Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/53

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 309

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 14 motioner

2012-013132, 2012-013133, 2012-013134, 2012-013135, 2012-013137, 2012-013140, 2012-013148, 2012-013149, 2012-013150, 2012-013151, 2012-013136, 2012-013152, 2012-013138, 2012-013139

Beslut

1.     Budgetmotion av ledamoten Antti Vuorela om ett anslag för hissinstallation
 

2.     Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om bättre information mellan tjänstemän och invånare
 

3.     Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om en lyktstolpe i norra hörnet av Violaparken
 

4.     Motion av ledamoten Antti Vuorela om belysning på motionsslingan runt Malms flygplats och i Svedängen
 

5.     Motion av ledamoten Eija Loukoila m.fl. om en utredning över skicket på Nordsjö bro och behövliga åtgärder
 

6.     Motion av ledamoten Kimmo Helistö m.fl. om användning av tomma lokaler i stadens ägo
 

7.     Motion av ledamoten Johanna Sumuvuori m.fl. om tillfällig användning av lokaler
 

8.     Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om planering kring användningen av Senatstorget
 

9.     Motion av ledamoten Eija Loukoila m.fl. om sänkning av körhastigheten på Nordsjö bro och dirigering av mopedtrafiken till körfälten
 

10. Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om en egen stödmodell för familjer med barn med överkänsliga sinnen
 

11. Motion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om tryggade hälsovårdstjänster för papperslösa invandrare
 

12. Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om utvecklat virtuellt ungdomsarbete för spelare på webben
 

13. Motion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om kriterier för sökande till en annan skola än närskolan anvisad av staden
 

14. Motion av ledamoten Alina Mänttäri-Buttler m.fl. om större samarbete mellan konsthögskolorna

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566