Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/36

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 292

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite invalidipysäköinnin kontrolloimisesta

Pöydälle 26.09.2012

HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seppo Kanervan valtuustoaloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanerva aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 6 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että invalidilupien käytössä esiintyneisiin väärinkäytöksiin pitäisi puuttua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että vammaisen pysäköintiluvan myöntää poliisi lääkärintodistuksen perusteella. Myös asianmukainen ulkomainen pysäköintilupa käy Suomessa. Pysäköinninvalvonta valvoo myös vammaisten pysäköintilupia, mutta poliisin sähköisen rekisterin puuttuminen vammaisten pysäköintiluvista hankaloittaa valvontaa. Pysäköinninvalvonta tekee yhteistyötä myös Viron viranomaisten kanssa väärinkäytösten estämiseksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seppo Kanervan valtuustoaloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1006

HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 21.08.2012 § 377

HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Suomessa vammaisen pysäköintiluvan myöntää poliisi lääkärintodistusten perusteella. Tieliikennelain mukaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten erityisen pysäköintiluvan. Vammaisen pysäköintilupa ei siis ole ajoneuvokohtainen, koska lupa on oltava siirrettävissä kuljetettavan vammaisen henkilön mukana. Vammaisen pysäköintiluvan osalta on myös huomioitava, että kaikki kyseiseen pysäköintilupaan oikeutetut eivät istu pyörätuolissa. Lupaan oikeuttavan vamman tulee olla sellainen, että se estää henkilön itsenäisen kävelyn: tällainen syy voi olla esimerkiksi sydänvika. EU:ssa on määritelty tietyt vähimmäisvaatimukset vammaisen pysäköintiluvan ulkomuodolle.

Pysäköinninvalvonta voi valvoa myös vammaisten pysäköintilupia. Valvonta käsittää sekä lupien oikeellisuuden että niiden oikeanlaisen käytön. Pysäköinninvalvonta voi ilmoittaa poliisille, jos on herännyt epäilys luvan oikeellisuudesta tai sen väärinkäytöksestä. Toistuvasti väärin pysäköivän auto voidaan tarvittaessa myös viedä välittömästi varastolle. Poliisilla ei valitettavasti ole tällä hetkellä sähköistä rekisteriä vammaisten pysäköintiluvista, joka jossain määrin hankaloittaa valvontatyötä. Pysäköinninvalvonta on jo aiemmin hankkinut Virosta mallit virolaisista vammaisten pysäköintiluvista, ja yhteydenpitoa virolaisten viranomaisten kanssa tullaan jatkamaan.

Ulkomailla myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat käyvät Suomessa ja Suomessa myönnettyjä lupia voi käyttää myös ulkomailla.

Käsittely

21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos 1: Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen jälkeen uudeksi kappaleeksi seuraava:

”Ulkomailla myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat käyvät Suomessa ja Suomessa myönnettyjä lupia voi käyttää myös ulkomailla.”

Esittelijän muutos 2: Poistetaan esittelijän esityksen toisen kappaleen toinen virke sekä kolmas kappale kokonaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566