Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/20

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 276

Kj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite elinkeino- ja työllisyyspoliittisesta ohjelmasta

HEL 2012-002565 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-002565 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 29

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Maija Anttila ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle hyväksyttäväksi oman työllisyys- ja elinkeinopoliittisen ohjelman.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla on tällä hetkellä voimassa oleva ja viimeksi vuonna 2011 päivitetty elinkeinopoliittinen strategia. Tämä strategia sisältää välillisesti myös työllisyyspoliittisia toimenpiteitä.  Kaupungin eri hallintokuntien keskinäistä yhteistyötä ja koordinaatiota lisäämällä voidaan edelleen parantaa työllisyyspoliittisten toimenpiteiden tehokkuutta ja vasta sen jälkeen arvioida erillisen toimenpideohjelman tarve.

Kaupunginhallitus hyväksyi 2007 elinkeinopoliittisen strategian, jota ajantasaistettiin viime vuonna. Myös kaupungin valtuustokauden mittainen strategia sisälsi elinkeinopoliittiseksi luonnehdittavia osioita. Yhdessä näiden sekä seudullisten elinkeinopolitiikkaa ohjaavien strategioiden ja ohjelmien kattavuutta voidaan pitää riittävänä elinkeinopoliittisten tavoitteiden määrittelyn ja toteuttamisen kannalta.

Työllisyyspoliittiset toimenpiteet jakautuvat kaupungin hallinnossa monen hallintokunnan vastuulle. Keskeisimmin työvoimapolitiikkaa kaupungilla hoitaa henkilöstökeskus ja koulutuksen vastaavuus työmarkkinoihin on opetusviraston vastuulla. Erillisistä toimenpiteistä, kuten työpajatoiminnasta huolehtii keskeisimmin nuorisoasiainkeskus. Henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osaston vastuulla ovat maahanmuuttaja-asiat, yritysneuvonnasta alkavan yritystoiminnan osalta ja erityisesti maahanmuuttajayrittäjyyden edistämisestä huolehtii talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu. Lisäksi lähes jokaisella hallintokunnalla on toimenpiteitä, joiden voidaan osaltaan katsoa olevan työvoimapoliittisia luonteeltaan. 

Työllisyyspolitiikan hoitamiseksi kaupungin keskeisimmät hallintokunnat ovat tehostaneet yhteistyötään ja yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa on pyritty erilaisten ennakointitoimenpiteiden avulla ohjaamaan koulutuspolitiikkaa kohti parempaa koulutuksen ja työvoimatarpeen kohtaamista.

Yritysten edellytykset työllistää riippuvat yleisen talouspoliittisen tilanteen lisäksi ensisijaisesti valtion harjoittaman politiikan yksityiskohdista.

Kaupungin eri hallintokuntien keskinäisen yhteistyön ja koordinaation lisääminen parantaa työllisyyspoliittisten toimenpiteiden tehokkuutta ja edesauttaa näin työllisyyspoliittista ohjelmaa vastaavan toimenpidekokonaisuuden syntymistä. Lisäksi tulee varmistaa, että kaupungin työllistämistoimenpiteet ovat ajanmukaisia.

Valtiovallan toimenpiteiden ensisijaisuus kuitenkin johtaa siihen, ettei pelkästään kaupungin työllisyyspoliittisella ohjelmalla voida vastata nykyisen taloudellisen tilanteen ja työllisyys- ja koulutustilanteen vaatimuksiin. Paremman työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi kaupungilla on yhteistyön parantamisen lisäksi tarpeen sisällyttää kaupungin seuraavan valtuustokauden strategiaan sellaisia tavoitteita, jotka parantavat kaupungin yrityksille suunnattujen palvelujen määrää ja laatua sekä yritysmyönteistä palveluasennetta. Näin Helsinkiin olisi mahdollista syntyä uusia työpaikkoja nykyistä enemmän ja samalla voitaisiin turvata paremmin olemassa olevien työpaikkojen säilyminen kaupungissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-002565 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 29

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 990

HEL 2012-002565 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566