Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/40

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 296

Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamisesta

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-002566 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 35

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Seija Muurinen ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen yhteydessä perustetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä ohjaamaan ja koordinoimaan kaupunkilaisten terveyden edistämistä ja terveyserojen kaventamista.     

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laissa edellytetään myös, että kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Lisäksi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Edelleen valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.     

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.6.2012 sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2013. Uuden sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osasto on Helsingin kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho. Kaupunginhallitus katsoo, että uudessa aloittavassa organisaatiossa on mahdollista suunnitella ja valmistella kaikki terveyden edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet ja rakenteet. Toiminnan käynnistyessä työryhmän perustaminen voi olla yksi mahdollisista rakenteista.       

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-002566 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 35

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1010

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 05.06.2012 § 120

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin liikuntaviraston toiminta-ajatuksena on helsinkiläisten elämisen laadun ja toimintakykyisyyden parantaminen liikunnan keinoin. Liikuntaviraston palveluiden kautta pyritään edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi sekä kaupungin strategian mukaisesti kaventaa kuntalaisten terveyseroja.

Tavoitteen saavuttamiseksi liikuntatoimi on tehnyt vuosia tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa kuntalaisten liikuntaedellytysten parantamiseksi. Liikuntapaikkarakentamisessa on tehty yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, nuoriso-, teknisen- ja opetustoimen kanssa. Erityisesti kaikille avoimien omatoimiseen liikuntaan soveltuvien lähiliikuntapaikkojen ja erilaisten ulkoilu-, pyöräily- ja hiihtoreittien kehittäminen, suunnittelu ja ylläpito ovat kuntalaisten kannalta tärkeää. Ohjatuissa liikuntapalveluissa yhteistyö on ollut tiivistä terveys-, sosiaali-, opetus- ja nuorisotoimen kanssa. Lisäksi yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on ollut merkittävää.

Kokemukset eri kohderyhmien liikunnan ja terveyden edistämiseksi tehdyistä poikkihallinnollisista yhteistyömuodoista ovat olleet hyviä. Moniammatillisella yhteistyöllä on saatu aikaiseksi helposti saavutettavia matalan kynnyksen liikuntapalveluita, jotka hyödyttävät konkreettisesti mm. helsinkiläisiä lapsia ja nuoria sekä ikääntynyttä väestöä. Esimerkkejä hyvin toteutuneista ja edelleen jatkuvista mittavista poikkihallinnollisista hankkeista ovat olleet mm. senioriliikunnan kehittämishanke ikääntyvien toimintakyvyn ja aktiivisuuden edistämiseksi sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen.

Aloitteentekijät ovat oikeassa todetessaan, että hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulee lisätä ja koordinoida. Liikuntatoimi valmistelee uutta liikuntastrategiaa, jonka toimenpiteiden toteutukseen tulee saada mukaan mahdollisimman laaja joukko kaupungin eri toimijoita.

Helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävään monihallintokuntaiseen yhteistyöhön liikuntalautakunta suhtautuu myönteisesti ja näkee sen välttämättömäksi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntalautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin. Työryhmän vetäjänä toimisi vuoden alussa 2013 yhdistyvä sosiaali- ja terveysvirasto.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Hannele Haverinen

Lisätiedot

Saila Hänninen, erityisliikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.05.2012 § 181

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hallintokuntien yhteistyön tiivistäminen etenkin palveluverkon suunnittelussa on toivottavaa. Osaltaan yhteistyön edellytyksiä parantanee vuoden 2013 alussa tapahtuva sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen. Tarvetta valtuustoaloitteen mukaiselle erilliselle työryhmälle ei kuitenkaan ole nähtävissä.

Kaupunkisuunnittelu on luonteeltaan ennakoivaa ja mahdollistavaa toimintaa, jolla voidaan nähdä olevan välillinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja alueellisten terveyserojen muodostumiseen. Kaavoitusratkaisuilla mahdollistetaan terveyttä edistävän elinympäristön toteutuminen mm. riittävien liikuntapalveluiden muodossa.

Suunnittelussa otetaan lähtökohtaisesti huomioon eri väestöryhmien, mukaan lukien ikääntyvän väestön tarpeet. Esimerkiksi keskeiset kulkureitit pyritään suunnittelemaan esteettömiksi. Toisaalta arjen ympäristöt suunnitellaan liikkumiseen kannustaviksi huomioimalla julkisten paikkojen houkuttelevuus ja turvallisuus. Lisäksi luodaan edellytykset palveluiden sijoittumiselle parhaiten saavutettaviin paikkoihin. Kaavoituksella luodaan osaltaan edellytyksiä myös asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väestöryhmien alueelliseen sijoittumiseen ja tätä kautta pyritään tasaamaan alueellisia terveyseroja.

Ympäristöterveyteen kiinnitetään kaavoituksessa paljon huomiota. Melu- ja hiukkaspäästöt, maaperän puhtaus jne. arvioidaan kaikissa tarvittavissa kaavakohteissa. Vaikutusten arviointi, mukaan lukien sosiaalisten vaikutusten arviointi, on kiinteä osa kaavasuunnittelua.

