Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/46

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 302

Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om placeringen av stadens egna servicehus

Bordlades 26.09.2012

HEL 2012-003482 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kati Peltolan valtuustoaloitteesta tasa-arvoista palveluasumista  kaupungin tonteille

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kati Peltola och 13 andra ledamöter föreslår att socialverket ska utarbeta en plan över hur stadens egna servicehus placeras i olika områden och att staden i fortsättningen ska upplåta tomter för byggande av servicehus som är stadens egna.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden om motionen som kommit in och konstaterar att det i nya bostadsområden har planerats tomtreserveringar för ett servicenät som motsvarar stadsbornas behov. Socialnämnden konstaterar att den strategiska planeringen av specialboendet och servicenätshelheten i Helsingfors stad effektiviseras och att det systematiskt utreds vilka möjligheter det finns att modifiera det gamla bostadsbeståndet. Samtidigt bedöms behovet av serviceboende i hela staden och serviceproduktionen anpassas så väl som möjligt efter klienternas behov.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kati Peltolan valtuustoaloitteesta tasa-arvoista palveluasumista  kaupungin tonteille

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1016

HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 12.06.2012 § 269

HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Uusille asuinalueille on suunniteltu tonttivarauksia kaupungin asukkaiden tarpeita vastaavaksi palveluverkostoksi. Erityisasumisen strategista suunnittelua ja palveluverkon kokonaisuutta Helsingin kaupungissa tehostetaan ja vanhan asuntokannan muuntomahdollisuuksia selvitetään systemaattisesti osana palveluasumisen uustuotannon tarvetarkastelua. Samanaikaisesti kaupungin aluesuunnittelun kanssa pyritään arvioimaan tulevaa palveluasumisen tarvetta koko Helsingin alueella ja sovittamaan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeeseen.

Todettakoon, että ympäristöministeriö selvittää tällä hetkellä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämän erityisryhmien asumisen investointirahoituksen (avustus ja korkotuki) hakumenettelyä ja myöntämiskäytäntöjä sekä kuntien palveluasumishankintojen toteuttamista julkisten hankintojen, kilpailuneutraliteetin, asukkaiden asumisturvan ja kohteiden pitkäaikaisen käytön näkökulmasta.  Ympäristöministeriön uudet ohjeet annetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Vanhusten palvelujen vastuualueella on käynnissä palvelurakenteen muutos laitospainotteisesta hoivan tuottamisesta kohti palveluasumismuotoista ympärivuorokautista hoivaa. Tämä on myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Ikähoivatyöryhmän suositusten mukaista.

Vanhusten palveluasumisen peruskorjaushankkeet kaupungin omistamissa kiinteistöissä eivät ole toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.  Keskeisenä syynä hankkeiden viivästymiseen on ollut tiloille asetettavien laatuvaatimusten toteuttamisen vaikeudet vanhoissa kiinteistöissä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamista valmistellaan vanhusten palvelujen vastuualueella. Pitkäaikaissairaalakiinteistöjen ja vanhainkotikiinteistöjen muuntamista palveluasumiseksi selvitellään parhaillaan ja sieltä on tulossa suuri määrä asumispaikkoja kaupungin omaan palveluasumiseen.

Yksityinen tuotanto on ollut vahvasti mukana tasapainottamassa palveluasumista tarvitsevien asiakkaiden hoitopaikkojen tarvetta Helsingissä vuosikymmenien ajan.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858

timo.vierela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566