Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/30

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 286

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om skydd av gatuträd

Bordlades 26.09.2012

HEL 2012-005848 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sari Näreen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska ingå en särskild trädplan i planerna för iståndsättning av park- och gatuområden.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar att det årligen planteras 600–1 000 träd på gatuområden. Gatuträden är träd som har odlats särskilt för gatuförhållanden. Träden är ganska stora, oftast med en omkrets på 20–22 cm. Gatuträd planteras i den mån det finns plats på gatuområdet.

Åtgärder som berör det befintliga och det nya trädbeståndet föreslås i gatu- och parkplaner som nämnden för allmänna arbeten godkänner. I byggplanen för gatan bestäms trädarterna, deras storlek och utrustningen i anslutningen till träden. På samma sätt gås till väga då en parkplan och en byggplan för en park tas fram.

Den vanligaste orsaken till att ett gatuträd tas bort är dess dåliga skick. Dessutom kräver förtätningen av stadsstrukturen och kompletteringsbyggandet ibland att gatuträd tas bort. Varje träd som tas bort från gatuområdet bedöms separat, där utgångspunkten är att trädet bevaras.

Det i motionen nämnda plantbeståndet, som i samband med byggandet av Banan växte vilt i banschaktet, har gallrats till den omfattning som gång- och cykelstråket har krävt.

Byggnadskontoret håller på att inleda arbetet med Helsingfors stadsträdsstrategi som styr beslutsfattandet bl.a. i anslutning till fällande av träd.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sari Näreen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1000

HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.09.2012 § 297

HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kevyen liikenteen reitti Baanan rakentamisen yhteydessä on sen reuna-alueelta karsittu jonkun verran puustoa. Karsiminen on tehty ympäristö- ja maisemasuunnitelman mukaisesti huonokuntoisia ja liian tiheästi kasvaneita puita karsimalla. Puusto on ollut pääosin itsestään kylväytyneitä yksilöitä, joita on poistettu mm. luiskien kohdalta toiminnallisista ja turvallisuussyistä. Vanhaa kasvillisuutta on pyritty säilyttämään niin paljon, kuin se on väylän toiminnan kannalta ollut mahdollista. Kyseisten puiden kaatamiselle ei ole ollut asemakaavallista estettä.

Baanan rakentaminen ratakuiluun on tuonut tervetulleen uuden nopean, turvallisen ja elämyksellisen reitin jalankulkijoille ja pyöräilijöille kantakaupungin halki. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen kaupungissa on omiaan lisäämään pyöräilyn suosiota, ja sikäli vaikuttamassa osaltaan mm. liikenteen aiheuttaman melun vähenemiseen.

Baanan alueelle on suunniteltu runsaasti puu- ja pensasistutuksia, joista suurin osa tullaan toteuttamaan vasta syksyn 2012 aikana. Baana on siis istutusten osalta vielä keskeneräinen.

Baana on hankkeena nimenomaan pyrkinyt olemaan kaupunkikuvaa rikastuttava elementti ja onkin toteuduttuaan saanut lähes yksinomaan positiivista palautetta kaupunkilaisilta.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349

pia.kilpinen(a)hel.fi

Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.06.2012 § 342

HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin katualueille istutetaan, rakentamisen vilkkaudesta riippuen, noin 600 – 1000 katupuuta vuosittain. Katupuut ovat erikseen katuolosuhteita varten kasvatettuja puita ja ne ovat kooltaan melko suuria, yleensä ympärysmitaltaan 20 - 22 cm. Puun juurtuminen paikalleen kestää 2 - 3 vuotta, jonka jälkeen puu alkaa kasvattaa latvustaan ja korkeuttaan.

Katualue on puille hankala paikka kasvaa. Lumityöt, autojen kolhaisut, tilan puute niin maan alla kuin maan päälläkin, koirat jne. aikaansaavat kasvupaikkaominaisuudet, jotka ovat kokonaan erilaiset kuin puistoissa. Siksi katupuiden viherrakennustekniikka poikkeaa oleellisesti puistopuista. Katupuita istutetaan katualueelle kuitenkin käytännössä niin paljon kuin tila ja määrärahat antavat myöten.

Puuistutusten kokonaisuutta ohjaa kaupunkisuunnittelu ja rakentamisen yhteydessä tehtävä rakennussuunnittelu. Jos katupuita joudutaan poistamaan, liittyy se useimmiten laajaan kaupunki-, liikenne- ja rakennussuunnitteluprosessiin. Olemassa olevaa ja uutta puustoa koskevat toimenpiteet esitetään katu- ja puistosuunnitelmissa, jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyy.

Yleisin syy katupuun poistoon on huono kunto, joka voi vaarantaa katualueen toimintoja. Lisäksi kaupungin kasvu, kaupunkirakenteen tiivistyminen ja täydennysrakentaminen ovat syitä katupuiden poistoon. Katupuiden kaataminen ei ole keskitetty hankinta, vaan erilaisten pakkojen sanelema toimenpide. Jokaisen katualueelta poistettavan puun kohtalo arvioidaan erikseen. Lähtökohtana on aina puun säilyttäminen.  Rakennusvirastossa on kehitetty vanhojen puiden hoitomenetelmiä.

Baanan rakentamisen yhteydessä ratakuilusta poistettu puusto on ollut sinne villisti itänyttä taimistoa. Sitä on karsittu siinä määrin kuin uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän toiminta ja turvallisuus on vaatinut.

Kaupungin kasvu ja rakentaminen muuttaa myös vanhoja puukujanteita. Esimerkiksi Mechelininkadulla juuri nyt suunnitellaan muutettavaksi raitiotiepysäkkejä. Samanaikaisesti tehdään viemäritöitä ja sijoitetaan kadulle uusi pyörätie. Edellä mainituista töistä seuraa, että Mechelininkadun eteläpäässä, kolmen korttelin matkalta joudutaan vanhat puut poistamaan. Uusia, korvaavia puita istutetaan kasvutilan sallimissa puitteissa.

Voimassaolevaa, tietoista puustrategiaa Helsingin kaupungilla ei vielä ole. Helsingin kaupunkipuustrategiatyötä ollaan tällä hetkellä aloittamassa rakennusvirastossa. Kaupunkipuustrategian olemassaolo ja eri toimijoiden siihen sitoutuminen on tarpeen, koska se ohjaa päätöksentekoa, johon esimerkiksi vanhojen puiden poistaminen perustuu.

Jo nyt voimassa olevan käytännön mukaisesti katusuunnitelmassa esitetään istutettavat ja myös poistettavat puut. Kadun rakennussuunnitelmassa määritellään puulajit, niiden koot ja puiden yhteyteen tulevat varusteet. Samoin menetellään puistosuunnitelmaa ja puiston rakennussuunnitelmaa tehtäessä.

Käsittely

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan kappaleen 3 viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Katupuita istutetaan katualueelle kuitenkin käytännössä niin paljon kuin tila ja määrärahat antavat myöten."

Lisätään kappale 5 loppuun seuraava virke: "Rakennusvirastossa on kehitetty vanhojen puiden hoitomenetelmiä."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Pentti Peurasuo, projektinjohtaja, puhelin: 310 38548

pentti.peurasuo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566