Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/16

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 272

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen sekä opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.1.2013 alkaen

HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti lakkauttaa Helsingin palvelualojen oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ja niiden yhteydessä toimivat johtokunnat 31.12.2012.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti perustaa 1.1.2013 toimintansa aloittavan

1) uuden ammatillisen oppilaitoksen ja koota siihen kaupungin järjestämän opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen sekä siirtää siihen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminnan ja osan perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta sekä

2) perustaa uuden ammatilliseen aikuisoppilaitoksen ja koota siihen näyttötutkintoperusteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen sekä siirtää siihen nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämän oppisopimuskoulutuksen ja työelämän kehittämistehtävät.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kumota opetustoimen johtosäännön 7 §:n, 10 §:n, 10 b §:n ja 25 §:n ja muuttaa johtosäännön 3 §:n, 5 - 6 §:t, 8 - 9 § :t, 11 §:n, 14 - 15 §:t, 19 §:n ja 28 §:n kuulumaan seuraavasti:

OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

----

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat. Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.

Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston päällikön määräämä viranhaltija.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

5 §

Jaostojen tehtävät

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty,

1 valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi

2 hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat

3 hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

4 päättää oppilaaksioton perusteista ja viranhaltijasta joka ottaa oppilaat

5 päättää opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista, ottaa ja sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6 päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta

7 määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

8 päättää koulun ja lukion opettajakunnasta ja peruskoulun oppilaskunnasta sekä niiden tehtävistä

9 päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista

10 vastata taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan oppilaitoksissa

11 tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi

12 asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta kuultuaan

13 päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista

14 erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen

15 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta.

6 §

Johtokunnat

Koulun ja oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja oppilaitoksen sekä yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten peruskoululla, lukiolla ja aikuislukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.

Jaosto valitsee johtokuntaan harkitsemansa määrän jäseniä, joista peruskoulun johtokunnassa pääosa ja lukion johtokunnassa osa on huoltajien edustajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajajäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Lisäksi jaosto valitsee johtokuntaan jäseneksi enintään kaksi opettajien keskuudestaan ehdottamista koulun tai lukion palveluksessa olevaa henkilöä ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä yhden, joka on kaupungin palveluksessa ja, jolla on pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.

Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan yhden lukion opiskelijana olevan opiskelijajäsenen, jos oppilaskunta asettaa vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole, oppilaskunta valitsee keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään johtokunnan kokouksissa.

Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten, että

1  kahden koulun ja lukion yhteisen johtokunnan huoltajajäsenet valitaan molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa sekä yksi koulun tai lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos oppilaskunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja

2  jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän edustaja

Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja opiskelijat valitsevat edustajalle varajäsenen.

Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään. Kesken toimikauden suoritettavassa huoltajajäsenten täydennysvaalissa johtokunta voi esittää jaostolle uutta huoltajajäsentä eroavan tilalle.

8 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset

2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista

3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja

4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma

5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt

6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta

7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät

9 §

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Ammatillisen oppilaitoksen rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työ- ja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kunkin ammatillisen oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa jäsenehdokasta ja kunkin ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunta kaksi opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.

Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä. Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja oppilaskuntien esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

14 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Perusopetuslinjan toimiala

Perusopetuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

16 §

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

19 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät

Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma

2 päättää tutkintojen järjestämissopimuksista

3 huolehtia koulutuksen järjestäjälle säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta ja tiedottamisesta sekä koulutustarpeen ennakoinnista

4 päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetyistä opiskelijan opintososiaalisista eduista

5 huolehtia osaltaan koulutuksen järjestäjälle säädetystä yhteistyövelvollisuudesta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa

6 määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden viranhaltijoiden toimipaikat

7 ottaa asiakkaat nuorten työpajoihin

8 päättää koulutuksen järjestämismuodoista

Lisäksi linjanjohtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston päällikön määräämät tehtävät.

