Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/38

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 294

Kaj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Töölöntorin ympäristön pysäköintijärjestelyistä

HEL 2012-004355 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 6 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunkisuunnitteluviraston tulisi tehdä suunnitelma siitä, miten Töölöntorin pysäköintijärjestelyjä voitaisiin kehittää varaamalla toritoiminnalle oma alueensa vähentämättä pysäköintipaikkoja torin ympäristössä.

Kaupunginhallitus toteaa Töölöntorin ympäristön pysäköintijärjestelyjä koskevien päätösten osalta, että kaupunginvaltuuston hyväksymä Töölönkadun maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muutos on 20.4.2012 saanut lainvoiman. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 6.8.2012 esittää kaupunginvaltuustolle maanalaisen pysäköintilaitoksen alueen vuokrausperusteiden hyväksymistä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Töölöntorin pysäköintijärjestelyjen selkeyttämisestä on keskusteltu toreista vastaavan ja Töölöntorin aluetta hallinnoivan Helsingin Tukkutorin kanssa. Tukkutori suhtautuu myönteisesti liikennejärjestelyihin, jotka helpottaisivat torin toimintaa.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto tulee selvittämään yhteistyössä Tukkutorin kanssa mahdollisuuksia selkeyttää Töölöntorin pysäköintijärjestelyjä. Samalla selvitetään mahdollisuuksia lisätä tilapäisesti pysäköintipaikkoja lähikaduille, koska alueella on puutetta pysäköintipaikoista ennen kuin maanalainen pysäköintilaitos valmistuu.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei torialueen merkittävää uudistamista ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa ennen kuin Pisara-radan sisäänkäynnin rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, sillä silloin Töölöntorin kunnostus on joka tapauksessa tehtävä uudelleen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1008

HEL 2012-004355 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.05.2012 § 188

HEL 2012-004355 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Töölöntorin torialueella on pysäköinti kielletty maanantaista perjantaihin kello 5 - 16 ja lauantaisin kello 5 - 16. Torikauppiaille on toriaikoina varattu pysäköintipaikkoja torialueen itäreunalta. Torin länsireunalla on taksiasema ja yksi rivi maksullisia pysäköintipaikkoja asioinnin helpottamiseksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 29.2.2012 hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puistoalueiden sekä korttelin nro 468 osan katu- ja puistoalueiden maanalaisten tilojen asemakaavan. Asemakaava mahdollistaa yleisen pysäköintilaitoksen (800 paikkaa) ja väestönsuojan rakentamisen maanalaiseen tilaan hotellitonttien alle. Ajoyhteys järjestetään Töölönkadulta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan käsittelyn yhteydessä toivomusponnen, jossa valtuusto edellyttää, että Töölön parkkihallin toteuttamisen yhteydessä vähennetään sen vaikutuspiirissä olevia kadunvarren pysäköintipaikkoja.

Töölöntorin suurin ongelma on se, että autoilijat mieltävät koko torialueen pysäköintialueeksi, vaikka torin länsireunan pysäköintipaikkamerkki ja ohjemerkki ajoneuvon sijoittamisesta pysäköintipaikalla tarkoittaa selkeästi vain yhtä riviä. Sandelsinkadun pohjoisreunan pysäköintipaikat Töölöntorin kohdalla on suunnitelmissa merkitty pysäköintikieltomerkein, jotta epäselvää ei olisi, missä pysäköinti on sallittua ja missä ei. Alueellisia pysäköintikieltomerkkejä on Töölöntorin ympärillä 6 kappaletta. Johtuen osittain myös siitä, että torialuetta ei ole rajattu reunakivellä, pysäköinnin ohjaus koetaan epäselväksi ja pysäköintiongelmista tulee jatkuvasti palautetta.

Torialueen kunnostamisesta ja selkeämmästä rajaamisesta on tehty asemakaavan muutos ja laadittu kunnostuksen suunnitteluperiaatteet. Torialueen merkittävää uudistamista ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa ennen kuin Pisara-radan sisäänkäynnin rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, sillä silloin Töölöntorin kunnostus on joka tapauksessa tehtävä uudelleen.

Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus selkeän pysäköintiratkaisun saamiseksi olisi torialueen tolpittaminen siten, että alueelle tulee selkeät sisäänajokohdat. Tällöin sisäänajokohtiin saadaan yksiselitteiset liikennemerkit. Ongelmana tässä ratkaisussa on, että kunnossapito etenkin lumisina talvina vaikeutuu. Torialue voidaan myös pysäköidä niin täyteen, ettei poistuminen enää onnistu. Tolppia tarvittaisiin noin 120 kpl ja järjestelyt maksaisivat noin 30 000 euroa.

Töölöntorin järjestelyjen selkeyttämisestä on keskusteltu toreista vastaavan Tukkutorin kanssa. Tukkutori hallinnoi myös torialuetta. Tukkutori suhtautuu myönteisesti liikennejärjestelyihin, jotka helpottaisivat torin toimintaa. Torialueen mahdollisessa rajauksessa tulisi ottaa huomioon torikauppiaiden, jätehuollon ja puhtaanapidon tarvitsema esteetön kulku.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto tulee selvittämään Helsingin tukkutorin kanssa yhteistyössä mahdollisuuksia selkeyttää Töölöntorin pysäköintijärjestelyjä. Samalla selvitetään myös mahdollisuuksia lisätä tilapäisesti pysäköintipaikkoja lähikaduille, koska alueella on puutetta pysäköintipaikoista ennen kuin pysäköintilaitos valmistuu. Pysäköintipaikkojen saatavuuden osalta Töölön alue on kaupungin vaikeimpiin kuuluvia kohteita.

Päätöksen jakelu:

-        kaupunginhallitus

Käsittely

15.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tuula Palaste-Eerola: Lautakunta pitää tärkeänä, että Töölöntorin tori- ja tapahtumakäyttöä edistetään ennen Pisara-radan valmistumista yhteistyössä Tukkutorin, yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Keinoina kannattaisi tarkastella ainakin 1) pysäköinnin rajaamista ja luvattoman pysäköinnin torjumista esimerkiksi liikennemerkkien, tolpituksen tai kevyemmän liikenteenohjauksen avulla, 2) vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia esimerkiksi vinopysäköinnin avulla, 3) vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia Töölöön rakennettavan pysäköintihallin avulla, 4) iltapysäköinnin aloitusajan myöhäistämistä iltapäivä- ja iltatorin mahdollistamiseksi, 5) kokeilua rajatusta pysäköinnin siirtämisestä esimerkiksi heinäkuun ajaksi.

Ehdotusta ei kannatettu

08.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089

jari.tikkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566