Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 356

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Vesa Peipinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Tuomas Rantanen till ny personlig ersättare för Kimmo Helistö i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Vesa Peipisen eronpyyntö Kojasta

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Vesa Peipinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Tuomas Rantanen till ny personlig ersättare för Kimmo Helistö i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Vesa Peipinen (Gröna) anhåller 20.8.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen på grund av flyttning utomlands.

Stadsfullmäktige valde 19.1.2011 (ärende 5) Vesa Peipinen till personlig ersättare för Kimmo Helistö i stadsstyrelsen för mandattiden 2011–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny personlig ersättare för Kimmo Helistö för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Vesa Peipisen eronpyyntö Kojasta

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1144

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuomas Rantanen Kimmo Helistön uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566