24 §

Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät

Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmista ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä oppilaitosta koskevista järjestelyistä

2 määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan säännöt

3 ottaa opiskelijat oppilaitokseen

4 antaa opiskelijalle lupa koulunkäynnin keskeyttämiseen

5 ottaa tai siirtää opiskelija erityisopetukseen

6 päättää työssäoppimisen jaksoja koskevista sopimuksista

7 päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta

8 päättää oppisopimuksen hyväksymisestä

9 päättää opiskelijan aikaisemmin suorittamien opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamisesta

10 päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä

11 varata opiskelijalle mahdollisuus opinnoissa etenemisen osoittamiseen ja uusintaan tai arvosanan korottamiseen

12 antaa tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista

13 rajoittaa perustellusta syystä muun kuin oppilaitoksen opiskelijan oikeutta päästä seuraamaan opetusta

14 päättää säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

15 myöntää opiskelijalle opintojen suoritusaikaan pidennystä tai katsoa opiskelija eronneeksi

16 myöntää lupa oppilaitoksesta poissaoloon

17 päättää opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta

18 päättää opiskelijan opetuksen epäämisestä

19 suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut tehtävät

28 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kehittämisjohtajan ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Muun osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan ja asianomaisen jaoston annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Avoimen rehtorinviran määräaikaisen hoitajan ottaa viraston päällikkö, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Jaosto määrää johtokunnan annettua lausuntonsa opettajanviran haltijan hoitamaan peruskoulun rehtorin tehtävää. Viraston päällikkö määrää opettajanviran haltijan hoitamaan rehtorin tehtävää määräajaksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan ottaa peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa johtokunta sekä ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtori.

Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori, ellei ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtori ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä käydään lisää keskusteluja oppilaitosten johtokuntien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta ei ollut kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty seuraava vastaehdotus:

Valtuutettu Eija Loukoila oli valtuutettu Julia Virkkusen kannattamana ehdottanut, että valtuuston tulisi päättää 2 suomenkielisen ja yhden ruotsinkielisen jaoston perustamisesta. Tätä myös opetuslautakunta on kannattanut.

Esitys:
Opetustoimen johtosääntö - muutokset tekstiin
Toimiala
1 § :
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja ruotsinkielinen jaosto ...
2 §: edellisestä pykälästä johtuvat muutokset.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Eija Loukoilan vastaehdotus hyväksytty.

28 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuuston tulisi päättää 2 suomenkielisen ja yhden ruotsinkielisen jaoston perustamisesta. Tätä myös opetuslautakunta on kannattanut.
Esitys:
Opetustoimen johtosääntö - muutokset tekstiin
Toimiala
1 § :
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja ruotsinkielinen jaosto ...
2 §: edellisestä pykälästä johtuvat muutokset

Jaa-äänet: 65
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Esko Riihelä, Laura Rissanen, Wille Rydman, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Astrid Thors, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen

Tyhjä: 2
Tarja Tenkula, Thomas Wallgren

Poissa: 4
Arto Bryggare, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Nils Torvalds

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2013 alkaen

2

olk_ptk_15_5-2012.pdf

3

Ammatillisen koulutuksen organisointi, Rauhala, loppuraportti

4

Ammatillisten oppilaitosten johtokuntien lausunnot

5

Henkilöstösuunnitelma

6

Virastotoimikunnan lausunto

7

Sääntötoimikunnan lausunto  opetustoimen johtosäännön muuttamiseksi.

8

Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[2].pdf

9

Voimassa oleva opetustoimen johtosääntö

10

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee lakkauttaa Helsingin palvelualojen oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ja niiden yhteydessä toimivat johtokunnat 31.12.2012.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa 1.1.2013 toimintansa aloittavan

1) uuden ammatillisen oppilaitoksen ja koota siihen kaupungin järjestämän opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen sekä siirtää siihen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminnan ja osan perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta sekä

2) perustaa uuden ammatilliseen aikuisoppilaitoksen ja koota siihen näyttötutkintoperusteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen sekä siirtää siihen nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämän oppisopimuskoulutuksen ja työelämän kehittämistehtävät.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota opetustoimen johtosäännön 7 §:n, 10 §:n, 10 b §:n ja 25 §:n ja muuttaa johtosäännön 3 §:n, 5 - 6 §:t, 8 - 9 § :t, 11 §:n, 14 - 15 §:t, 19 §:n ja 28 §:n kuulumaan seuraavasti:

OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

----

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat. Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.

Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston päällikön määräämä viranhaltija.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

5 §

Jaostojen tehtävät

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty,

1 valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi

2 hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat

3 hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

4 päättää oppilaaksioton perusteista ja viranhaltijasta joka ottaa oppilaat

5 päättää opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista, ottaa ja sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6 päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta

7 määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

8 päättää koulun ja lukion opettajakunnasta ja peruskoulun oppilaskunnasta sekä niiden tehtävistä

9 päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista

10 vastata taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan oppilaitoksissa

11 tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi

12 asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta kuultuaan

13 päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista

14 erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen

15 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta.

6 §

Johtokunnat

Koulun ja oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja oppilaitoksen sekä yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten peruskoululla, lukiolla ja aikuislukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.

Jaosto valitsee johtokuntaan harkitsemansa määrän jäseniä, joista peruskoulun johtokunnassa pääosa ja lukion johtokunnassa osa on huoltajien edustajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajajäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Lisäksi jaosto valitsee johtokuntaan jäseneksi enintään kaksi opettajien keskuudestaan ehdottamista koulun tai lukion palveluksessa olevaa henkilöä ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä yhden, joka on kaupungin palveluksessa ja, jolla on pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.

Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan yhden lukion opiskelijana olevan opiskelijajäsenen, jos oppilaskunta asettaa vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole, oppilaskunta valitsee keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään johtokunnan kokouksissa.

Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten, että

1  kahden koulun ja lukion yhteisen johtokunnan huoltajajäsenet valitaan molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa sekä yksi koulun tai lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos oppilaskunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja

2  jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän edustaja

Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja opiskelijat valitsevat edustajalle varajäsenen.

Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään. Kesken toimikauden suoritettavassa huoltajajäsenten täydennysvaalissa johtokunta voi esittää jaostolle uutta huoltajajäsentä eroavan tilalle.

8 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset

2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista

3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja

4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma

5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt

6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta

7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät

9 §

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Ammatillisen oppilaitoksen rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työ- ja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kunkin ammatillisen oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa jäsenehdokasta ja kunkin ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunta kaksi opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.

Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä. Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja oppilaskuntien esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

14 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Perusopetuslinjan toimiala

Perusopetuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

16 §

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

19 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät

Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma

2 päättää tutkintojen järjestämissopimuksista

3 huolehtia koulutuksen järjestäjälle säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta ja tiedottamisesta sekä koulutustarpeen ennakoinnista

4 päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetyistä opiskelijan opintososiaalisista eduista

5 huolehtia osaltaan koulutuksen järjestäjälle säädetystä yhteistyövelvollisuudesta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa

6 määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden viranhaltijoiden toimipaikat

7 ottaa asiakkaat nuorten työpajoihin

8 päättää koulutuksen järjestämismuodoista

Lisäksi linjanjohtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston päällikön määräämät tehtävät.

24 §

Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät

Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmista ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä oppilaitosta koskevista järjestelyistä

2 määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan säännöt

3 ottaa opiskelijat oppilaitokseen

4 antaa opiskelijalle lupa koulunkäynnin keskeyttämiseen

5 ottaa tai siirtää opiskelija erityisopetukseen

6 päättää työssäoppimisen jaksoja koskevista sopimuksista

7 päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta

8 päättää oppisopimuksen hyväksymisestä

9 päättää opiskelijan aikaisemmin suorittamien opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamisesta

10 päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä

11 varata opiskelijalle mahdollisuus opinnoissa etenemisen osoittamiseen ja uusintaan tai arvosanan korottamiseen

12 antaa tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista

13 rajoittaa perustellusta syystä muun kuin oppilaitoksen opiskelijan oikeutta päästä seuraamaan opetusta

14 päättää säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

15 myöntää opiskelijalle opintojen suoritusaikaan pidennystä tai katsoa opiskelija eronneeksi

16 myöntää lupa oppilaitoksesta poissaoloon

17 päättää opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta

18 päättää opiskelijan opetuksen epäämisestä

19 suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut tehtävät

28 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kehittämisjohtajan ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Muun osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan ja asianomaisen jaoston annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Avoimen rehtorinviran määräaikaisen hoitajan ottaa viraston päällikkö, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Jaosto määrää johtokunnan annettua lausuntonsa opettajanviran haltijan hoitamaan peruskoulun rehtorin tehtävää. Viraston päällikkö määrää opettajanviran haltijan hoitamaan rehtorin tehtävää määräajaksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan ottaa peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa johtokunta sekä ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtori.

Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori, ellei ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtori ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

Esittelijä

Uudistuksen tausta

Opetuslautakunta päätti 1.3.2011 kehottaa opetusvirastoa selvittämään kevään 2011 aikana ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoimista ja sen hallinto- ja johtamisjärjestelmää tavoitteena Helsingin kaupungin ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kilpailu- ja palvelukyvyn, asiakaslähtöisyyden ja työelämävastaavuuden vahvistaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattiopistostrategiassa ja lainsäädännössä on 2000-luvulla painotettu vahvoja koulutuksen järjestäjiä, jotka pystyvät varmistamaan työelämälähtöisen ja tehokkaan ammattikoulutuksen. Tutkinnon perusteiden uudistuksessa 2009-2010 painotetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä, yksilöllisiä opintopolkuja ja mahdollistetaan tutkinnon osien ja lukio-opintojen suorittaminen.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin toisen asteen koulutuksen järjestäjä, mistä syystä sen järjestämällä lukio- ja ammatillisella koulutuksella on myös valtakunnallista merkitystä sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa. Työelämän ja yhteiskunnan nopeat ja jatkuvat muutokset edellyttävät toisen asteen koulutuksen kehittämistä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana opiskelijamäärä Helsingin kaupungin ammatillisessa koulutuksessa  on lisääntynyt 2 000 opiskelijalla ja tilat ovat hajaantuneet 20 katuosoitteeseen, mistä syystä nykyinen koulutusyksikköjako ja johtamisjärjestelmä eivät enää ole toimivia.

Kolmen eri oppilaitoksen toimintamallit ja käytännöt ovat kehittyneet omaan suuntaansa. Opiskelijat saavat erilaista palvelua eri yksiköissä, työelämään päin toimitaan eri tavoin ja toiminta on osin päällekkäistä ja hajanaista erityisesti opiskelijarekrytoinnissa ja opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluissa.

Aikuiskoulutus on pirstaloitunut, mistä syystä se on jäänyt vähemmälle huomiolle. Aikuiskoulutusta ei pystytä järjestämään kysyntä- ja asiakaslähtöisesti riittävän joustavasti ja nopeasti reagoiden työelämän muutoksiin vaikka Helsingin kaupunki on Suomen suurimpia aikuiskouluttajia.

Uudistuksen tavoitteet

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen rakenteita poistamalla päällekkäistä toimintaa ja kokoamalla hajanaista toimintaa. Vahvan koulutusyksikön kautta voidaan turvata osaavan työvoiman saatavuus, lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta ja parantaa reagointiherkkyyttä työelämän muutoksille koulutustakuun toteuttamiseksi. Samalla tavoitteena on tehostaa koulutuksen läpäisyä, lisätä opiskelijalähtöisyyttä ja turvata tasalaatuiset palvelut opiskelijoille  vahvistamalla yksilöllisiä opintopolkuja ja elinikäistä oppimista.

Uudet ammatilliset oppilaitokset

Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos ja niiden yhteydessä toimivat johtokunnat esitetään  lakkautettavaksi 31.12.2012. Tilalle perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos ja ammatillinen aikuisoppilaitos 1.1.2013 alkaen. Molemmat oppilaitokset toimivat edelleen entisissä tiloissa. Ammatillisella oppilaitoksella ja ammatillisella aikuisoppilaitoksella on yhteisiä tukipalveluja, jotka palvelevat kummankin tarpeita.  

Ammatilliseen oppilaitokseen kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus sekä siirretään opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminta ja osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta. Oppilaitoksen tulisi noin 6500 opiskelijaa.

Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus organisoidaan neljään toimialaan joille nykyisten oppilaitosten koulutusalat jakaantuisivat seuraavasti:

Hyvinvointialat: sosiaali- ja terveysala: lähihoitaja, lääkeala, hammas-tekniikka, hiusala ja kauneudenhoitoala. 

Palvelu- ja kulttuurialat: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, elintarvikeala, tekstiili- ja vaatetusala, kulttuuriala sekä audiovisuaalinen viestintä.

Tekniset palvelut: kiinteistöpalvelut, laboratorioala, maan-mittausala, painoviestintä, pintakäsittelyala, prosessiteollisuus, puuala, suunnitteluassistentti, sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, turvallisuusala, verhoilu- ja sisustusala. 

Teollisuus ja logistiikka: kone- ja metalliala, rakennusala, autoala ja logistiikka.

