Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/32

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 288

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om avgifterna för pensionärer inom kollektivtrafiken

Bordlades 26.09.2012

HEL 2012-005843 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Päivi Lipposen valtuustoaloite

2

HSLn lausunto 18.6.2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 3 andra ledamöter föreslår i sin motion en utredning av möjligheten till gratis kollektivtrafik för pensionärer utom rusningstid och en rabatt på 25 % på kollektivtrafikavgifterna för alla pensionärer.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att vissa pensionärsgrupper redan nu har rätt till rabatt på kollektivtrafikbiljetterna eller till fribiljett. Det är inte ekonomiskt ändamålsenligt att införa en rabatt på 25 % för alla pensionärer, eftersom detta skulle öka HRT-kommunernas utgifter för kollektivtrafiken och kommunernas subvention eller behovet av att höja biljettpriserna med ca 4 % utöver den normala stegringen i kostnadsnivån. Också rätten att resa gratis utom rusningstid skulle kräva ökad subventionering eller en prishöjning på mer än 2 % utöver den normala stegringen i kostnadsnivån.

HRT ser över principerna för rabatt- och fribiljetter under år 2013. Kommunerna får tillfälle att ge utlåtande i saken innan beslut om principerna fattas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Päivi Lipposen valtuustoaloite

2

HSLn lausunto 18.6.2012

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1002

HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 261

HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos on tehnyt vuonna 2008 selvityksen maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksista Helsingissä. Työssä selvitettiin maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia liikkumistottumuksiin, yksityisautoiluun, liikenteen päästöihin ja energiankulutukseen, joukkoliikenteen hoitoon ja sen kilpailukykyyn sekä kokonaisrahoitustarpeeseen.

Tutkimusten mukaan joukkoliikenteen hinnan merkitys on autoilijalle kulkutavan valinnassa pieni. Joukkoliikenteen maksuttomuus Helsingissä lisäisi joukkoliikennematkoja noin kolmanneksella ja tämä siirtymä olisi pääosin lyhyistä kevyen liikenteen matkoista. Matkustajamäärien kasvu edellyttäisi vuoromäärien lisäämistä, jolloin joukkoliikenteen palvelutaso entisestään paranisi. Lyhyiden matkojen merkittävä lisääntyminen hidastaisi joukkoliikennettä ja heikentäisi sen täsmällisyyttä.

Maksuton joukkoliikenne lisäisi vuotuista rahoitustarvetta yli 140 miljoonalla eurolla pääasiassa menetettyjen lipputulojen ja kasvavien liikennöintikustannusten seurauksena. Joukkoliikenteen lipunhinnan alentamisen on todettu olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa, mutta maksuton joukkoliikenne ei ole tehokkuusoptimi. Pitkällä aikavälillä liikkumisen hinnan aleneminen voi johtaa yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. Joukkoliikennepalvelun arvostuksen kannalta on tärkeää, että sillä on jokin hinta – maksava asiakas on motivoitunut valvomaan saamansa palvelun laatua.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsityksen mukaan kaikkien eläkeläisten joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen ei ole järkevää. Tukea saisivat myös ne, joilla tarvetta tulon siirtoon ei ole. Pienituloinen tuen saaja puolestaan ei pääse itse vaikuttamaan siihen, mihin saamansa tuen käyttää. Joukkoliikenteen osalta lippujen hinnoissa on jo kaikille käyttäjille alennus, koska lipputuloilla katetaan vain noin puolet joukkoliikenteen tuotantokustannuksista.

Sen sijaan lippujen hintojen erilaistamista liikkumisen ajankohdan mukaan kannattaa tutkia uutta tariffijärjestelmää valmisteltaessa. Tällä voisi olla positiivinen vaikutus joukkoliikenteeseen, jos joukkoliikenteen käyttö siirtyisi ja mahdollisesti lisääntyisi ruuhka-ajan ulkopuolella.

Esittelijä

vs. liikennesuunnittelupäällikkö

Katariina Baarman

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566