin kysymyksiin vastataan kirjallisesti viimeistään kokouksen 14.11. aikana.

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee peruuttaa 14.11.2012 kyselytunnin.

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566