Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/34

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 290

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om sopkärl vid gång- och cykelvägen intill Hermanstads strandväg

Bordlades 26.09.2012

HEL 2012-006675 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomo Valokaisen valtuustoaloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomo Valokainen och 9 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska placeras ut sopkärl vid Hermanstads strandväg på avsnittet Arabia köpcentrum–Fiskehamnens metrostation.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att det är fastigheterna som ansvarar för renhållningen, inklusive avlägsnandet av skräp, vid Hermanstads strandväg. På den sträcka som nämns i motionen och i dess närhet finns det sopkärl bl.a. på Agrosbacken, på väderskyddet vid Gäddviksgatans hållplats och i Nylandersparken.

Byggnadskontoret tar ställning till om och var det behövs fler sopkärl i området när planeringen av en iståndsättning av Nylandersparken har inletts. Staden kan också förlägga sopkärl till fastigheternas ansvarsområde, om dessa tar hand om tömningen. Byggnadskontoret tar också kontakt med fastigheterna vid försummelser i renhållningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomo Valokaisen valtuustoaloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1004

HEL 2012-006675 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 362

HEL 2012-006675 T 00 00 03

Kvsto 25.4.2012, asia 19

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä noudatetaan kantakaupungin alueella lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, mikä määrittelee mm. velvollisuuden pitää kunnossa ja puhtaana katualueet. Lain mukaan vastuut puhtaanapidosta jakautuvat kunnan ja tontin tai muiden alueen omistajien kesken.

Hermannin rantatien yhteydessä olevan yhdistetyn pyörätien ja jalankulkuväylän varressa puhtaanpitovastuu kuuluu pääosin tonttien omistajille ja niillä sijaitseville kiinteistöille välillä Arabian kauppakeskus – Kalasataman metroasema. Kyseisen reitin varrella ja sen välittömässä läheisyydessä on asukkaita palvelevia roska-astioita, joihin on mahdollista jättää myös lemmikkien jätöspussit. Roska-astioita on mm. Agroksenmäessä Sörnäistenkadun ja Hermannin rantatien kulmassa, Haukilahden tien kohdalla olevan bussikatoksen yhteydessä ja kadun pohjoispäädyssä olevassa Nylanderin puistossa.

Roska-astioiden lisäämistä ja uudelleen sijoittelua tarkastellaan alueella, kun Nylanderin puiston peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy. Kaupunki voi myös sijoittaa kiinteistön pyynnöstä roska-astioita kiinteistöjen vastuualueille edellyttäen, että kiinteistöt huolehtivat niiden tyhjennyksestä.

Rakennusviraston tehtäviin kuuluu valvoa tontinomistajalle kuuluvan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Virasto on yhteydessä Sörnäisten rantatien kiinteistönomistajiin puhtaanapidon laiminlyönneistä tarvittavilta osin. Katuosuuden roska-astioiden määrää lisätään edellyttäen, että tontinomistajat sitoutuvat niiden tyhjentämiseen.

Käsittely

14.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos 1: Lisätään päätösehdotuksen uudeksi viidenneksi kappaleeksi seuraava: "Rakennusviraston tehtäviin kuuluu valvoa tontinomistajalle kuuluvan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Virasto on yhteydessä Sörnäisten rantatien kiinteistönomistajiin puhtaanapidon laiminlyönneistä tarvittavilta osin. Katuosuuden roska-astioiden määrää lisätään edellyttäen, että tontinomistajat sitoutuvat niiden tyhjentämiseen."

Esittelijän muutos 2: Muutetaan esittelijän esityksen toisen kappaleen toinen virke muotoon: "Helsingissä tätä mahdollisuutta on käytetty esikaupunkialueilla ja Etu-Töölön alueella kaupunginhallituksen v. 2001 tekemän päätöksen mukaisesti, mutta kantakaupungin alueelle käytäntöä ei ole vielä laajennettu."

 

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Ritva Keko, laatuvastaava, puhelin: 310 38403

ritva.keko(a)hel.fi

Niina Kannisto, puistovastaava, puhelin: 09 310 38440

niina.kannisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566