Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/27

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 283

Ryj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om underlättande av återvinning

HEL 2012-003476 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Mirka Vainikan valtuustoaloite

2

HSYn lausunto 20.4.2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mirka Vainikka och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att placeringen av återvinningsställen ska förbättras och att det till Malm ska förläggas ett återvinningsställe för glas, metall, papp och papper.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att i huvudstadsregionen och Kyrkslätt handhas de på kommunen ankommande myndighetsuppgifterna i anslutning till sophanteringen av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Också nätet av återvinningsställen är på HRM:s ansvar. HRM skaffar de behövliga tillstånden för återvinningsställena av städerna och markägarna, anlägger ställena och svarar för underhållet och snyggheten där. Produktionssammanslutningarna och klädinsamlarna betalar en avtalsenlig ersättning till HRM för de kostnader som återvinningsställena ger upphov till.

Om återvinningsställen förläggs till stadens mark, är det staden som beslutar om de behövliga arrenderingarna och åtgärdstillstånden. HRM utarbetar tillsammans med de produktionssammanslutningar som ansvarar för återvinningen och med de övriga återvinningsaktörerna framställningar till staden om återvinningsställenas läge och om de fraktioner som samlas in på dessa. Återvinningsställena placeras om möjligt så att de är lätta att nå.

HRM ordnar i Malm ett återvinningsställe på en butiksgård och eventuellt ett annat ställe på parkeringsplatsen i hörnet av Rikroken och Gamla Helsingevägen.

För returpapperstransporten och för anordnandet av avgiftsfria insamlingsställen för returpapper svarar producenterna. Dessa ska ordna bortforslingen av papper från fastigheter utanför småhus- eller glebygdsområden. Producenterna bestämmer hur tätt nätverket av insamlingskärl ska vara.

Enligt de nya sophanteringsföreskrifter som trädde i kraft 1.7.2012 blir det 1.1.2014 obligatoriskt att separat samla in glas, metall och en större del av kartongen. HRM börjar transportera separat insamlat förpackningsavfall från de enskilda fastigheterna stegvis i enlighet med ett särskilt beslut av HRM:s styrelse. Fastigheterna övergår senast 1.9.2017 till den av HRM ordnade transporten av förpackningsmaterial.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Mirka Vainikan valtuustoaloite

2

HSYn lausunto 20.4.2012

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 997

HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 364

HEL 2012-003476 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kierrätyspisteiden sijainti kiinnostaa ymmärrettävästi alueen asukkaita, sekä mahdollisina naapureina että kierrätyspisteen käyttäjinä. Kierrätyspisteisiin liittyy nk. nimby-ilmiö, niitä toisaalta halutaan mutta kaikille osallisille sopivan ja jätelain edellytykset täyttävän paikan löytäminen tiiviistä kaupunkirakenteesta ei ole ongelmatonta.

Rakennusviraston hallinnoimilla yleisillä alueilla sijaitsevia kierrätyspisteitä koskeva lupamenettely on siirretty kiinteistövirastosta rakennusviraston vastuulle vuoden 2003 alusta. Kierrätyspisteitä koskevat voimassa olevat vuokrasopimukset on siirretty samassa yhteydessä kiinteistövirastosta rakennusvirastoon. Kierrätyspisteitä sijaitsee myös liikuntaviraston ja tukkutorin hallinnoimilla yleisillä alueilla sekä kiinteistöviraston hallinnoimilla rakentamattomilla tonteilla. Lisäksi kierrätyspisteitä on perustettu muiden kuin kaupungin hallinnoimiin liikekiinteistöihin ja niiden tonteille.

Kaupungin rooli kierrättämisessä

Jätelaki antaa määräyksiä tiettyjen jätelajien tuottajavastuista.
Tämän lisäksi kierrätyspisteiden sijaintiin ja lukumäärään vaikuttaa myös toiminnan taloudellinen kannattavuus. Verkoston tiheyteen vaikuttaa kultakin alueelta kertyvän materiaalin suhde toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

HSY laatii yhdessä kierrättämisestä vastuussa olevien tuottajayhteisöjen ja muiden tuottajavastuun ulkopuolisten kierrätystä harjoittavien toimijoiden kanssa kaupungille esitykset pisteiden sijainnista ja niissä kerättävistä jakeista. Pisteet pyritään sijoittamaan asukkaiden luonnollisten kulkureittien varsille, jotta ne ovat helposti saavutettavissa.

Mikäli kierrätyspistettä esitetään perustettavaksi kaupungin hallinnoimalle alueelle, kaupunki harkitsee jätelain määräysten, maankäytönsuunnittelun ja ko. alueen hallinnan näkökulmasta HSY:n esittämän jätteen kierrätyspisteen sijaintipaikan ja sitä koskevien järjestelyjen soveltuvuutta. Tämän ja kuulemismenettelyssä saadun palautteen perusteella kaupunki tekee kierrätyspisteen perustamisen edellyttämät maanvuokrausta ja rakentamistoimenpidettä koskevat päätökset.

Kaupunki ei peri vuokrauksista vastiketta HSY:ltä. HSY vastaa pisteen perustamisesta, astioiden tyhjentämisestä ja pisteen yleisestä siisteydestä.

Yhteenveto

Pisteiden perustamisessa HSY yhteistyössä tuottajayhteisöjen ja muiden kierrättämistä harjoittavien toimijoiden kanssa on aloitteen tekijä, kaupungin rooli on huolehtia toimenpiteen edellyttämistä maankäytön suunnitteluun, omistamansa alueen käyttöön ja hallinnointiin sekä asukkaiden kuulemiseen liittyvistä viranomaistehtävistä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387

eva-lisa.karlsson(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566