Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/50

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 306

Stj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om rehabiliteringen av frontveteraner

Bordlades 26.09.2012

HEL 2012-005845 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-005845 Lipponen Päivi valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 8

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 2 andra ledamöter frågar i sin motion hur det anslag som riksdagen ställt till Helsingfors disposition för rehabilitering av frontveteraner har använts och vilka möjligheter det finns till rehabilitering årligen.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att de anslag för rehabilitering av frontveteraner som Helsingfors får av staten har minskat fortgående sedan 2005. År 2012 uppgår anslaget till 2 378 066 euro, vilket är 11 % mindre än år 2011. Att anslagen från staten minskar beror på att veteranerna blir färre. Enligt statskontorets beräkningar minskar antalet veteraner årligen med 10–12 %. Statskontoret har gett anvisningar om att målet är att frontveteranerna regelbundet ska få rehabilitering årligen. Enligt anvisningarna kan de enskilda frontveteranerna få öppen och institutionell rehabilitering vartannat år, så att alla villiga säkert kan få rehabilitering. Veteranerna i Helsingfors söker sig i högre grad till institutionell rehabilitering än till öppen rehabilitering och dagrehabilitering. Den institutionella rehabiliteringen är betydligt dyrare än den öppna rehabiliteringen.

I Helsingfors stads egen budget finns det ett anslag för rehabilitering av frontveteraner. Anslaget har använts för att komplettera den rehabilitering som sker med statliga medel. I 2012 års budget för stadssjukhusets rehabiliteringsenhet har 70 000 euro reserverats för egentliga rehabiliteringstjänster för frontveteraner.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-005845 Lipponen Päivi valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 8

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1020

HEL 2012-005845 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päätäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 19.06.2012 § 188

HEL 2012-005845 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Rintamaveteraanien kuntoutus järjestetään rintamaveteraanien kuntoutuksesta säädetyn lain nojalla Valtiokonttorin vuosittain kunnille ja kuntayhtymille osoittamilla määrärahoilla. Valtiokonttorin ilmoituksen mukaan rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitettu määräraha jaetaan kunnissa asuvien rintamaveteraanien määrän suhteessa. Helsingissä vähäinen määrä veteraanikuntoutuksesta toteutetaan kaupungin omassa talousarviossaan tähän tarkoitukseen osoittamalla määrärahalla.

Helsingin kaupungin vuosittain valtiolta saama määräraha on vuodesta 2005 alkaen säännönmukaisesti vähentynyt. Tänä vuonna valtion määräraha on 2 378 066 euroa eli 11 % pienempi kuin vuonna 2011. Helsingissä on viime vuosina toistunut tilanne, että alkusyksyyn mennessä saapuneiden hakemusten ja tehtyjen päätösten määrä ylittää käytettävissä olevan määrärahan ja kuntoutukseen lähettäminen joudutaan keskeyttämään. On ilmeistä, että Helsingissä veteraanit hakeutuvat kuntoutukseen aktiivisemmin kuin joissain muissa kunnissa, jolloin määräraha ei riitä kaikille halukkaille.

Helsinkiläiset veteraanit hakevat enemmän laitoskuntoutusta kuin avo- ja päiväkuntoutusta. Laitoskuntoutus on huomattavasti kalliimpaa kuin avokuntoutus. Vuonna 2011 Helsingissä laitoskuntoutusta saaneiden veteraanien osuus oli 60 % kaikista päätöksistä, mutta laitoskuntoutusten osuus käytetyistä määrärahoista oli 78 %. Laitoskuntoutukset lisäävät määrärahojen käyttöä myös siitä syystä, että laitoskuntoutukseen veteraani voi ottaa mukaan puolison, mutta avo- tai päiväkuntoutuksessa tätä mahdollisuutta ei ole.

