Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/53

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 309

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 14 aloitetta

2012-013132, 2012-013133, 2012-013134, 2012-013135, 2012-013137, 2012-013140, 2012-013148, 2012-013149, 2012-013150, 2012-013151, 2012-013136, 2012-013152, 2012-013138, 2012-013139

Päätös

1.     Valtuutettu Antti Vuorelan talousarvioaloite määrärahasta hissien rakentamiseen
 

2.     Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite virkamiesten ja asukkaiden välisen tiedonkulun parantamisesta
 

3.     Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite valotolpan asentamisesta Violanpuiston pohjoiskulmaan
 

4.     Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin lentokentän ja Paloheinän kuntoradan valaistuksesta
 

5.     Valtuutettu Eija Loukoilan ym. aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä
 

6.     Valtuutettu Kimmo Helistön ym. aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä
 

7.     Valtuutettu Johanna Sumuvuoren ym. aloite tilojen väliaikaiskäytöstä
 

8.     Valtuutettu Maija Anttilan ym. aloite Senaatintorin käytön suunnittelusta
 

9.     Valtuutettu Eija Loukoilan ym. aloite Vuosaaren sillan ajonopeuden laskemisesta ja mopoliikenteen ohjaamisesta ajokaistoille
 

10. Valtuutettu Sari Näreen ym. aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista
 

11. Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen ym. aloite paperittomien siirtolaisten terveyspalveluiden turvaamisesta
 

12. Valtuutettu Sari Näreen ym. aloite virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille
 

13. Valtuutettu Sanna Vesikansan ym. aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä
 

14. Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin ym. aloite  taidekorkeakoulujen yhteistyön lisäämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566