Tiivis yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa eri muodoissaan on jo nyt vakiintunut osa kaupunkisuunnitteluviraston toimintaa. Esteettömyyden edistäminen, muut kaavasuunnittelun reunaehdot huomioiden, on tärkeä osa helsinkiläistä kaupunkisuunnittelua. Kaupunkisuunnitteluviraston jäseniä on osallistunut myös Helsinki kaikille -projektiin ohjausryhmätyöskentelyn muodossa. Ko. projektin tavoitteistossa on huomattavia yhtymäkohtia lausunnossa esitetyn uuden työryhmän kanssa.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316

alpo.tani(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 113

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa, jolla pyritään muun muassa vahvistaman terveyden edistämisen rakenteita ja poikkihallinnollista yhteistyötä Helsingissä. Mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin vastata väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tarpeisiin.

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen ja yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laissa edellytetään myös kunnan laativan suunnitelman terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ja terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista ja niihin varattavista voimavaroista sekä seurannan järjestämisestä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Terveyslautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin. Terveyslautakunta yhtyy aloitteentekijän näkemykseen siitä, että perustettavan työryhmän tulee koostua eri hallintokuntien johtavista virkamiehistä, jotta voidaan taata perustettavan työryhmän kyky määrätietoisesti ohjata ja koordinoida kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen kaventamista. Mukana olisivat ne hallintokunnat, jotka ovat keskeisiä toimijoita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parantamisessa. Lisäksi mukaan tulee pyytää kansalaisjärjestöjen edustus. Koska tehtävä olisi osa virkatyötä, ei työryhmä aiheuttaisi erillisiä kustannuksia.

Terveyslautakunta toteaa, että perustettavan työryhmän vetäjänä Helsingissä voisi toimia vuoden 2013 alussa yhdistyvä sosiaali- ja terveysvirasto, koska se on hyvinvointi- ja terveyspalveluja tuottava hallintokunta Helsingissä. Organisaatiomuutoksen liittyvässä johtosääntöehdotuksessa todetaan, että uuden viraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osasto toimisi ensi vuoden alusta myös  terveydenhuoltolain mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin vastuutahona Helsingin kaupungissa.

Kaupunginhallitus päätti lopettaa vuoden 2010 lopussa Terve ja turvallinen kaupunki - neuvottelukunnan, jossa tietyiltä osin käsiteltiin koko kaupunkia koskevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoja. Nyt perustettava työryhmä korvaisi tältä osin päättyneen neuvottelukunnan toimintaa.

Terveysvaikutusten arviointi

Helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään ja tuetaan hyvin monella tavalla sekä hallintokuntien omana että yhteisenä toimintana. Väestön positiivisia terveysvaikutuksia saattaa entisestään vahvistaa, kun kaupunkitasolla toimisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnista vastaava työryhmä."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 140

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa, jolla pyritään muun muassa vahvistaman terveyden edistämisen rakenteita ja poikkihallinnollista yhteistyötä Helsingissä. Mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin vastata väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tarpeisiin.

Sosiaalilautakunta kannattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamista Helsingin kaupunkiin. Kaupunkitasolla Helsingiltä puuttuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koordinoiva ja linjaava työryhmä. Sosiaalilautakunta yhtyy aloitteentekijän näkemykseen siitä, että perustettavan elimen tulee koostua eri hallintokuntien johtavista virkamiehistä, jotta voidaan taata perustettavan elimen kyky määrätietoisesti ohjata ja koordinoida kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen kaventamista. Mukana olisivat ne hallintokunnat, jotka ovat keskeisiä toimijoita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parantamisessa sekä syrjäytymisen vähentämisessä. Lisäksi mukaan tulee pyytää kansalaisjärjestöjen edustus. Tehtävä olisi osa virkatyötä, joten työryhmän työskentelystä ei aiheutuisi erillisiä kustannuksia. Koska väestön terveyden edistäminen tapahtuu hyvin laajasti ja muidenkin kuin terveys- ja sosiaalipalvelujen vaikutuksesta, on hyvä miettiä työryhmän roolia nimenomaan laajasta näkökulmasta.

Kun uutta työryhmää perustetaan, on oleellista ottaa huomioon jo nyt sosiaaliviraston eri vastuualueiden laajasti toimivat työryhmät ja kehittämistoiminta. Sosiaalivirastossa lapsiperheiden palvelujen vastuualueella on jo luotu monihallintokuntaisia johtamis- ja asiantuntijarakenteita lasten ja nuorten palveluiden johtamiseen, hyvinvointitiedon kokoamiseen ja indikaattoreiden luomiseen. Mielenterveyspalveluissa on kaupungin ja HUSn yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä, jossa on mukana johtavia virkamiehiä. Vanhusten palvelujen vastuualueella toimii laaja, eri järjestöt kokoava hyvinvointityöryhmä. Aikuisten palvelujen vastuualueella hyvinvointia ja terveyttä edistetään monin eri tavoin yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Esimerkiksi aluetyössä hyvinvointia edistetään alueellisissa verkostoissa ja ryhmissä. Näitä hyviä käytäntöjä pitää edelleen jatkaa. Uusi työryhmä voisi toisaalta tukea olemassa olevien ryhmien työtä ja tuottaa esimerkiksi tietoa eri väestöryhmien hyvinvoinnista. Tietokeskuksen tiivis mukanaolo työryhmässä kokoamassa ja käsittelemässä tietoja, on tärkeää.

Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnan nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laissa edellytetään kunnan laativan suunnitelman terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ja terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista ja niihin varattavista voimavaroista sekä seurannan järjestämisestä. Lain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kaupunginhallitus päätti lopettaa vuoden 2010 lopussa Terve ja turvallinen kaupunki - neuvottelukunnan, jossa tietyiltä osin käsiteltiin koko kaupunkia koskevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoja. Nyt perustettava työryhmä korvaisi tältä osin päättyneen neuvottelukunnan toimintaa.

Vuoden 2013 alussa aloittava  sosiaali- ja terveysvirasto päättää osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamisesta, organisoitumisesta sekä koordinointivastuusta.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Maarit Varis, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 17.04.2012 § 65

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta näkee, että kulttuurilla ja taiteella on tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Tätä ajatusta tukevat niin viimeaikainen tutkimus kuin käytännön kokemus. Taide voi toimia hyvinvoinnin kannalta niin ennaltaehkäisevästi kuin kuntouttavasti. Kulttuuri- ja taidetoiminta vahvistavat mm. ihmisten elämänlaatua, identiteettiä ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Kaupungin virastojen välisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä. Siihen ohjeistetaankin muun muassa kaupungin valtuustostrategiassa sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeissa. Tavoitteena on, että toimialat ylittäviä palveluprosesseja parannetaan ja tehostetaan entisestään. Uudenlaisen yhteistyön tulee tapahtua ensisijaisesti virastojen omia toimintamalleja ja -sisältöjä kehittämällä esimerkiksi sopimalla yhteisistä työntekijöistä ja jakamalla yhdessä kustannuksia.

Helsingin kulttuurikeskuksessa toteutetaan jo nyt kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä taiteen keinoin virastojen välistä yhteistyötä. Uudenlaisia toimintamalleja on kehitetty mm. perustamalla vuonna 2011 yhteiset kulttuurisuunnittelijan työnkuvat niin sosiaali- kuin opetusviraston kanssa. Suunnittelijoiden tehtävänä on ennen kaikkea vahvistaa taiteen hyvinvointivaikutuksia lasten ja ikäihmisten parissa. Työnkuviensa kautta he toimivat jo lähtökohtaisesti yhteistyössä niin taidekentän kuin koulun tai hoivakentän kanssa. Jo nyt on selviä todisteita siitä, näin pystytään tehostamaan virastojen välistä vuorovaikutusta, hyvien käytäntöjen leviämistä ja moniammatillista työotetta. 

Edellä oleva huomioon ottaen kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei katso, että kaupunkilaisten hyvinvointia ja virastojen välistä yhteystyötä tulisi ensisijaisesti edistää ehdotetun kaltaisen ohjausryhmän kautta. Sen sijaan lautakunta näkee tarkoituksenmukaisemmaksi, että tämä tapahtuu kehittämällä virastojen omia sisäisiä prosesseja.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Jenni Varho, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37842

jenni.varho(a)hel.fi

 

Rahoitusjohtaja 15.3.2012

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen yhteydessä perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä.

Myös terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen ja yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laissa edellytetään myös kunnan laativan suunnitelman terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ja terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista ja niihin varattavista voimavaroista sekä seurannan järjestämisestä.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että lainsäädännön ja aloitteessa mainittuja lainsäädännön kanssa yhteneviä velvoitteita tullaan toteuttamaan uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa. Organisaation muodostumisen jälkeen tulee uuden johdon harkittavaksi terveyden ja hyvinvoinnin yhteistyön koordinointitapa.

Samalla talous – ja suunnittelukeskus toteaa, että terveydenhuoltolain velvoitteet kytkeytyvät myös uuden strategian laadinnan prosessiin. Strategiaohjelmaa ja hallintokuntien välistä yhteistyötä kaikilla toimintatasoilla tulee edistää käytännön toimin. 

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 7.2.2011, että Terve ja turvallinen kaupunki – neuvottelukuntaa ei aseteta uudeksi toimintakaudeksi.  Perusteluissa esittelijä toteaa mm., että neuvottelukunnan tehtäväkenttää edistetään nykyoloissa parhaiten hallintokuntien toimintana eikä näin ollen ole tarkoituksen mukaista asettaa Terve ja turvallinen – kaupunki neuvottelukuntaa uudeksi toimikaudeksi.

Lisätiedot

Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566