Ammatilliseen aikuisoppilaitokseen kootaan näyttötutkintoperusteinen ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus sekä siirretään nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimiva oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus ja työelämän kehittämistehtävät. Oppilaitokseen tulisi noin 5000 opiskelijaa.

Ammatillinen aikuisoppilaitos toimii kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittamana aikuiskoulutuskeskuksena.

Henkilöstö

Tarkoituksena on, että ammatilliseen oppilaitokseen ja ammatilliseen aikuisoppilaitokseen perustetaan yhteisen rehtorin virka johtamaan molempia oppilaitoksia. Lisäksi ammatilliseen oppilaitokseen on tarkoitus perustaa neljä toimialarehtorin virkaa sekä ammatilliselleen aikuisoppilaitokseen yksi toimialarehtorin virka. Virkojen perustamiset ja lakkauttamiset tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Helsingin palvelualojen oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen vakinaisen henkilökunnan palvelussuhde kaupunkiin säilyy uusissa oppilaitoksissa ja ketään ei irtisanota uudelleenorganisoinnin vuoksi. Eri henkilöstöryhmien tehtäväkuvaukset ja virkanimikemuutokset tarkentuvat opetuslautakunnan päätöksellä syksyllä 2012.

Henkilöstösuunnitelma on esitetty liitteessä. 

Opetusviraston tilaama selvitysmiehen loppuraportti julkaistiin 31.1.2012 opetusviraston internet- sivuilla. Selvitystä ja siitä tehtyjä johtopäätöksiä esiteltiin henkilöstötilaisuuksissa helmikuun alussa.  Henkilöstön kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisissa tilaisuuksissa esille tulleita kannanottoja on otettu huomioon uudelleenorganisointia valmisteltaessa. Henkilöstön käytössä on ollut vuorovaikutteinen viestintäkanava Fronterissa, jossa henkilöstö on voinut esittää nimettömänä kysymyksiä uudelleenorganisoinnista ja käydä keskustelua asiasta.

Henkilöstötoimielinten lausunnot

Opetusviraston virastotoimikunta on 16.4.2012 antamassaan lausunnossa pitänyt ehdotettuja muutoksia tarpeellisina.

Henkilöstötoimikunnan 12.9. 2012 antaman lausunnon mukaan sillä ei ole huomauttamista esityksestä.

Selvitystyö

Opetusvirasto tilasi uudelleenorganisoinnin taustaselvitystyön FT, dosentti Pentti Rauhalalta. Selvitystyön tukena toimi syksyllä 2011 tuki- ja seurantaryhmä, jossa olivat edustettuina eri henkilöstöryhmät, luottamushenkilöt, työsuojelu, oppilaitosten rehtorit ja opetusviraston hallinto. Selvitysmiehen raportti on liitteenä.

Opetuslautakunnan esitys poikkeaa selvitysmiehen ehdotuksista niiltä osin, jotka koskevat kunnallista liikelaitosta ammatillisen oppilaitoksen ylläpitomallina, aikuislukion asemaa osana aikuiskoulutusyksikköä ja opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen jakautumista toimialoille.   

Opiskelijamääriltään tasapainoiset toimialat ovat perusteltuja johtamisen, opetuksen ja opiskelijahuoltopalveluiden näkökulmasta. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen jakaantuminen neljälle toimialalle mahdollistaa paremmin yhteisen toimintakulttuurin luomisen uudessa oppilaitoksessa. Nykyisissä oppilaitoksissa ja myös eri koulutusyksiköissä on oma toimintakulttuurinsa ja omat toimintatapansa, jotka saattaisivat helposti säilyä erillisinä, jos koulutusalojen sijoittumista toimialoille ei muutettaisi nykyisestä. Esitetyt neljä toimialaa ovat tarkoituksenmukaisia ja tuottavat synergiaa myös työelämän ja opintojen näkökulmasta, sillä toimialoille sijoittuvat koulutusalat ja tutkinnot tarjoavat mahdollisuuksia muodostaa työelämälähtöisiä opintokokonaisuuksia. Niiden pohjalta pystytään suunnittelemaan pitkällä aikavälillä myös ammatillisen koulutuksen tilaratkaisuja tavoitteena toimipisteiden määrän vähentäminen.  

