Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/20

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 276

Kj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om ett närings- och sysselsättningspolitiskt program

HEL 2012-002565 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Nyrki Tuominen, näringslivschef, telefon: 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-002565 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 29

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Maija Anttila och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsstyrelsen bereder ett eget närings- och sysselsättningspolitiskt program till fullmäktige för godkännande.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden för tillfället har en gällande och senast år 2011 uppdaterad näringspolitisk strategi. I den här strategin ingår indirekt även sysselsättningspolitiska åtgärder. Genom att öka samarbetet och koordinationen mellan stadens olika förvaltningar kan effektiviteten av de sysselsättningspolitiska åtgärderna förbättras ytterligare och först efter det kan behovet av ett separat åtgärdsprogram uppskattas.

Stadsstyrelsen godkände 2007 en egen näringspolitisk strategi som uppdaterades 2011. Även stadens strategi som sträcker sig över en fullmäktigeperiod innehöll avsnitt som kan beskrivas som näringspolitik. Omfattningen av dessa i kombination med strategierna och programmen som styr den regionala näringspolitiken kan anses vara tillräcklig med tanke på definieringen och genomförandet av de näringspolitiska målen.

De sysselsättningspolitiska åtgärderna delas i stadens förvaltning upp mellan flera förvaltningar. Stadens sysselsättningspolitik sköts i första hand av personalcentralen medan utbildningsverket ansvarar för att utbildningen stämmer överens med arbetsmarknaden. Separata åtgärder, såsom till exempel verkstadsverksamheten, sköts i första hand av ungdomscentralen. Invandringsavdelningen vid personalcentralen ansvarar för invandrarfrågor, medan näringslivsservicen vid ekonomi- och planeringscentralen bär ansvaret och företagsrådgivningen i fråga om begynnande företagsverksamhet och särskilt för främjandet av invandrarföretagsamhet. Dessutom har nästan varje förvaltning åtgärder som kan anses vara sysselsättningspolitiska till naturen.

För att ombesörja sysselsättningspolitiken har stadens mest centrala förvaltningar intensifierat sitt samarbete och i samverkan med företagarorganisationerna med hjälp av olika föregripande åtgärder ämnat styra utbildningspolitiken mot en bättre överensstämmelse mellan utbildningen och behovet av arbetskraft.

Företagens sysselsättningsförutsättningar beror utöver på det allmänna ekonomisk-politiska läget också på detaljerna i politiken som staten utövar.

Att intensifiera samarbetet och koordinationen mellan stadens olika förvaltningar förbättrar effektiviteten av de sysselsättningspolitiska åtgärderna och främjar på så sätt skapandet av en åtgärdshelhet som motsvarar ett sysselsättningspolitiskt program. Dessutom bör det säkerställas att stadens sysselsättningsåtgärder är tidsenliga.

Prioriteringen av statliga åtgärder leder dock till att stadens sysselsättningspolitiska program inte ensamt räcker till för att uppfylla kraven som den nuvarande ekonomiska situationen och situationen inom sysselsättning och utbildning ställer. För att åstadkomma en bättre sysselsättningspolitik bör staden utöver ett förbättrat samarbete inkludera sådana mål i stadens strategi för nästa fullmäktigeperiod som förbättrar den företagsvänliga serviceattityden samt kvantiteten och kvaliteten på stadens tjänster som riktas till företag. Så här är det möjligt att skapa nya arbetstillfällen mer än för närvarande och samtidigt säkra att de befintliga jobben bevaras i staden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Nyrki Tuominen, näringslivschef, telefon: 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-002565 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 29

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 990

HEL 2012-002565 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566