Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/19

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 275

Kj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om uppföljning av konkurrensutsättningen

HEL 2012-001791 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-001791 Mirka Vainikan valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia 14

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mirka Vainikka och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att det i Helsingfors ska sammanställas uppföljningsuppgifter på stadsnivå om hur antalet köpta tjänster har utvecklats under 2000-talet och att informationen i fortsättningen ska sammanställas årligen. I motionen föreslås också att de förtroendevalda i framtiden ska informeras samlat om upphandlingar och planer i anknytning till upphandlingar.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in konstaterar att det i principerna för konkurrensutsättning av staden egen verksamhet konstateras angående uppföljning och utvärdering bl.a. att ekonomi- och planeringscentralen följer upp och utvärderar konkurrensutsättningens verkningar för ekonomin hos stadens egna producenter och dess totalekonomiska verkningar för staden.

Utöver principerna för konkurrensutsättning granskas även nuläget och produktionsprinciperna inom tjänsteproduktionen utförligt i rapporten om stadens servicestrategi (behandlad i stadsstyrelsen 5.3.2012 § 239). I rapporten har det för första gången samlats ihop uppgifter om stadens tjänsteupphandlingar och under beredningen av rapporten skapades principer för behandling av uppgifter om tjänsteupphandlingar.

Tjänsteupphandlingarna behandlas i samband med beredningen av budgetförslaget för 2013, där förvaltningarna gör en uppskattning om hur efterfrågan på tjänster och olika produktionssätt har utvecklats under åren 2013–2016 och 2020.

Anskaffningscentralen rapporterar utifrån de uppgifter som fås ur ekonomiförvaltningstjänstens behandlingssystem för bokföring och inköpsfakturor närmast ur ett konto- och leverantörsperspektiv om de köp som staden och dess förvaltningar gör. Utifrån den här informationen är det dock ännu inte möjligt att producera uppgifter om köp som följer principerna för konkurrensutsättning av stadens egen verksamhet. Tillräckliga uppgifter om de här upphandlingarna finns bara hos respektive förvaltningar och affärsverk.

Förvaltningarnas betydande tjänsteupphandlingar har redan i flera år behandlats i textdelen till budgeten. I budgeten uppges den totala mängden tjänsteupphandlingar. Under rubriken konkurrensutsättning behandlas förvaltningarnas betydande konkurrensutsättningar av tjänster.

I fortsättningen är det meningen att innehållet i rapporten om stadens tjänsteupphandlingar utvecklas utifrån upphandlingsstrategin och servicestrategin.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-001791 Mirka Vainikan valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia 14

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 989

HEL 2012-001791 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 16.8.2012

HEL 2012-001791 T 00 00 03

Palveluiden eri hankintamuotoja on tarkasteltu keväällä 2012 valmistuneessa palvelustrategiaraportissa. Kaupunginhallitus käsitteli hankintastrategiaraporttia 5.3.2012 ja päätti merkitä sen tiedoksi. Raportissa on ensimmäistä kertaa koottu yhteen tiedot kaupungin palveluhankinnoista ja sen valmistelun aikana luotiin periaatteita palveluhankintatietojen käsittelylle. Tietojen koontia vaikeutti, että osa virastoista toimii eri kirjanpitojärjestelmässä.

Palveluhankintoja käsitellään talousarvioehdotuksen 2013 valmistelun yhteydessä, jossa hallintokunnat tekevät arvion palvelujen kysynnän ja eri tuotantotapojen kehityksestä vuosina 2013–2016 ja 2020. Arvioita hyödynnetään uuden strategiaohjelman 2013–2016 palvelustrategisten linjausten valmistelussa.

Hankintakeskus raportoi kaupungin ja sen virastojen ostoista taloushallintopalvelukeskuksen kirjanpito- ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmistä saatavien tietojen pohjalta lähinnä tili- ja toimittajanäkökulmista. Tietojen pohjalta ei ole vielä ole kuitenkaan mahdollista tuottaa tietoa kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaisista ostoista. Riittävät tiedot näistä hankinnoista ovat vain virastoilla ja liikelaitoksilla itsellään.

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaan kaupungin itse hoitamien tehtävien saattamisesta kilpailuttamisen piiriin päättää kaupunginvaltuusto tilaajahallintokunnan tai keskushallinnon esityksestä.

Virastojen merkittäviä palveluhankintoja on jo useita vuosia käsitelty talousarvion tekstiosassa. Talousarvio sisältää tiedon palveluhankintojen kokonaismäärästä. Kohdassa kilpailuttaminen käsitellään hallintokuntien merkittäviä palvelujen kilpailuttamisia.

Jatkossa kaupungin palveluhankintaa koskevan raportoinnin sisältöä on tarkoitus kehittää hankintastrategian ja palvelustrategian pohjalta.

Lisätiedot

Kurki Hannu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 24.05.2012 § 110

HEL 2012-001791 T 00 00 03

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti lausua kaupunginhallitukselle Mirka Vainikan ym. aloitteeseen kilpailutuksen seurannan järjestämisestä seuraavasti:

Aloitteessa todetaan, että kaupunginhallituksen hyväksymien kilpailuttamisen periaatteiden mukaisten ostojen seurantaa ei ole järjestetty riittävän hyvin. Seurantaa tulisi parantaa ja raportoida valtuutetuille esimerkiksi kaupungin toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja budjettien toteuman yhteydessä.

Hankintakeskus raportoi kaupungin ja sen virastojen ostoista taloushallintopalvelukeskuksen kirjanpito- ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmistä saatavien tietojen pohjalta lähinnä tili- ja toimittajanäkökulmista. Tietojen pohjalta ei ole kuitenkaan mahdollista tuottaa tietoa kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaisista ostoista. Riittävät tiedot näistä hankinnoista ovat vain virastoilla ja liikelaitoksilla itsellään.

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteissa seurannasta ja arvioinnista todetaan mm., että talous- ja suunnittelukeskus seuraa ja arvioi kilpailuttamisen vaikutuksia kaupungin omien tuottajien talouteen sekä kokonaistaloudellisia vaikutuksia kaupungin kannalta.

Kilpailuttamisen periaatteiden lisäksi kaupungin palvelustrategiaraportissa (käsitelty kaupunginhallituksessa 5.3.2012) on laajasti selvitetty palvelujen tuottamisen nykytilaa ja tuottamisperiaatteita.

Yhteenvetona palvelujen tuottamisen nykytilasta palvelustrategiaraportissa todetaan, että kaupungin keskeisten palvelujen tuottamisessa on käytössä monipuolisesti eri järjestämistapoja: omaa tuotantoa, markkinoilta ostettavia palveluja, kaupunkikonsernin sisäistä hankintaa ja erilaisia yhteistuotannon ja kumppanuuden muotoja. Toimialoittain vaihdellen palvelutuotantoa korvaa ja täydentää monipuolinen avustettava toiminta. Kaupungin palvelutuotannon järjestämistapa perustuu monitoimittajamalliin.

Ottaen huomioon kilpailuttamisen periaatteissa suunniteltu seuranta ja arviointi sekä kaupungin palvelustrategiaraportti ja sen mahdollinen seurantatarve, talous- ja suunnittelukeskuksen tulisi määritellä tarvittavan raportoinnin sisältö ja asettaa sen mukaiset raportointivelvoitteet kaupungin virastoille ja liikelaitoksille.

Stara yhtyy hankintakeskuksen lausumaan.

Esittelijä

hankintajohtaja

Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Hannu Hämäläinen, puhelin: +358931031502

hannu.hamalainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566