Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/41

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 297

Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite rajatusta palvelusetelikokeilusta yksityisissä palvelutaloissa

HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Seija Muurisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Seija Muurinen ja 12 muuta valtuutettua esittävät, että meneillään olevan sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelipilotin jatkoksi  palveluseteleitä kokeillaan rajatusti hoiva- ja hoitopalvelujen hankintaan joissakin yksityisissä palvelutaloissa, joissa on tarjolla kaupungin kotihoidon palveluja vastaavia palveluja.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 päätettyjä palvelusetelikokeiluja.

Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja katsoo, ettei palvelusetelien käytön laajentaminen ole mahdollista ennen kokeilukauden päättymistä. Tässä vaiheessa on tärkeää keskittyä kokeilujen hyvään seurantaan ja kokemusten arviointiin, jotta mahdollinen laajentaminen voitaisiin tehdä parhaalla mahdollisella tavalla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Seija Muurisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1011

HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 241

Pöydälle 15.5.2012

HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Palvelusetelin tarkoituksena sosiaalivirastossa on lisätä asiakkaan valinnanvapautta antamalla hänelle mahdollisuus itse valita palveluntuottaja niistä tuottajista, jotka sosiaalivirasto on hyväksynyt.

Sosiaalivirastossa on vakinaisessa käytössä vanhusten palveluasumisen palveluseteli. Vuonna 2011 noin 10 % vanhusten palveluasumisen kaikista asiakkaista valitsi palvelusetelin. Asiakkaita oli vuoden 2011 aikana yhteensä 259. Helmikuussa 2012 palveluseteliä oli käyttänyt 218 asiakasta. Toiminnasta saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä ja palveluseteli täydentää osaltaan kaupungin omaa palvelutuotantoa sekä ostopalvelua.

Yleensä asiakkaan palveluasumiseen hakeutumista edeltää vaihe, jolloin hän tarvitsee kotona selviytyäkseen kuntonsa mukaisesti mitoitettuja kotiin annettavia hoiva- ja hoitopalveluja.

Asiakkaan mahdollisimman pitkän kotona selviytymisen tukemiseksi sosiaaliviraston näkökulmasta on tärkeää, että kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut ovat riittäviä ja oikein kohdennettuja.

Ottaen huomioon aikaisemmin mainitut seikat sosiaalilautakunta pitää lähtökohtaisesti kannatettavana kaikkia toimia, joilla on mahdollista tukea asiakkaiden selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

15.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Marjo Lindgren, johtava asiantuntija, puhelin: 310 43526

marjo.lindgren(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 29.05.2012 § 174

HEL 2012-002569 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Terveyskeskuksessa on meneillään palvelusetelikokeilu 30.6.2012 saakka suun terveydenhuollossa, paksusuolentähystystutkimuksissa ja lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapioissa kaupunginvaltuuston 25.8.2010 § 183 ja terveyslautakunnan 9.11.2012 § 300 tekemien päätösten mukaisina. Kokeilut jatkuvat em. päätöksillä 30.6.2012 saakka. Kokeilujen jatko käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 9.5.2012, jolloin valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010, § 183 päätettyjä palvelusetelikokeiluja.

Haluttaessa on mahdollista kaupunginvaltuuston päätöksellä laajentaa kokeilua muihin tuotteistettuihin ja palvelusetelitoimintaan sopiviin kohteisiin.

Palvelusetelin tarkoituksena on terveyskeskuksessa mm. nopeuttaa hoitoon pääsyä ja lisätä potilaan valinnanvapautta antamalla hänelle mahdollisuus itse valita palveluntuottaja niistä tuottajista, jotka terveyskeskus on hyväksynyt. Potilaiden kokemukset palvelusetelikokeilusta ovat olleet pääosin myönteisiä terveyskeskuksen tekemän kyselyn mukaan.

Terveyslautakunta korostaa, että potilaan mahdollisimman hyvän kotona selviytymisen tukemiseksi on tärkeää, että kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut ovat riittäviä, oikein kohdennettuja ja arvioidun hoidontarpeen mukaisia. Tällä hetkellä kotihoidon henkilökuntatilanne on kohtuullisen hyvä eikä terveyskeskuksella ole välitöntä tarvetta aloittaa aloitteessa esitettyä hoiva- ja hoitopalvelujen rajattua palvelusetelikokeilua. Myös kotitalousvähennyksen avulla yksityisten palvelutalojen asukkaat voivat käyttää joustavasti ostopalveluja hoiva- ja hoitopalveluihin. Tämä onkin usein asiakkaalle halvempi vaihtoehto kuin kaupungin säännöllisestä kotihoidosta perittävät tuloperusteiset maksut.

Ottaen huomioon edellä todettu terveyslautakunta ei kannata tässä vaiheessa palvelusetelikokeilun  laajentamista.

Terveysvaikutusten arviointi

Riittävät hoiva- ja hoitopalvelut myös palvelutaloissa asuville ovat ikäihmisille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta keskeisiä. Näitä palveluja voidaan tuottaa monilla eri tavoilla ja palveluseteli on niistä yksi vaihtoehto. Sen käyttöönotto vaatisi Helsingissä täsmällisen suunnitelman ja päätöksen. Näitä ei vielä ole."

Käsittely

29.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti kokouksessa esitystään siten, että poisti lausuntoehdotuksen viidennen kappaleen lopusta sanat: Terveyslautakunta ei.

Jäsen Sami Heistaro ehdotti varapuheenjohtaja Seija Muurisen kannattamana, että lausunnon loppuun ennen terveysvaikutusten arviointia lisättäisiin seuraava teksti: ” Terveyslautakunta pitää kuitenkin lähtökohtaisesti kannatettavana kaikkia toimia, joilla on mahdollista tukea asiakkaiden selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.”

Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja jäsen Sami Heistaron muutosesityksen välillä todettiin lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Timo Latikka, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Seija Muurinen, Riitta Snäll) kannattavan esittelijän esitystä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Annikki Thoden, projektipäällikkö, puhelin: 310 42610

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 25.5.2012

HEL 2012-002569 T 00 00 03

Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 merkitä terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 § 183 päätettyjä palvelusetelikokeiluja

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että nyt käynnissä olevista kokeiluista saatujen kokemusten perusteella päätetään aikanaan palvelusetelien laajentamisesta mahdollisiin uusiin kohteisiin. Palvelusetelikokeilun perusteella kehitetään palveluseteliperusteista palvelutuotantoa. 30.6.2012 mennessä selvitetään sähköinen maksaminen ja palvelukorttiratkaisut palvelusetelin käytössä. Tavoitteena on parempi palvelu asukkaille, kustannustehokkuus, turvallisuus ja helppokäyttöisyys. Osana kehittämistyötä sosiaali- ja terveystoimi tuottaa kaupunginhallituksen arvioitavaksi konkreettisia toimenpidesuosituksia palvelumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566