Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/27

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 283

Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite kierrätyksen helpottamisesta

HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Mirka Vainikan valtuustoaloite

2

HSYn lausunto 20.4.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mirka Vainikka ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kierrätyspisteiden sijoittelua parannetaan sekä Malmille sijoitetaan kierrätyspiste lasille, metallille, pahville ja paperille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Myös kierrätyspisteverkosto kuuluu HSY:n vastuulle. HSY hankkii kierrätyspisteisiin tarvittavat luvat kaupungeilta ja maanomistajilta, rakentaa pisteet sekä vastaa paikkojen kunnossapidosta ja siisteydestä. Tuottajayhteisöt ja vaatekerääjät maksavat näistä aiheutuvista kuluista sopimuksen mukaisen korvauksen HSY:lle.

Mikäli pisteitä sijoitetaan kaupungin maalle, päättää kaupunki tarvittavista maanvuokrauksista ja toimenpideluvista. HSY laatii yhdessä kierrättämisestä vastuussa olevien tuottajayhteisöjen ja muiden kierrätystä harjoittavien toimijoiden kanssa kaupungille esitykset pisteiden sijainnista ja niissä kerättävistä jakeista. Pisteet pyritään sijoittamaan siten, että ne ovat helposti saavutettavissa.

HSY järjestää Malmin alueelle kierrätyspisteen kauppaliikkeen pihalle sekä mahdollisesti toisen pisteen Riihenkulman ja Vanhan Helsingintien kulmaukseen pysäköintialueelle.

Käytöstä poistetun paperin kuljetuksesta ja maksuttomien vastaanottopisteiden järjestämisestä huolehtivat tuottajat. Tuottajien on järjestettävä paperin kuljetus kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat muualla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Keräysastioiden verkoston tiheydestä päättävät tuottajat.

Uusien 1.7.2012 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten mukainen lasin, metallin sekä laajennettu kartongin erilliskeräysvelvoite tulee voimaan 1.1.2014. HSY aloittaa erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistökohtaisen kuljettamisen vaiheittain sen mukaan kuin HSY:n hallitus erikseen päättää. Kiinteistöt siirtyvät HSY:n järjestämään pakkausjätteen kuljetukseen viimeistään 1.9.2017.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Mirka Vainikan valtuustoaloite

2

HSYn lausunto 20.4.2012

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 997

HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 364

HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kierrätyspisteiden sijainti kiinnostaa ymmärrettävästi alueen asukkaita, sekä mahdollisina naapureina että kierrätyspisteen käyttäjinä. Kierrätyspisteisiin liittyy nk. nimby-ilmiö, niitä toisaalta halutaan mutta kaikille osallisille sopivan ja jätelain edellytykset täyttävän paikan löytäminen tiiviistä kaupunkirakenteesta ei ole ongelmatonta.

Rakennusviraston hallinnoimilla yleisillä alueilla sijaitsevia kierrätyspisteitä koskeva lupamenettely on siirretty kiinteistövirastosta rakennusviraston vastuulle vuoden 2003 alusta. Kierrätyspisteitä koskevat voimassa olevat vuokrasopimukset on siirretty samassa yhteydessä kiinteistövirastosta rakennusvirastoon. Kierrätyspisteitä sijaitsee myös liikuntaviraston ja tukkutorin hallinnoimilla yleisillä alueilla sekä kiinteistöviraston hallinnoimilla rakentamattomilla tonteilla. Lisäksi kierrätyspisteitä on perustettu muiden kuin kaupungin hallinnoimiin liikekiinteistöihin ja niiden tonteille.

Kaupungin rooli kierrättämisessä

Jätelaki antaa määräyksiä tiettyjen jätelajien tuottajavastuista.
Tämän lisäksi kierrätyspisteiden sijaintiin ja lukumäärään vaikuttaa myös toiminnan taloudellinen kannattavuus. Verkoston tiheyteen vaikuttaa kultakin alueelta kertyvän materiaalin suhde toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

HSY laatii yhdessä kierrättämisestä vastuussa olevien tuottajayhteisöjen ja muiden tuottajavastuun ulkopuolisten kierrätystä harjoittavien toimijoiden kanssa kaupungille esitykset pisteiden sijainnista ja niissä kerättävistä jakeista. Pisteet pyritään sijoittamaan asukkaiden luonnollisten kulkureittien varsille, jotta ne ovat helposti saavutettavissa.

Mikäli kierrätyspistettä esitetään perustettavaksi kaupungin hallinnoimalle alueelle, kaupunki harkitsee jätelain määräysten, maankäytönsuunnittelun ja ko. alueen hallinnan näkökulmasta HSY:n esittämän jätteen kierrätyspisteen sijaintipaikan ja sitä koskevien järjestelyjen soveltuvuutta. Tämän ja kuulemismenettelyssä saadun palautteen perusteella kaupunki tekee kierrätyspisteen perustamisen edellyttämät maanvuokrausta ja rakentamistoimenpidettä koskevat päätökset.

Kaupunki ei peri vuokrauksista vastiketta HSY:ltä. HSY vastaa pisteen perustamisesta, astioiden tyhjentämisestä ja pisteen yleisestä siisteydestä.

Yhteenveto

Pisteiden perustamisessa HSY yhteistyössä tuottajayhteisöjen ja muiden kierrättämistä harjoittavien toimijoiden kanssa on aloitteen tekijä, kaupungin rooli on huolehtia toimenpiteen edellyttämistä maankäytön suunnitteluun, omistamansa alueen käyttöön ja hallinnointiin sekä asukkaiden kuulemiseen liittyvistä viranomaistehtävistä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387

eva-lisa.karlsson(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566