Valtion osoittamien määrärahojen väheneminen perustuu veteraanien lukumäärän pienenemiseen. Valtiokonttorin arvio veteraanien vuosittaisesta poistumasta on 10 -12 %. Helsingin kokemusten mukaan kuntoutuksen kysyntä ja tarve ei kuitenkaan vähene samassa suhteessa. Veteraanit ovat yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia, jolloin kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi laitosjaksoja joudutaan pidentämään ja avokuntoutusta toteuttamaan enenevästi kotona annettavana palveluna, joka on kalliimpaa kuin terapeutin luona annettava kuntoutus.

Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaan tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain. Valtiokonttorin mukaan tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää, että vähintään puolet kuntoutusjaksoista toteutetaan avo- ja päiväkuntoutuksena. Ohjeistuksen mukaan yksittäisen rintamaveteraanin kohdalla käytetään avo- ja laitoskuntoutusta vuorovuosin, jotta voidaan turvata kaikkien halukkaiden pääsy kuntoutukseen. Helsingissä on noudatettava tarkasti tätä vuorotteluperiaatetta, jotta mahdollisimman moni kuntoutusta hakeva rintamaveteraani pääsisi vuosittaiseen kuntoutukseen.

Helsingin kaupungin omassa budjetissa rintamaveteraanien kuntoutukseen osoitetulla määrähalla on täydennetty valtion varoilla tapahtuvaa kuntoutusta. Ns. ulkomaan kuntoutuksen päätyttyä tämä määräraha on kuitenkin merkittävästi pienentynyt. Vuonna 2012 kaupunginsairaalan kuntoutusyksikön budjetissa on varattu 70 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutuspalveluihin.

Terveysvaikutusten arviointi

Veteraanit ovat korkean ikänsä ja sotakokemustensa vuoksi toimintakykynsä kannalta erityisen haavoittuva väestöryhmä. Kohdentamalla kuntoutus kattamaan mahdollisimman laajasti koko veteraaniväestö, myös kuntoutuksen toimintakyvyn säilymistä edistävät myönteiset terveysvaikutukset saadaan koskemaan mahdollisimman laajasti koko veteraanikuntaa."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Pertti Heikkilä, ylilääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 6.6.2012

HEL 2012-005845 T 00 00 03

Aloitteessa kysytään, kuinka Helsinki on saanut käyttöönsä eduskunnan myöntämää määrärahaa ja kuinka Helsinki huomioi rintamaveteraanien toiveen saada kuntoutusta vuosittain?

Helsingin kaupungin valtiolta saamat vuosittaiset määrärahat rintamaveteraanien kuntoutukseen ovat vuodesta 2005 alkaen säännönmukaisesti vähentyneet. Tämän vuoden määräraha on             2 378 066 euroa eli 11 % pienempi kuin vuonna 2011. Valtion osoittamien määrärahojen väheneminen perustuu veteraanien lukumäärän pienenemiseen. Valtiokonttorin arvio veteraanien vuosittaisesta poistumasta on 10 - 12 %. Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaan tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain. Ohjeistuksen mukaan yksittäisen rintamaveteraanin kohdalla voidaan käyttää avo- ja laitoskuntoutusta vuorovuosin, jotta voidaan turvata kaikkien halukkaiden pääsy kuntoutukseen. Helsinkiläiset veteraanit hakevat enemmän laitoskuntoutusta kuin avo- ja päiväkuntoutusta. Laitoskuntoutus on huomattavasti kalliimpaa kuin avokuntoutus.

Helsingin kaupungin budjetissa on myös määräraha rintamaveteraanien kuntoutusta varten. Määrärahalla on täydennetty valtion varoilla tapahtuvaa kuntoutusta. Vuonna 2012 kaupunginsairaalan kuntoutusyksikön budjetissa on varattu 70 000 euroa rintamaveteraanien varsinaisiin kuntoutuspalveluihin.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingissäkin tulee siirtyä noudattamaan avo- ja laitoskuntoutuksen vuorotteluperiaatetta, jolloin kuntoutusta pystytään tarjoamaan useammalle henkilölle.

Lisätiedot

Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566