Tukipalveluiden tuottaminen yhteisesti ammatilliselle oppilaitokselle ja ammatilliselle aikuisoppilaitokselle mahdollistaa toiminnan yhdenmukaistamista ja poistaa nykyisen organisaation päällekkäisiä toimintoja. Näiden palveluiden keskittäminen samaan yksikköön kehittää myös ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa tarvittavaa erityisosaamista. 

Ammatillisen koulutuksen uudelleenorganisointi ei lisää ammatillisen koulutuksen kustannuksia nykyiseen verrattuna. Uudistuksella tavoitellaan laadukkaampaa ja tuloksellisempaa toimintaa. Myöskään henkilöstöresurssit eivät kokonaisuudessaan määrällisesti muutu.

Johtokunnat

Koulutusta koskevassa lainsäädännössä ei säädetä koulujen ja oppilaitosten johtokunnista. Kuntalain 17 §:n 3 momentin nojalla koulun ja oppilaitoksen hallintoa varten voidaan asettaa johtokunta, josta päättää valtuusto.

Ammatillisten oppilaitosten uudelleenorganisoinnin yhteydessä on tarkoitus lakkauttaa ammatillisten oppilaitosten johtokunnat 31.12.2012 lukien, koska johtokuntien tehtäviä on siirtynyt muille toimielimille lakimuutosten johdosta ja johtokunnille on jäänyt vain vähän toimivaltaa ja tehtäviä.

Opetustoimen johtosäännössä johtokunnille määriteltyä tehtävää tukea ja kehittää oppilaitoksen antamaa opetusta ja kasvatusta sekä edistää oppilaitoksen sekä yhteiskunnan välistä yhteistyötä toteuttavat osaltaan muut toimielimet ammatillisessa koulutuksessa. 

Näitä toimielimiä ovat ammattiosaamisen toimikunta näyttöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa, opiskeluoikeustoimikunta opiskelijan kurinpitoa ja opiskeluoikeutta koskevissa asioissa, ammatilliset neuvottelukunnat koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämisessä sekä oppilaskunta opiskelijoiden lakisääteisessä kuulemisessa.

Perustettavissa ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammatillisessa aikuisoppilaitoksessa toimivat lakisääteiset ammattiosaamisen toimikunta ja opiskeluoikeustoimikunta, jotka ovat kyseisten oppilaitosten yhteisiä. Samalla oppilaitosten yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään vahvistetaan asettamalla jokaiselle koulutusalalle lautakunnan jaoston nimeämät ammatilliset neuvottelukunnat.

Nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto

Opetuslautakunta esittää , että suomenkielisen jaoston tilalle perustettaisiin 1.1.2013 alkaen kaksi erillistä jaostoa, toinen perusopetusta sekä toinen nuoriso- ja aikuiskoulutusta varten. Nuoriso- ja aikuiskoulutusta varten perustettava toimielin lisäisi toisen asteen koulutuksen, sekä lukio- että ammatillisen koulutuksen painoarvoa kaupungin päätöksenteossa.

Kaupunginhallitus toteaa sääntötoimikunnan lausuntoon viitaten, että voimassa olevaan toimielinorganisaatioon ei ole tarkoituksenmukaista tehdä esitettyä muutosta. Muodostettavalla toimielimellä olisi käsiteltäviä asioita lukumääräisesti vähän.  Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen toimialaan kuuluvat asiat käsiteltäisiin jatkossakin opetuslautakunnan alaisessa suomenkielisessä jaostossa. 

Johtokuntien lausunnot

Ammatillisten oppilaitosten johtokunnilta on pyydetty lausunnot ammatillisen koulutuksen uudelleenorganisoinnista, lausunnot ovat liitteenä. Johtokuntien oli myös kuultava oppilaskuntia lausuntoa antaessaan.  

Oppilaitosten nimet

Perustettavien ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen nimistä päättää erikseen opetustoimen johtosäännön mukaisesti opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto.

Johtosääntömuutokset

Opetustoimen johtosääntöön esitetään 1.1.2013 lukien ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnista johtuvia muutoksia. Ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimistotasoinen yksikkö oppisopimustoimisto esitetään lakkautettavaksi. Myös ammatillisten oppilaitosten johtokunnat esitetään lakkautettavaksi.

