Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 356

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuomas Rantasen Kimmo Helistön uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesa Peipisen eronpyyntö Kojasta

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuomas Rantasen Kimmo Helistön uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Vesa Peipinen (Vihr.) pyytää 8.10.2012 vapautusta kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 19.1.2011 (asia 6) Vesa Peipisen Kimmo Helistön henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon toimikaudeksi 2011 - 2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen konsernijaostoon toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesa Peipisen eronpyyntö Kojasta

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1144

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuomas Rantanen Kimmo Helistön uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2012 § 314

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuomas Rantanen Kimmo Helistön uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566