Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 357

Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2012-005192 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Romeo Pullille vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jussi-Pekka Roden Irma Marttilan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Romeo Pullin eronpyyntö

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Romeo Pullille vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jussi-Pekka Roden Irma Marttilan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Romeo Pulli (SDP) pyytää 11.10.2012 vapautusta ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Romeo Pullin Irma Marttilan varajäseneksi toimikaudeksi 2009 - 2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Romeo Pullin eronpyyntö

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1143

HEL 2012-005192 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Romeo Pullille vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jussi-Pekka Rode Irma Marttilan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566