Opetuslautakunnan esittelijä esitti, että opetustoimen palveluverkkoon vaikuttava päätöstoimivalta olisi tullut  tarkoituksenmukaisuussyistä keskittää opetustoimessa yhdelle toimielimelle, joka  olisi mahdollistuttanut palveluverkkoa koskevien kysymysten tarkastelun kokonaisuutena. Opetuslautakunnan käsittelyssä 15.5.2012 jäsen Nordmanin muutosesitys voitti äänestyksen äänin 8- 1 ja ehdotettua muutosta johtosääntöön ei hyväksytty . Lisäksi opetuslautakunta totesi , että lautakunta pitää nykyistä eri kieliryhmiä edustavien jaostojen ja lautakunnan välistä toimivaltasuhdetta palveluverkkopäätösten osalta tarkoituksenmukaisena.

Lisäksi johtosääntöön esitetään muutamia johtosäännön pelkistämiseen pyrkiviä stilistiä muutoksia, mm. esittelyä koskevat määräykset esitetään keskitettäväksi kaikilta osin johtosäännön 3 §:n. Johtosäännöstä esitetään myös poistettavaksi mm. ammattiosaamisen ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntien päätöksentekomenettelyä koskevat määräykset, joista määrätään jo kaupungin hallintosäännössä.

Sääntötoimikunnan lausunto

Esitys on sääntötoimikunnan lausunnon mukainen. Opetuslautakunta on esittänyt,  että ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnin yhteydessä opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tilalle perustettaisiin suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto ja suomenkielinen perusopetusjaosto. Sääntötoimikunnan lausuntoon viitaten  kaupunginhallitus ei esitä uuden jaoston perustamista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2013 alkaen

2

olk_ptk_15_5-2012.pdf

3

Ammatillisen koulutuksen organisointi, Rauhala, loppuraportti

4

Ammatillisten oppilaitosten johtokuntien lausunnot

5

Henkilöstösuunnitelma

6

Virastotoimikunnan lausunto

7

Sääntötoimikunnan lausunto  opetustoimen johtosäännön muuttamiseksi.

8

Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[2].pdf

9

Voimassa oleva opetustoimen johtosääntö

Tiedoksi

Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1025

HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee lakkauttaa Helsingin palvelualojen oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ja niiden yhteydessä toimivat johtokunnat 31.12.2012.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa 1.1.2013 toimintansa aloittavan

1) uuden ammatillisen oppilaitoksen ja koota siihen kaupungin järjestämän opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen sekä siirtää siihen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminnan ja osan perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta sekä

2) perustaa uuden ammatillisen aikuisoppilaitoksen ja koota siihen näyttötutkintoperusteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen sekä siirtää siihen nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämän oppisopimuskoulutuksen ja työelämän kehittämistehtävät.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota opetustoimen johtosäännön 7 §:n, 10 §:n, 10 b §:n ja 25 §:n ja muuttaa johtosäännön 3 §:n, 5 - 6 §:t, 8 - 9 §:t, 11 §:n, 14 - 15 §:t, 19 §:n ja 28 §:n kuulumaan seuraavasti:

OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

----

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat. Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.

Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston päällikön määräämä viranhaltija.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

 

5 §

Jaostojen tehtävät

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty,

1 valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi

2 hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat

3 hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

4 päättää oppilaaksioton perusteista ja viranhaltijasta joka ottaa oppilaat

5 päättää opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista, ottaa ja sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6 päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta

7 määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

8 päättää koulun ja lukion opettajakunnasta ja peruskoulun oppilaskunnasta sekä niiden tehtävistä

9 päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista

10 vastata taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan oppilaitoksissa

11 tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi

12 asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta kuultuaan

13 päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista

14 erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen

15 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta.

6 §

Johtokunnat

Koulun ja oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja oppilaitoksen sekä yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten peruskoululla, lukiolla ja aikuislukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.

Jaosto valitsee johtokuntaan harkitsemansa määrän jäseniä, joista peruskoulun johtokunnassa pääosa ja lukion johtokunnassa osa on huoltajien edustajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajajäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Lisäksi jaosto valitsee johtokuntaan jäseneksi enintään kaksi opettajien keskuudestaan ehdottamista koulun tai lukion palveluksessa olevaa henkilöä ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä yhden, joka on kaupungin palveluksessa ja, jolla on pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.

Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan yhden lukion opiskelijana olevan opiskelijajäsenen, jos oppilaskunta asettaa vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole, oppilaskunta valitsee keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään johtokunnan kokouksissa.

Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten, että

1  kahden koulun ja lukion yhteisen johtokunnan huoltajajäsenet valitaan molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa sekä yksi koulun tai lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos oppilaskunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja

2  jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän edustaja

Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja opiskelijat valitsevat edustajalle varajäsenen.

Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään. Kesken toimikauden suoritettavassa huoltajajäsenten täydennysvaalissa johtokunta voi esittää jaostolle uutta huoltajajäsentä eroavan tilalle.

8 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset

2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista

3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja

4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma

5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt

6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta

7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät

9 §

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Ammatillisen oppilaitoksen rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työ- ja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kunkin ammatillisen oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa jäsenehdokasta ja kunkin ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunta kaksi opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.

Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä. Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja oppilaskuntien esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

14 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Perusopetuslinjan toimiala

Perusopetuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

16 §

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

19 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät

Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma

2 päättää tutkintojen järjestämissopimuksista

3 huolehtia koulutuksen järjestäjälle säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta ja tiedottamisesta sekä koulutustarpeen ennakoinnista

4 päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetyistä opiskelijan opintososiaalisista eduista

5 huolehtia osaltaan koulutuksen järjestäjälle säädetystä yhteistyövelvollisuudesta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa

6 määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden viranhaltijoiden toimipaikat

7 ottaa asiakkaat nuorten työpajoihin

8 päättää koulutuksen järjestämismuodoista

Lisäksi linjanjohtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston päällikön määräämät tehtävät.

24 §

Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät

Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmista ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä oppilaitosta koskevista järjestelyistä

2 määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan säännöt

3 ottaa opiskelijat oppilaitokseen

4 antaa opiskelijalle lupa koulunkäynnin keskeyttämiseen

5 ottaa tai siirtää opiskelija erityisopetukseen

6 päättää työssäoppimisen jaksoja koskevista sopimuksista

7 päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta

8 päättää oppisopimuksen hyväksymisestä

9 päättää opiskelijan aikaisemmin suorittamien opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamisesta

10 päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä

11 varata opiskelijalle mahdollisuus opinnoissa etenemisen osoittamiseen ja uusintaan tai arvosanan korottamiseen

12 antaa tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista

13 rajoittaa perustellusta syystä muun kuin oppilaitoksen opiskelijan oikeutta päästä seuraamaan opetusta

14 päättää säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

15 myöntää opiskelijalle opintojen suoritusaikaan pidennystä tai katsoa opiskelija eronneeksi

16 myöntää lupa oppilaitoksesta poissaoloon

17 päättää opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta

18 päättää opiskelijan opetuksen epäämisestä

19 suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut tehtävät

28 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kehittämisjohtajan ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Muun osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan ja asianomaisen jaoston annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Avoimen rehtorinviran määräaikaisen hoitajan ottaa viraston päällikkö, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Jaosto määrää johtokunnan annettua lausuntonsa opettajanviran haltijan hoitamaan peruskoulun rehtorin tehtävää. Viraston päällikkö määrää opettajanviran haltijan hoitamaan rehtorin tehtävää määräajaksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan ottaa peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa johtokunta sekä ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtori.

Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori, ellei ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtori ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

Käsittely

17.09.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan jäsen Pajamäen vastaehdotuksen mukaisesti siten, että 28 §:n 4 momentin kolmas lause muutetaan muotoon:

"Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto.”

 

Vastaehdotus:
Outi Ojala: Ehdotan seuraavat muutokset:
1§ Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja ruotsinkielinen jaosto......................

2§ Edellisestä §:stä johtuvat muutokset......

Kannattajat: Maria Björnberg-Enckell

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotan seuraavat muutokset:
1§ Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja ruotsinkielinen jaosto......................
2§ Edellisestä §:stä johtuvat muutokset.......

Jaa-äänet: 13
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Maria Björnberg-Enckell, Outi Ojala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

 

Outi Ojala jätti asiaan eriävän mielipiteen.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 63

HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:

Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan 31.12.2012 ja 1.1.2013 perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos, johon kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. Ammatilliseen oppilaitokseen siirretään myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.

Lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Tähän liittyen ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 20.03.2012 § 27

HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti esittää opetuslautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:

Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan 31.12.2012 ja 1.1.2013 perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos, johon kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. Ammatilliseen oppilaitokseen siirretään myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.

Lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Tähän liittyen ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.

Käsittely

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566