Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 261

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2011-009269 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Laura Simikille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tiia Sirviön Arja Karhuvaaran uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Laura Simikille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ Arja Karhuvaaran uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Laura Simik (Kok.) pyytää 14.6.2012 vapautusta kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Laura Simikin Risto Rautavan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 983

HEL 2011-009269 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Laura Simikille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ Arja Karhuvaaran uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566