Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/37

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 293

Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om en vägvisare till Mosabacka Folkets hus

HEL 2012-004354 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Antti Vuorela föreslår i sin motion att en vägvisare till Mosabacka Folkets hus installeras vid korsningen av Seunalavägen och Päivölävägen.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens utlåtande och konstaterar att Mosabacka Folkets hus uppfyller kriterierna för användning av adressvägvisare. Trafikplaneringschefen vid stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning beslutar utifrån ansökan om beviljandet av tillstånd för installering av en adressvägvisare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1007

HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.05.2012 § 173

HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Tapanilan työväentalo sijaitsee Tapanilan asuinalueella, osoitteessa Sompiontie 4. Ajoyhteys kohteeseen kulkee Päivöläntieltä Seunalantien, Seunalankujan ja Sompionpolun kautta. Päivöläntie on paikallinen kokoojakatu ja muut kadut ovat tonttikatuja. Tapanilan työväentalolla järjestetään mm. teatteriesityksiä.

Liikennesuunnitteluosaston osoiteviittojen käyttö- ja myöntämisperiaatteiden mukaisesti osoiteviittaa on mahdollista käyttää silloin, kun kohde on asuntoalueella ja se on tärkeä alueen asukkaiden ja vieraiden terveyteen, kulttuuriin tai liikuntaan liittyvä tai julkisin varoin ylläpidettävä laitos. Lisäksi vaatimuksena on kaikissa tapauksissa, että kohteeseen on osoitteen perusteella vaikea löytää. Ajo kohteeseen on mutkikkaan yhteyden takana ja katuosoitteeseen ajo tapahtuu useamman tonttikadun kautta. Lupa osoiteviitan asentamiseen myönnetään hakemuksesta ehdolla, että hakija vastaa aiheutuvista kustannuksista.

Tapanilan työväentalo täyttää osoiteviitan käytölle asetetut kriteerit. Liikennesuunnittelupäällikkö päättää luvan myöntämisestä hakemuksen perusteella. Yleisten viitoitusperiaatteiden mukaan osoiteviitat tulee asentaa Päivöläntien ja Seunalantien sekä Seunalantien ja Seunalankujan risteyksiin.

Päätöksen jakelu:

-        kaupunginhallitus

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 03.05.2012 § 230

HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kattava, toimiva ja tarkoituksenmukainen opastusmerkkiverkosto kuuluu kaupungin peruspalveluihin ja on kaupungin imagon kannalta tärkeä asia. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto vastaa liikennemerkkitarpeiden arvioimisesta ja liikennesuunnitelmista. Rakennusvirasto toteuttaa merkit vahvistettujen liikennesuunnitelmien mukaan. Samoin menetellään myös tässä tapauksessa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteessa esitetyn opastusmerkkitarpeen arvioimista.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566