Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/18

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 274

Kj / Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite urheiluseuroille vuokrattavien maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä

HEL 2012-001790 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Jarmo Nieminen 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunginvaltuusto ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta asiasta päättävillä lautakunnilla olisi mahdollisuus myöntää urheiluseuroille 15 vuoden mittaisia vuokrasopimuksia.

Aloitteessa on todettu, että Helsingin kaupungin liikuntalautakunta voi nykyisen ohjeistuksen mukaisesti myöntää helsinkiläisille urheiluseuroille enintään 10 vuoden mittaisia vuokrasopimuksia seurojen liikuntapaikkahankkeille.

Opetusministeriö on ohjeistanut ELY-keskuksia valtionavun kohdentamisessa siten, että seurojen hakiessa liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustusta, voidaan avustuksia myöntää niille urheiluseuroille, joilla on 15 vuoden vuokrasopimus.

Helsingin kaupungin oma ohjeistus ja opetusministeriön ohje asettavat ELY-tukia hakevat helsinkiläiset urheiluseurat eriarvoiseen asemaan suhteessa muiden kuntien ja kaupunkien avustusta hakeviin urheiluseuroihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyisen johtosäännön mukaan liikuntalautakunta päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokra-suhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta.

Liikuntavirastolta saadun tiedon mukaan aloitteessa mainittuja urheiluseurojen valtionavustukseen liittyviä 15 vuoden vuokrasopimuksia on vuosittain muutamia. Liikuntaviraston urheiluseuroille ja yksityisille vuokraamat alueet voivat sijaita alueilla, joihin voi liittyä myös kaupungin muita maankäytöllisiä tavoitteita. Tällöin on tärkeää, että näiden tavoitteiden toteutuminen varmistetaan kaupunkitasolla. Tästä syystä 15 vuoden vuokrasopimukset on tarkoituksenmukaista tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi jatkossakin eikä liikuntalautakunnan oikeutta luovuttaa maa-alueita kauintaan 10 vuodeksi ei ole siten syytä muuttaa.

Helsinkiläisten urheiluseurojen tasa-arvoinen asema valtionapua kohdennettaessa voidaan edelleen turvata tuomalla 10 vuotta pidemmät maa-alueiden vuokraukset kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 988

HEL 2012-001790 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566