Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/51

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 307

Sj /Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite adoptiolasten vanhempien oikeudesta vanhempainvapaaseen

HEL 2011-007798 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sanna Hellström ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki myöntäisi adoptiovanhemmille vastaavat vanhempainvapaat kuin biologisille vanhemmille. Kyse on työntekijöiden ja heidän lastensa tasa-arvoisesta kohtelusta.

Aloite oli käsiteltävänä kaupunginhallituksessa 6.2.2012. Vastausesityksessä todettiin tuolloin mm. että aloitteessa mainitut päivät, 48 ja 72 arkipäivää, kertovat siitä ajasta, jolloin äidillä on oikeus saada varsinaisen palkkansa äitiysloman ajalta (72 arkipäivää) tai adoptiovanhemmalla vanhempainvapaan ajalta (48 arkipäivää). Adoptiovanhemmilla ei ole virka- ja työehtosopimusten nojalla oikeutta saada palkkaetuja vanhempainvapaan ajalta. Helsingin kaupunki on kuitenkin 1.4.2005 allekirjoittanut paikallisen sopimuksen, jonka perusteella kaupunki maksaa adoptiovanhemmalle tietyin edellytyksin palkkaa vanhempainvapaan 48 ensimmäiseltä arkipäivältä. Sitä, että palkallinen jakso on lyhyempi kuin biologisen äidin, johtuu siitä, että biologisen äidin on katsottava olevan raskauden ja synnytyksen vuoksi työkyvytön noin kuukauden ajan. Tuona aikana myönnettävä palkkaetu rinnastuu sairausajan palkkaan, mikä perustelee eroa palkallisten kausien pituudessa.

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2012 palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi niin, että adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat vanhempainvapaaetuudet kuin biologisille vanhemmille. Palautuksesta äänestettiin päätöshistoriasta ilmenevällä tavalla.

Henkilöstökeskuksen asiasta 22.8.2012 antamasta lausunnosta ilmenee, että Helsingin lisäksi Espoon, Turun ja Tampereen kaupungit myöntävät vastaavanlaiset palkkaedut adoptiovanhemmille vanhempainvapaan ajalta kuin Helsinki. Vantaan ja Oulun kaupungit eivät myönnä adoptiovanhemmille lainkaan palkallista vanhempainvapaata.

Henkilöstökeskus ilmoittaa lausunnossaan tulevansa esittämään Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, että kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin otetaan määräys adoptiovanhemman oikeudesta saada palkkansa vanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Kuten lausunnosta ilmenee, tällainen määräys vastaisi myös valtion virka- ja työehtosopimusten sisältöä. Kaupunginhallitus pitää henkilöstökeskuksen esittämää etenemistapaa tarkoituksenmukaisena. Sitä kautta on mahdollista saavuttaa yhdenmukainen käytäntö koko kuntakentällä.

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1021

HEL 2011-007798 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

06.02.2012 Palautettiin

30.01.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Henkilöstökeskus 22.8.2012

HEL 2011-007798 T 00 00 03

Henkilöstökeskus on antanut 30.11.2011 kirjallisen lausunnon koskien aloitetta adoptiolasten vanhempien oikeudesta samanpituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen kuin mikä biologisen äidin palkallisen äitiysvapaan pituus on. Kaupunginhallitus päätti 6.2.2012 palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat etuudet kuin biologisille äideille.

Helsingin kaupunki on sopinut kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista poikkeavan määräyksen adoptiovanhemman oikeudesta palkkaetuihin. Määräyksen mukaan Helsingin kaupungin palveluksessa olevalla adoptiovanhemmalla on oikeus saada varsinainen palkkansa adoptiolapsen hoitamiseksi myönnettävän vanhempainvapaan 48 ensimmäiseltä arkipäivältä.

Helsingin lisäksi Espoon, Turun ja Tampereen kaupungit myöntävät vastaavanlaiset palkkaedut adoptiovanhemmalle vanhempainvapaan ajalta kuin Helsinki. Vantaan ja Oulun kaupungit eivät myönnä adoptiovanhemmalle lainkaan palkallista vanhempainvapaata.

Henkilöstökeskus katsoo, että adoptiovanhemman palkallisen vanhempainvapaan laajentamiseksi tarkoituksenmukaisinta olisi, että asiasta määrättäisiin kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Henkilöstökeskuksen tarkoituksena onkin esittää Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, että kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin otetaan määräys adoptiovanhemman oikeudesta saada varsinainen palkkansa vanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Tällöin kunnallisissa sopimuksissa olisi vastaava määräys kuin valtion virka- ja työehtosopimuksessa.

3.5.2012 Lausunto annettu

29.2.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Kare Anna, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37957

anna.kare(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566