Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/44

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 300

Stj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om belysningen i lekparkerna

Bordlades 26.09.2012

HEL 2012-003477 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-003477 Korppi-Koskela Anu valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 33

2

Kiinteistöviraston lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Anu Korppi-Koskela och 52 andra ledamöter föreslår att belysningen på daghemsgårdarna och i lekparkerna kontrolleras och att de nödvändiga förbättringarna görs.

Stadsstyrelsen hänvisar till socialnämndens utlåtande i vilket det finns en redogörelse av underhållssystemet för utomhusområden vid daghem och lekparker. Stadsstyrelsen anser det viktigt att underhållet av belysningen inte försummas och att nivån på belysningen vid behov förbättras ytterligare inom ramen för de anslag som finns till förfogande.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-003477 Korppi-Koskela Anu valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 33

2

Kiinteistöviraston lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1014

HEL 2012-003477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 240

HEL 2012-003477 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Lasten päivähoidon tarvitsemat tilat ja pihat vuokrataan kiinteistöviraston tilakeskukselta. Pääosa päiväkotitoiminnasta tapahtuu tähän tarkoitukseen suunnitelluissa ja rakennetuissa, kaupungin suoraan omistamissa päiväkotirakennuksissa, jolloin ulkoilu järjestetään tontille rakennetussa päiväkodin pihassa. Lisäksi päiväkotitoimintaa on osake- ja vuokratiloissa mm. kerrostalojen alakerroissa. Tällöin ulkoillaan joko kiinteistön piha-alueella tai läheisessä puistossa, yleensä rakennusviraston ylläpitämällä leikkipaikalla.

Päiväkotirakennusten suunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös turvallinen piha-alue valaistuksineen. Valaistusta suunniteltaessa huolehditaan siitä, että se ei häiritse esimerkiksi ympäröivää asutusta.

Päiväkotien pihojen kiinteistönhoitosopimukseen kuuluu valaisimien huolto, puhdistus ja kunnostus. Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan tämä toteutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi päiväkotien pihojen turvallisuutta tarkastetaan kiinteistönhoidon toimesta noin joka toinen kuukausi ja lisäksi kerran vuodessa suoritetaan isännöitsijän erikseen tilaama pihan turvallisuustarkastus, joka pääosin keskittyy pihaleikkivälineiden ja aitojen turvallisuuden tarkastamiseen. 

Asunto- ja/tai kiinteistöyhtiöiden pihoissa olevien ulkoilualueiden osalta valaistuksesta vastaa ko. yhtiö. Kun näissä kohteissa ulkoilualueiden valaistuksessa on puutteita, on näiden korjaamisesta ja siitä aiheutuvasta kustannusvastuusta aina neuvoteltava yhtiöiden kanssa tapauskohtaisesti olemassa olevien vastuujakotaulukoiden pohjalta.  Puistossa olevien kylmien leikkipaikkojen valaistuksen osalta tarkastus, huolto ja mahdolliset korjausvastuut ovat rakennusvirastolla, ellei ko. aluetta ole erikseen erotettu vain päiväkodin käyttöön ja ylläpidon vastuista ole sovittu tilakeskuksen kanssa.

Kun päiväkodissa havaitaan valaistuksen olevan riittämätön tai epäkunnossa, päiväkodista tehdään asiasta ilmoitus sähköisen huoltokirjajärjestelmän kautta isännöitsijälle, jolloin isännöitsijä selvittää valaistuksen riittävyyden.  Laajemmat pihojen valaistuksiin tai muuhun turvallisuuteen tarvittavat parannukset toteutetaan päiväkotien peruskorjausten yhteydessä tai erillisinä tilakeskuksen kanssa sovittuina korjauksina, jolla on vaikutusta kohteen vuokraan. Päivähoidon vastuualue käy säännöllisesti vuosittain läpi kiinteistöjen tarvitsemia korjauksia. Niitä on voitu toteuttaa kuitenkin vain siinä määrin kuin määrärahat mahdollistavat.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Marjo Salminen, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 42547

marjo.salminen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566