Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/31

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 287

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om minskning av bullerföroreningarna från arbetsmaskiner

HEL 2012-005849 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-005849 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 5

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att ett valkriterium vid konkurrensutsättningen av upphandlingen av städ-, reparations- och byggarbeten ska vara att arbetsmaskinerna har en låg bullernivå.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att de nuvarande standarderna för maskinsäkerhet utgår från EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Enligt direktiven ska en maskin vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av emission av luftburet buller minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera buller, framförallt vid källan.

Vid de maskinupphandlingar som Helsingfors stads byggtjänst Stara konkurrensutsätter beaktas alltid lagstiftningen om upphandlingsobjektet (författningar, bestämmelser och EU:s maskindirektiv) med CE-märkning som ett kriterium. CE-märkningen beaktar maskindirektivet 2006/42/EG och de bulleremissioner som maskiner enligt direktivet får orsaka i omgivningen. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten överensstämmer med Europeiska unionens krav på säkerhet, hälsa, säkerhet, miljö och konsumentskydd. CE-märkningen är den bästa garantin på maskinsäkerhet och miljöutsläpp och på kontroll av maskinernas bulleremissioner.

Kraven i lagstiftningen är alltid minimikrav för upphandlingsobjekt. Vid konkurrensutsättning beaktas från fall till fall också kriterier som är strängare än lagstiftningen, t.ex. bullervärden, om det samtidigt säkerställs att anbudsgivarna behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande i enlighet med upphandlingslagen. Exempelvis i Staras investeringsupphandlingar (bl.a. upphandling av hjullastare) har det för bullernivån bestämts kriterier som är strängare än EU-normerna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-005849 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 5

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1001

HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 24.05.2012 § 108

HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nykyisten koneturvallisuuden standardien lähtökohtana on EU:n konedirektiivi 2006/42/EY (alun perin 89/392/ETY), joka harmonisoi EU/ETA-alueella ensimmäistä kertaa markkinoille saatettavia tai käyttöön otettavia koneita koskevat säädökset. Konedirektiivin liite I sisältää yleisesti muotoillut ja koneiden suunnittelun yhteydessä noudatettava olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, joiden soveltamiseksi tarpeellisia ja hyödyllisiä teknisiä ratkaisuja kuvataan vapaaehtoisissa koneturvallisuuden standardeissa.

Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisoppaasta lainaus (1.5.8 Melu): Kone on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että ilmassa etenevästä melupäästöstä johtuvat riskit on vähennetty alimmalle mahdolliselle tasolle ottaen huomioon tekniikan kehitys ja käytössä olevat keinot vähentää melua erityisesti melulähteeseen kohdistuvin toimenpitein. Melupäästön taso voidaan arvioida käyttäen samankaltaisten koneiden vertailevia päästötietoja.

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Jotkin tuotteet voivat saada CE-merkinnän pelkästään valmistajan vakuutuksen perusteella ilman erityisiä testejä. Vastaavasti vaarallisten koneiden tai henkilösuojainten kohdalla, merkinnän käyttö on sallittua vasta ulkopuolisen laitoksen testien jälkeen. Suomessa tuotetestejä tekevät muiden muassa Inspecta Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), SGS Fimko Oy, Sähkötarkastus Fimtekno Oy, Teknillinen tarkastuskeskus, Työterveyslaitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT).

Konedirektiivissä otetaan kantaa melupäästöjen vähentämiseksi ja siinä erotetaan toisistaan ihmisten altistuminen melulle ja koneen melupäästöt. Koneen melupäästöt, jotka mitataan määritetyissä olosuhteissa, ovat koneeseen kuuluva ominaisuus. Ihmisten altistuminen koneen melulle riippuu eri tekijöistä, kuten mm. koneen asennuksesta, koneen käyttöolosuhteista, työtilan ominaisuuksista (melun absorboitumisesta, eri suuntiin etenemisestä ja heijastumisesta), muiden lähteiden (kuten muiden koneiden) melupäästöistä, ihmisten sijainnista suhteessa melun lähteisiin, altistumisen kestosta ja henkilönsuojainten (kuulonsuojainten) käytöstä. Koneen valmistaja vastaa koneestaan lähtevän melun osuudesta kokonaismelun aiheuttamaan riskiin. CE -merkintä ottaa huomioon konedirektiivin 2006/42/EY ja sen koneille asettamat ympäristölle aiheuttamat melupäästöt.

Staran kilpailuttamissa hankinnoissa otetaan aina huomioon hankinnan kohteeseen liittyvä lainsäädäntö (asetukset ja säädökset, sekä konedirektiivi, mm. CE-hyväksyntä). Lainsäädännön asettamat vaateet ovat hankinnan kohteissa aina vähintään minimivaatimuksia. Maanrakentamisessa, kunnossapidossa ja hoidossa käytetään paljon Staran kilpailuttamien palveluntuottajien konekalustoa, kuten mm. työkone-, kuljetus ja nosturipalvelut. Esimerkiksi työkonepalvelujen kilpailutuksessa lainsäädännön mukaisesti sopimustoimittajien työkonekaluston on oltava CE-merkittyjä.

Kilpailutuksissa otetaan tapauskohtaisesti huomioon myös lainsäädäntöä tiukemmat kriteerit, kuten mm. meluarvot, mikäli samalla myös varmistetaan hankintalain mukainen tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Esimerkiksi Staran investointihankinnoissa on asetettu jopa EU-normeja tiukemmat melutasokriteerit, kuten mm. pyöräkuormaajien hankinnat.

Kuten konedirektiivin erottelusta, koneen melupäästöt ja ihmisten altistuminen koneen melulle, voidaan ihmisiin kohdistuvaa altistusta vähentää parhaiten konedirektiivin asetusten mukaisilla koneilla.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Paavo Lehmonen, va. yksikön johtaja, puhelin: +358931039738

paavo.lehmonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566