Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 261

Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden

HEL 2011-009269 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Laura Simik befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden

2.     välja Tiia Sirviö till ny personlig ersättare för Arja Karhuvaara i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Laura Simik befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden

2.     välja ______________ till ny personlig ersättare för Arja Karhuvaara i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Laura Simik (Saml.) anhåller 14.6.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Laura Simik till personlig ersättare för Risto Rautava i stadsplaneringsnämnden för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 983

HEL 2011-009269 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Laura Simikille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ Arja Karhuvaaran uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566