Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/11

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 267

Oulunkylän teollisuustontin vuokrausperusteet (Oulunkylä, 28295/11)

HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 teollisuusrakennusten korttelialueen (TT) tontin nro 11 maaliskuun 31. päivään 2051 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 12 euroa.

2

Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokra-ajan pidentämishakemus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 teollisuusrakennusten korttelialueen (TT) tontin nro 11 maaliskuun 31. päivään 2051 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 12 euroa.

2

Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

Nykyinen vuokrasopimus

Kiinteistölautakunta on vuokrannut asemakaavan mukaisen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (TT) tontin 28295/11 Kiinteistö Oy Niittyläntie 1:lle ajaksi 1.4.2011 - 31.3.2041. Tontin pinta-ala on 2 192 m² ja rakennusoikeus 3 500 k-m², mikä vastaa tonttitehokkuuslukua e = 1,6.

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty elinkustannusindeksiin sidottua pääoma-arvoa 12 euroa/k-m² (ind. 100), mikä vastasi vuokraushetkellä nykyarvoa 217 euroa/k-m² (ind. 1812).

Vuokralainen pyytää, että tontin vuokrasopimusta pidennettäisiin 31.3.2051 saakka, koska pidempi vuokrasopimus helpottaisi hankkeen rahoituksen järjestämistä.

Vuokralaisen rakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa nelikerroksista keskimääräistä teollisuusrakennusta huomattavasti laadultaan ja varusteiltaan tasokkaampaa ja kalliimpaa ja näin elinkaareltaankin pidempää rakennusta varten. Pidempi vuokrasopimus helpottaa vuokralaisen mahdollisuutta saada hankkeelle pitkäaikainen rahoitus.

Hakemus on perusteltu. Vuokrasopimuksen pidentäminen yli 30 vuodeksi edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä vuokrausperusteista. Vuokrausperusteena voidaan käyttää nykyisen sopimuksen vuokrausperustetta.

Hakemus on liitteenä 1.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokra-ajan pidentämishakemus

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1024

HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11; Niittyläntie 1

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 teollisuusrakennusten korttelialueen (TT) tontin nro 11 maaliskuun 31. päivään 2051 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 12 euroa.

2

Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 09.08.2012 § 429

HEL 2012-010051 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G5 T3, Niittyläntie 1

Päätös

A

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan jatkamaan Helsingin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11 vuokrasopimusta nro 22568 seuraavin ehdoin:

1

Teollisuustontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 12 euroa.

2

Vuokra-aika päättyy 31.3.2051.

3

Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja.

B

Lautakunta päätti muuttaa Kiinteistö Oy Niittyläntie 1:lle teollisuus- ja varastotarkoituksiin vuokratun Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28295 tontin nro 11 vuokrasopimusta nro 22568 siten, että vuokra-aika päättyy nykyisen 31.3.2041 sijasta 31.3.2051 ja että vuokrasopimuksen muut ehdot pysyvät ennallaan.

Maanvuokrasopimuksen muutosta ei saa allekirjoittaa ennen kuin kaupunginvaltuusto on päättänyt edellä A kohdassa esitetyistä vuokrausperusteista.

(T1128-60)

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Anne Kaattari, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36519

anne.kaattari(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 31488

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566