Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/11

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 267

Arrendegrunder för en industritomt i Åggelby (Åggelby, 28295/11)

HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga fastighetsnämnden att till den 31 mars 2051 utarrendera tomten nr 11 i kvarteret nr 28295 i 28 stadsdelen (Åggelby) i Helsingfors stad på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 12 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

I övrigt gäller av fastighetsnämnden föreskrivna villkor.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Vuokra-ajan pidentämishakemus

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetsnämnden att till den 31 mars 2051 utarrendera tomten nr 11 i kvarteret nr 28295 i 28 stadsdelen (Åggelby) i Helsingfors stad på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 12 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

I övrigt gäller av fastighetsnämnden föreskrivna villkor.

Föredraganden

Nuvarande arrendeavtal

Fastighetsnämnden har utarrenderat tomten 28295/11 i ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (TT) till Kiinteistö Oy Niittyläntie 1 för tiden 1.4.2011–31.3.2041. Tomten har en areal på 2 192 m² och byggrätt för 3 500 m² vy, vilket motsvarar tomtexploateringstalet 1,6.

Som arrendebestämningsgrund användes ett till levnadskostnadsindex bundet kapitalvärde på 12 euro/m² vy (index 100), vilket vid arrenderingstidpunkten motsvarade ett nuvärde på 217 euro/m² vy (index 1812).

Arrendetagaren anhåller om att arrendeavtalet för tomten ska förlängas till 31.3.2051, eftersom ett längre arrendeavtal skulle underlätta finansieringsarrangemangen för projektet.

För arrendetagarens byggnadsprojekt har det beviljats bygglov för ett fyravåningshus som till kvaliteten och utrustningen är betydligt högklassigare och dyrare än en genomsnittlig industribyggnad och därmed också har en längre livscykel. Ett längre arrendeavtal gör det lättare för arrendetagaren att få långfristig finansiering för projektet.

Ansökan är motiverad. För att ett arrendeavtal ska kunna förlängas till över 30 år krävs det ett beslut av stadsfullmäktige om arrendegrunderna. Arrendegrunden i det gällande avtalet kan användas som arrendegrund.

Ansökan utgör bilaga 1.

Förslaget är i överensstämmelse med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Vuokra-ajan pidentämishakemus

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1024

HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11; Niittyläntie 1

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 teollisuusrakennusten korttelialueen (TT) tontin nro 11 maaliskuun 31. päivään 2051 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 12 euroa.

2

Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 09.08.2012 § 429

HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G5 T3, Niittyläntie 1

Päätös

A

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan jatkamaan Helsingin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11 vuokrasopimusta nro 22568 seuraavin ehdoin:

1

Teollisuustontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 12 euroa.

2

Vuokra-aika päättyy 31.3.2051.

3

Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja.

B

Lautakunta päätti muuttaa Kiinteistö Oy Niittyläntie 1:lle teollisuus- ja varastotarkoituksiin vuokratun Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11 vuokrasopimusta nro 22568 siten, että vuokra-aika päättyy nykyisen 31.3.2041 sijasta 31.3.2051 ja että vuokrasopimuksen muut ehdot pysyvät ennallaan.

Maanvuokrasopimuksen muutosta ei saa allekirjoittaa ennen kuin kaupunginvaltuusto on päättänyt edellä A kohdassa esitetyistä vuokrausperusteista.

(T1128-60)

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Anne Kaattari, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36519

anne.kaattari(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 31488

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566